Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Z nakladatelství FILOSOFIA

CÉCILE FABREOVÁ
ÚSTAVNÍ ZAKOTVENÍ SOCIÁLNÍCH PRÁV

Studie pojednává o aktualizované diskuzi o různých právech, která by měla být zakotvena v ústavách. Vychází ze současné situace, kdy ve většině západních zemí jsou lidé uznáváni za nositele sociálních práv. Autorka nepopírá, že v demokracii mají lidé nést odpovědnost za své životy, ale mnozí nejsou z různých důvodů schopni využít rovnosti příležitostí k zajištění základních potřeb, tj. práva na adekvátní minimální příjem, bydlení, zdravotní péči a vzdělání.

JIŘÍ NOSEK (editor)
MEMY VE VĚDĚ A FILOSOFII?

Sborník příspěvků z mezioborového semináře, pořádaného Filozofickým ústavem AV ČR v roce 2002. Memetika, která studuje memy, tj. v kultuře se replikující informace, je věda nacházející se na pomezí přírodních, společenských a humanitních věd. Přestože od jejího založení již uběhlo téměř třicet let, její teoretický a metodologický status není dosud stabilizován. Čtenáři sborníku se tak naskýtá jedinečná příležitost sledovat proces ustavení takové vědy, včetně nadějí a rizik s ním spojených.

MARTIN HEIDEGGER
KANT A PROBLÉM METAFYZIKY

Práce podává originální rozbor Kantovy filozofie. Je přitom zaměřena na to, co v této filozofii může být chápáno jako předjímka onoho pojetí času, které Heidegger rozvinul v knize Bytí a čas. Takové chápání je zároveň ve výslovném protikladu k tomu, jak Kanta vykládalo německé novokantovství, spatřující v něm především rozvinutí kritické teorie poznání. Tento protiklad ozřejmuje i do knihy zařazená davovská diskutace mezi E. Cassirerem a M. Heideggerem. Překlad je prací skupiny pro filozofii 20. století vedené J. Pecharem.

LIBOR BĚHOUNEK (editor)
THE LOGICA YEARBOOK 2003

Sborník anglických příspěvků přednesených na tradičním mezinárodním sympoziu LOGICA 2003. Články se zabývají aktuálními problémy filozofické logiky a základů matematiky a jejich aplikacemi v různých vědních oborech. Mezi autory jsou G. Forbes, B. Hale, W. Hodges a další.

ACTA COMENIANA 17
Mezinárodní revue studií, materiálových statí, edic pramenů a recenzí věnovaných komeniologickým tématům, dějinám myšlení, vzdělanosti a kultury raného novověku. Svazek obsahuje mimo jiné studie věnované pojetí hmoty u F. Bacona a J. A. Komenského, problému náboženské tolerance v irénických dílech J. A. Komenského, jezuitským polemikám s Jednotou bratrskou na konci 16. století a měšťanské knižní kultuře v Norimberku v 17. století. Obsahuje řadu recenzí českých a zahraničních publikací o Komenském a dějinách kultury a myšlení raného novověku. Příspěvky jsou publikovány anglicky a německy. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

NANCY FRASEROVÁ, AXEL HONNETH
PŘEROZDĚLOVÁNÍ NEBO UZNÁNÍ?

Autoři knihy se vyjadřují k aktuálním otázkám současné doby, kterou lze označit pomocí pojmů postkomunismus, postfordismus a globalizace. Zabývají se tradičními požadavky na ekonomické přerozdělování a novými multikulturními požadavky na kulturní a sociální uznání. Ve čtyřech krocích diskuze však každý z autorů postupuje jinak. Zatímco Fraserová se domnívá, že je nutné tyto požadavky pojímat samostatně, Honneth se mezi nimi snaží najít spojitost a uchopit je souhrnně. Kniha vydaná v roce 2003 v Německu a USA vzbudila velkou pozornost.