Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Ze zápisu 45. zasedání Akademické rady AV ČR 13. dubna 2004

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová. Stručná zpráva o činnosti Rady vědeckých společností za rok 2003 (bod IV). Předloženou písemnou zprávu komentoval předseda Rady vědeckých společností prof. MUDr. I. Hána, CSc., který připomenul, že Rada v současné době sdružuje již 70 vědeckých společností s cca 34 000 členy. V dalším blíže charakterizoval rozsáhlou činnost Rady i jednotlivých společností a ocenil zejména vzrůstající zájem mladé generace vědeckých pracovníků o aktivitu společností. V diskusi byla vysoce oceněna záslužná a mnohostranná dobrovolná činnost Rady i jednotlivých vědeckých společností a byla nabídnuta zvýšená pomoc AV ČR při popularizaci jejich aktivit i při uplatňování jejich iniciativních podnětů v oblasti legislativy a státní správy. Pro vlastní činnost společností bylo doporučeno věnovat zvýšenou pozornost širšímu zastoupení českých vědců v orgánech mezinárodních vědeckých společností, mezinárodních redakčních radách apod.; o příslušné údaje by také měla být doplněna příští výroční zpráva.

Akademická rada

 • vzala s poděkováním na vědomí předloženou zprávu.

Návrh na jmenování nového zástupce Ministerstva obrany ČR do Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR (bod V)

uvedl F. Rypáček s tím, že dosavadní zástupce Ministerstva obrany ČR rezignoval na funkci z důvodu změny pracovního zařazení.

Akademická rada

 • vzala na vědomí rezignaci Ing. P. Černého, CSc., a vyslovuje mu poděkování za dosavadní práci v Dozorčí radě GA AV,
 • na návrh Ministerstva obrany ČR jmenovala doc. Ing. B. Dolejšího, CSc., jako zástupce Ministerstva obrany ČR do Dozorčí rady GA AV.

Návrh na udělení medailí Akademie věd ČR (bod VI).

Návrhy na ocenění předložené dle směrnice AR č. 4/2002 uvedli V. Nekvasil, J. Velemínský a F. Šmahel. V řádném termínu došlo 14 návrhů vědeckých rad pracovišť AV ČR, Vědecké rady AV ČR a Rady pro popularizaci vědy AV ČR. O udělení medailí bylo rozhodnuto hlasováním.

Akademická rada

 • udělila čestnou medaili AV ČR "DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS":
  • doc. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
  • prof. MUDr. Vratislavu Schreiberovi, DrSc., 1. LF UK, Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus FVL UK,
 • udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. RNDr. Ivanu Netukovi, DrSc., Matematický ústav UK v Praze,
 • udělila čestné oborové medaile E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách:
  • Dr. Herbertu Hermanovi, Distinguished Professor Emeritus, State University of New York, USA,
  • Prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc., řediteli Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,
  • Ing. MSc. Janu Koubovi, DrSc., Geodetic Survey of Canada, Ontario,
 • udělila čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách RNDr. Jiřímu Závadovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
 • udělila čestné oborové medaile J. G. Mendela za zásluhy v biologických vědách:
  • doc. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
  • prof. E. Peteru Geiduschekovi, Center for Molecular Genetics, Kalifornie, USA,
  • prof. RNDr. Janu Kleinovi, PhD., University Park, Pennsylvania, USA,
  • RNDr. Janu Závadovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
 • udělila čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
  • Mgr. Ivo Budilovi, Český rozhlas Praha,
  • Mgr. Václavu Větvičkovi, Botanická zahrada PřF UK v Praze,
  • prof. PhDr. Miroslavu Vernerovi, DrSc., Český egyptologický ústav FF UK v Praze.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a dalších aktuálních otázkách (bod VIII).

H. Illnerová blíže informovala o některých bodech jednání 40. zasedání předsednictva AR dne 6. dubna 2004, týkajících se zejména návrhů kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR (prof. MUDr. J. Syka, DrSc., a prof. Ing. Dr. P. Chráska, DrSc.), návrhů na členství v Radě programu výzkumná centra (RNDr. J. Hrušák, CSc., doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., doc. PhDr. L. Petráňová, CSc., RNDr. J. Rákosník, CSc., a RNDr. J. Velemínský, DrSc.) a složení komise pro posuzování návrhů na udělení Fellowship J. E. Purkyně. Dále sdělila, že 9. dubna t. r. jednala spolu s předsedou GA ČR prof. J. Sykou s místopředsedou vlády ČR doc. PhDr. P. Marešem, CSc., o záležitosti dalšího pokračování výzkumných center badatelského výzkumu. Akademická rada
 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 40. zasedání předsednictva AR ze dne 6. dubna 2004 s tím, že K. Aim ve spolupráci s dalšími zainteresovanými pracovníky bude urychleně řešit aktuálnost a vzhled www stránek Akademie,
 • souhlasila se změnou provedenou na 40. zasedání PAR ve složení Komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů v oblasti věd o neživé přírodě z důvodu rezignace prof. Ing. V. Zemana, DrSc., na členství a s jmenováním RNDr. V. Kolaříka, CSc. (Delong Instruments, Brno), členem této komise.
 • Návrh na jmenování výběrové komise na obsazení funkce ředitele Geologického ústavu AV ČR (bod IX)

  uvedl V. Nekvasil.

  Akademická rada

  • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Geologického ústavu AV ČR ve složení: předseda (Ing. V. Nekvasil, DrSc. (AR), členové (Ing. K. Balík, CSc. (ÚSMH), prof. RNDr. P. Bosák, DrSc. (GLÚ), doc. RNDr. J. Hladil, DrSc. (GLÚ), prof. RNDr. J. Kalvoda, CSc. (PřF MU, Ústav geologických věd), prof. RNDr. Z. Kvaček, DrSc. (PřF UK, Ústav geologie a paleontologie), doc. Ing. R. Šňupárek, CSc. (ÚGN), RNDr. A. Špičák, CSc. (GFÚ), Mgr. Z. Venera, PhD. (Česká geologická služba), prof. RNDr. J. Zapletal, CSc. (PřF UP Olomouc, katedra geologie).

  Návrh na převod příslušnosti hospodaření k objektu zámku v Nových Hradech ze Společné technicko-hospodářské správy biologických pracovišť AV ČR v Českých Budějovicích na Ústav ekologie krajiny AV ČR (bod X)

  uvedl J. Velemínský s tím, že ve využívání objektu se zcela jednoznačně prosadily vědecké a vědeckovýchovné aktivity a navrhovaná změna správy zámku vychází ze společného požadavku ÚEK a STHSBP. V diskusi byly vyjasněny některé dotazy a bylo upozorněno na potřebu budoucí úpravy zřizovací listiny v případě, že dojde ke změně sídla ÚEK AV ČR.

  Akademická rada

  • souhlasila s převodem příslušnosti hospodaření k zámku v Nových Hradech ze Společné technickohospodářské správy biologických pracovišť AV ČR na Ústav ekologie krajiny AV ČR podle předloženého návrhu,
  • uložila J. Hrušákovi, aby ve spolupráci s M. V. Markem, V. Našincem a J. Velemínským zajistil převod příslušnosti hospodaření k objektu zámku v Nových Hradech z STHSBP na ÚEK k 1. červenci 2004.

  Různé (bod XIII).

  Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XIII/2).

  Akademická rada

  • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o zaslaném dopisu Odborovému svazu pracovníků vědy a výzkumu v záležitosti termínovaných pracovních smluv;
  • vzala na vědomí informaci V. Nekvasila o schůzce na RVV k vypořádání meziresortního připomínkového řízení o návrhu zákona o VVI, která se konala dne 8. dubna t. r.
  • vzala na vědomí sdělení J. Škody o konečném požadavku ředitele Národní galerie, aby v termínu do 27. dubna t. r. byly navráceny obrazy propůjčené z Národní galerie do budovy AV ČR, Národní 3. J. Škoda bude jednat se Státním památkovým úřadem o možnosti získat náhradu z jeho depozitářů;
  • vzala na vědomí informaci P. Hejdy o průběhu a výsledcích jednání valného shromáždění Asociace výzkumných organizací, které se konalo dne 7. dubna 2004;
  • vzala na vědomí informaci P. Hejdy o potřebě přijmout pravidla pro provoz počítačových sítí v ubytovnách a bytových domech AV ČR, které jsou připojeny k celoakademické počítačové síti; příslušný návrh, který bude předložen příštímu zasedání Akademické rady, připraví Komise výpočetní techniky AV ČR;
  • vzala na vědomí informaci P. Nejedlého o jednání Právní komise AV ČR dne 29. března t. r. a o zde vzešlých doporučeních ke kariérnímu řádu a návrhu na úpravy katalogu prací ve výzkumu a vývoji.