Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Ze zápisu 44. zasedání Akademické rady AV ČR 23. března 2004

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová.

Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2003 (bod II)

uvedl P. Nejedlý. V diskusi byly dohodnuty dílčí úpravy projednávaného textu zprávy a tabulek.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2003 s připomínkami,
 • souhlasila s předložením návrhu této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10, písm. b) Stanov AV ČR.

Zpráva o činnosti Akademické rady od posledního zasedání Akademického sněmu (bod III).

Návrh uvedla H. Illnerová. V diskusi bylo projednáno upřesnění některých bodů zprávy. V souvislosti s textem zprávy bylo projednáno i prohlášení Akademické rady AV ČR k nepřiměřeně vzrůstající administrativě v oblasti řízení a financování výzkumu a vývoje, které bude rozesláno všem zúčastněným státním orgánům, reprezentaci vysokých škol a sdělovacím prostředkům včetně jeho zveřejnění v Akademickém bulletinu a na www stránkách AV ČR.

Akademická rada

 • schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • souhlasila s předložením této zprávy po úpravě podle připomínek k projednání XXIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov AV ČR.

Návrh Zásad koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s přípravou přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce (bod IV).

Návrh uvedl V. Nekvasil s tím, že do dokumentu jsou zapracovány i připomínky předsednictva Vědecké rady AV ČR. V diskusi byly dohodnuty dílčí úpravy textu.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh s připomínkami,
 • souhlasila s předložením tohoto návrhu po úpravě podle připomínek k projednání XXIV. zasedání Akademického sněmu.

Návrh na sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR (bod V)

uvedl v zastoupení L. Petráňové R. Vlček. V diskusi bylo doporučeno dopracovat závěry projednávaného návrhu podle vznesených připomínek.

Akademická rada

 • vzala předložený návrh na vědomí s připomínkami,
 • souhlasila s předložením tohoto návrhu po úpravě podle připomínek k projednání XXIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10 písm. e) Stanov AV ČR.

Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2003 a její současná ekonomická situace (bod VI).

Návrh blíže zdůvodnil J. Rákosník.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
 • souhlasila s předložením materiálu k projednání XXIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov AV ČR.

Návrh na doplnění Rady programu Informační společnost a návrh způsobu odměňování členů Rady (bod VII).

Návrh v zastoupení K. Aima uvedl P. Hejda, který současně informoval i o stavu došlých přihlášek do veřejné soutěže.

Akademická rada

 • jmenovala dalšími členy Rady programu Informační společnost doc. RNDr. V. Křivana, CSc. (ENTÚ) a PhDr. P. Machleidta (FLÚ),
 • souhlasila se způsobem odměňování členů Rady programu Informační společnost podle předloženého návrhu.

Návrh na udělení čestných medailí AV ČR (bod VIII).

Návrhy na ocenění zahraničních vědců v mimořádném termínu uvedla H. Illnerová. O udělení medailí bylo rozhodnuto hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. Owe Axelssonovi, University of Nijmegen, Nizozemsko,
 • udělila čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Dr. Tilmannu D. Märkovi, Leopold-Franzens Universität Innsbruck, Rakousko,
 • udělila čestnou oborovou medaili J. G. Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Dr. Jamesi H. Oliverovi Jr., Georgia Southern University, Statesboro, USA,
 • udělila čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách prof. Dr. Axelu Honnethovi, Goethe-Universität, Frankfurt/Main, SRN.

Návrh smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště "Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl" uzavírané mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR a Akademií výtvarných umění v Praze (bod IX)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR a Akademií výtvarných umění, kterou se zřizuje společné pracoviště Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl podle předloženého návrhu.

Rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných na pracovištích AV ČR v r. 2003 (bod X).

Materiál uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných na pracovištích AV ČR v roce 2003,
 • uložila H. Illnerové zabezpečit, aby Kontrolní odbor KAV využíval poznatků získaných z vyřizování stížností, oznámení a podnětů v zaměření kontrolní činnosti na pracovištích AV.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu dějin umění AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XI).

Výsledky kontroly hospodaření v ústavu uvedli P. Nejedlý a J. Rákosník. V diskusi bylo konstatováno, že nedostatky jsou většinou technického rázu a svědčí o potřebě zlepšit vnitřní kontrolu na pracovišti. Přijatá opatření však vytvářejí předpoklady k nápravě.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu dějin umění AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Souhrnné informace o následných kontrolách na pracovištích AV ČR, které byly provedeny v roce 2003 (bod XII).

Informaci uvedla H. Illnerová s tím, že Kontrolní odbor KAV ČR při ověření přijatých opatření z dřívějších kontrol u 17 pracovišť nezjistil žádné nedostatky.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o následných kontrolách provedených v roce 2003 na pracovištích, která prošla kontrolou hospodaření v roce 2002.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu experimentální botaniky AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XIII).

Výsledky kontroly hospodaření v ústavu uvedli J. Velemínský a J. Rákosník. Bylo konstatováno, že nedostatky svědčí o potřebě zlepšit vnitřní kontrolu na pracovišti. Opatření k nápravě ze strany vedení ústavu jsou odpovídající.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální botaniky AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky kontroly hospodaření v Knihovně AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XIV).

Výsledky kontroly hospodaření v Knihovně uvedli M. Steiner a J. Rákosník. Bylo konstatováno, že nedostatky jsou technického rázu a svědčí o potřebě zlepšit vnitřní kontrolu na pracovišti. Přijatá opatření však vytvářejí předpoklady k nápravě.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Knihovně AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XV).

Výsledky kontroly hospodaření v ústavu uvedli V. Nekvasil a J. Rákosník. Bylo konstatováno, že přijatá opatření vytvářejí předpoklady k nápravě nedostatků při vyúčtování pracovních cest, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a při vyúčtování přidělených grantových prostředků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Návrh finanční podpory časopisů vydávaných pracovišti AV ČR (bod XVI).

Písemný materiál blíže zdůvodnil M. Steiner. V rozpravě bylo doporučeno do budoucna nově řešit financování časopisu Živa. Další otázky se týkaly upřesnění pravidel pro hodnocení a financování časopisů.

Akademická rada

 • souhlasila, aby v rozpočtu AV ČR byly přiděleny dotace pro podporu časopisů vydávaných pracovišti AV ČR v roce 2004 dle předloženého návrhu Ediční rady,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby ve spolupráci s M. Steinerem navrhl způsob budoucího financování časopisu Živa a příslušný návrh předložil Akademické radě k projednání.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod XVII).

J. Rákosník sdělil, že dopisem ze dne 11. března 2004 Ministerstvo financí upravilo Akademii věd závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a limit mzdových nákladů. O této skutečnosti budou pracoviště AV ČR neprodleně informována. Dále informoval o jednání na RVV týkajícím se přípravy rozpočtu na rok 2005 a střednědobého výhledu, kterého se zúčastnil spolu s předsedkyní AV ČR dne 22. března 2004. Akademie věd ČR má návrh svého rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu ve smyslu jednání dopracovat a ve variantách předložit k dalšímu řízení. Na základě návrhu J. Rákosníka bylo dále rozhodnuto, že částka 15 000 000 Kč, o kterou byly usnesením XXIII. zasedání Akademického sněmu sníženy prostředky na pořízení přístrojů a zařízení v roce 2004, bude využita k původnímu účelu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady AV ČR a dalších aktuálních otázkách (bod XVIII).

H. Illnerová a J. Velemínský blíže informovali o některých bodech jednání předsednictva AR, zejména o připomínkových řízeních k vládním materiálům Akční plán pro Evropu a dalších. J. Rákosník informoval o neadekvátní reakci Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu na návrh směrnice AR k uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, kdy byl tento dosud neschválený návrh rozeslán na pracoviště AV ČR spolu se stanoviskem právničky ČMKOS Dr. E. Dandové. Přítomný zástupce Odborového svazu Ing. P. Michalička sdělil, že o této záležitosti není informován a blíže ji prošetří. K tomu bylo konstatováno, že Akademická rada na schváleném znění směrnice trvá a že bude třeba tuto otázku vysvětlit na poradě ředitelů pracovišť dne 7. dubna 2004.

Zpráva o Českých národních komitétech (ČNK) a jejich aktivitách za rok 2003 (bod XIX).

Písemnou zprávu uvedl J. Niederle. V diskusi bylo upozorněno na některé formální nedostatky zprávy.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu včetně personálních změn ve složení komitétů v roce 2003.

Návrh na jmenování ředitele Matematického ústavu AV ČR (bod XX).

S výsledkem výběrového řízení a s návrhem vědecké rady na obsazení funkce ředitele MÚ seznámil přítomné V. Nekvasil. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním (12 pro a 1 se zdržel hlasování).

Akademická rada

 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR:
  • uvolnila z důvodu ukončení druhého čtyřletého funkčního období doc. RNDr. Karla Segetha, CSc., z funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. května 2004 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
  • na návrh Vědecké rady Matematického ústavu AV ČR jmenovala RNDr. Antonína Sochora, DrSc., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR s účinností od 1. června 2004 na čtyři roky, tj. do 31. května 2008.

Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR (bod XXI)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR ve složení: předseda ( RNDr. F. Rypáček, CSc. (AR), členové (doc. Dr. Ing. K. Bouzek (VŠCHT), prof. Ing. J. Hanika, DrSc. (ÚCHP), prof. Ing. P. Lošťák, DrSc. (UP), doc. RNDr. Z. Mička, CSc. (PřF UK), Ing. A. Mlčoch, CSc. (Svaz chem. průmyslu, Precheza, a. s., Přerov), prof. Ing. L. Němec, DrSc. (ÚACH), Ing. Z. Sobalík, CSc. (ÚFCH JH), Ing. J. Šubrt, CSc. (ÚACH), prof. Ing. L. Tichý, DrSc. (SLCHPL ÚMCH a UP).

Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (bod XXII).

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
 • uložila J. Velemínskému:
  • po konzultaci s Vědeckou radou Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR předložit Akademické radě návrh na jmenování výběrové komise,
  • zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh Vědecké rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského na jmenování ředitele ústavu.

Změna ve vedení Centra medievistických studií (bod XXIII).

Akademická rada

 • vzala na vědomí rezignaci prof. PhDr. F. Šmahela, DrSc., na funkci ředitele Centra medievistických studií k 1. dubnu 2004 a děkuje mu za vykonanou práci,
 • souhlasila se jmenováním doc. PhDr. P. Sommera, CSc., ředitelem Centra medievistických studií ve smyslu čl. V smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze, FF UK, Akademií věd ČR a Filozofickým ústavem AV ČR dne 28. srpna 1998.

Návrh na doplnění Komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů z oblasti věd o neživé přírodě (bod XXVIII).

Akademická rada

 • vzala na vědomí žádost prof. M. Lišky, souhlasila s jeho uvolněním z členství v uvedené komisi a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
 • souhlasila s jmenováním prof. Ing. V. Zemana, DrSc., členem uvedené komise.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Knihovny AV ČR (bod XXX)

uvedl M. Steiner.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Knihovny AV ČR ve složení: předseda – doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové – Ing. K. Aim, CSc. (AR), PhDr. A. Baďurová (KNAV), PhDr. V. Balík (Nár. knihovna ČR), PhDr. J. Burgetová (KNAV), doc. PhDr. V. Herold, CSc. (FLÚ), PhDr. M. Horváthová (Ústr. knižnica SAV), prof. RNDr. M. Mareš, DrSc. (ÚTIA), PhDr. K. Sosna (Parlamentní knihovna), PhDr. M. Steiner (AR), prof. RNDr. V. Suchý, DrSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), Ing. J. Škoda (SSČ), PhDr. H. Turková (Knihovna Nár. muzea).

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXXII/2).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci H. Illnerové a J. Niederla o výsledcích jednání v Saúdské Arábii, kde bylo podepsáno Memorandum o vědecké spolupráci mezi AV ČR a King Abdulaziz City for Science and Technology s tím, že konkrétní návrhy spolupráce budou předem projednány na zasedání Akademické rady;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o zájmu prezidenta Akademie věd a umění Černé Hory M. Duroviče o obnovení vzájemných vztahů; návrh dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a AVU Černé Hory bude předem projednán na zasedání Akademické rady;
 • vzala na vědomí informaci V. Petruse o využití možnosti ubytování doktorandů v Hlávkově koleji se závěrem, že V. Petrus provede průzkum na pracovištích AV ČR.