Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Z nakladatelství FILOSOFIA

VILÉM HEROLD A JAROSLAV PÁNEK (editoři)
BAROKO V ITÁLII – BAROKO V ČECHÁCH
Sborník přináší příspěvky ze stejnojmenného mezinárodního sympozia, uspořádaného v Praze roku 1999 Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a Nadací Fondazione Giorgio Cini v Benátkách. V roce 2003 vyšel v italštině v římském nakladatelství Il Calano. Zahrnuje nejrůznější aspekty politického, sociálního, vědeckého a kulturního vývoje 17. a 18. století. Texty jsou přehledně členěny do tematických skupin (uvedení, politický a kulturní kontext, filozofické zdroje, hudba a divadlo, úloha slova, utváření prostoru).

BENEDIKT SPINOZA
POJEDNÁNÍ O NÁPRAVĚ ROZUMU
Toto dílo jednoho z otců novověkého racionalismu je pravděpodobně jeho nejranějším textem. Tématem je problém pravdivého poznání, který v 17. století otevřel Descartes. Předmětem Spinozova metodického zkoumání je motiv pravdivé ideje jakožto východiska veškerého poznání, koncepce pravdy a pravdivosti, pojmy definic pravdivého, klamného, smyšleného a pochybeného poznání. Spinozův pronikavý intelekt je inspirující i pro soudobé úvahy o charakteru a rozvoji vědeckého poznání. Text je vydán bilingvně spolu s originálním latinským zněním.

ŠKORPÍKOVÁ ZUZANA
RÁDLOVO POJETÍ PRAVDY
Práce je pokusem o kritický výklad základní myšlenky jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů – Emanuela Rádla. Autorka toto téma zpracovala v pěti kapitolách, jež pojednávají o teorii poznání, o rozumu a skutečnosti, o myšlení víry, o opravdovosti a pravdě.

KAREL CÍSAŘ A PETR KOŤÁTKO (editoři)
TEXT A DÍLO: PŘÍPAD MENARD
Sborník je věnován implikacím Borgesovy povídky Autor Quijota Pierre Menard zejména pro pojetí identity uměleckého díla, vztahu textu a díla, ontologického statutu literárních postav atd. Sborník je prvním monografickým pokusem o zpracování "Menardovského problému", konfrontujícím velmi odlišné teoretické pozice. Je určen zájemcům o teorii významu a interpretace, o filozofii umění, estetiku a literární teorii. Samotná Borgesova povídka je otištěna v úvodu sborníku.

EDITOR KURT F. STRASSER
DIE BEDEUTUNG BERNARD BOLZANOS FÜR DIE GEGENWART
Sborník příspěvků z mezinárodní konference z roku 2001 je rozdělen do tří tematických částí: první se věnuje Bolzanovu vědeckému odkazu, druhý jeho badatelské a pedagogické činnosti a třetí jeho místu v dějinách české filozofie. Čtenář může srovnávat rakouský a český pohled na význam Bolzanovy osobnosti i jeho díla, což je dáno účastí autorů, z nichž někteří, například Edgar Morscher, patří k nejvýznamnějším současným bolzanovským interpretům.