Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Setkání s profesorem Tondlem

Obrázek k článku Obrázek k článku 

V pátek 27. února 2004 se v budově Akademie věd ČR na Národní v Praze konala slavnostní prezentace sborníku Věda, poznání, komunikace, který vydal Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Publikace byla vydána při příležitosti osmdesátých narozenin prof. PhDr. Ing. Ladislava Tondla, DrSc.

Setkání se zúčastnila za vedení Akademie místopředsedkyně AV ČR doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., mezi hosty byli doc. PhDr. Petr Kolář, CSc., z MŠMT ČR a řada dalších ze Západočeské univerzity v Plzni, z Univerzity Karlovy a z Technické univerzity v Chotěbuzi; posledně jmenovanou instituci zastupoval prof. dr.Gerhard Banse, který s Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti intenzivně a dlouhodobě spolupracuje.

Sborník prací, vydaný při tomto významném životním výročí, ilustruje obdivuhodnou šíři teoretického přínosu a multioborový záběr vědecké práce jubilanta. Název sborníku pojmenovává hlavní okruhy témat příspěvků. Přispěvatelé pocházejí z různých vědeckých, vzdělávacích a kulturních institucí ČR i SR. Publikace obsahuje studie, které v té či oné míře navazují na vědecké dílo jubilanta a v řadě případů se autoři také k jeho vědeckému odkazu explicitně hlásí. Sborník sestavil z příspěvků 15 autorů RNDr. A. Filáček, CSc., a připojil k němu i úvod shrnující jubilantův životní osud. Publikace obsahuje také obsáhlou bibliografii prací prof. L. Tondla, především přehled hlavních vědeckých monografií.

Profesor Ladislav Tondl je špičkovou osobností české filozofie, vědy a techniky. Jeho originální a průkopnické práce v oblasti sémantiky a sémiotiky, filozofie vědy a filozofie techniky dosáhly světového uznání. S jeho jménem je spojena i řada významných intelektuálních iniciativ směrem k veřejnosti, které nadále inspirují a utvářejí život české vědecké obce. Za léta svého vědeckého působení zkoncipoval a zahájil řadu závažných koncepčních výzkumných programů, v zahraničí se stal respektovaným výrazným představitelem analytického filozofického myšlení a udržoval těsné pracovní kontakty s profesionálně blízkými předními zahraničními filozofy a logiky (s R. Carnapem, H. Simonem, T. Kotarbiňským, J. Bar-Hillelem, J. J. Salomonem a dalšími). Ve vědeckém světě je uznáván zejména pro svůj přínos k sémiotickým a informačním dimenzím techniky a k problematice vědeckých procedur.

Je nutno dát za pravdu prof. PhDr. K. Berkovi, DrSc., když prohlásil, že nevídaně velké rozpětí všestranných vědeckých zájmů prof. Tondla, spjatých s formováním jeho způsobu filozofování v intencích analytické filozofie, zejména v oblasti logiky, sémantiky, kybernetiky, metodologie, techniky i vědní politiky, neumožňuje pojednat o nich v plné šíři rozsahově přijatelným způsobem. Nebylo to proto ani cílem předkládaného sborníku – šlo spíše o volnou ilustraci inspirativního působení celoživotního díla prof. L. Tondla na vědeckou komunitu u nás i ve světě.

Mezi vlastní prezentací sborníku a oslavou narozenin prof. Tondla nebyla vymezena žádná časová ani tematická hranice; prezentace knihy tak volně a spontánně přecházela do oslav narozenin jubilanta, autoři sborníku byli zároveň prvními gratulanty, diskusní příspěvky byly věnovány jak tématům sborníku, tak životu a dílu oslavence. Ukázalo se, že různá období života jubilanta se spojovala s různými odbornými a vědeckými tématy a zaměřeními – výsledkem byla zajímavá mozaika průniku různých životních peripetií a odborných aktivit jubilanta, kde svou důležitou roli sehrála i náhoda. Je zřejmé, že již dlouhá doba profesionálního působení v různých společenských podmínkách výrazně ovlivnila jeho filozofickou orientaci, kterou vždy považoval spíše za poslání.

Většina příspěvků do diskuse byla nesena vědeckými tématy a osobními vzpomínkami na jubilanta a na jeho nelehký profesní osud, který vyplýval z jeho neochoty přizpůsobovat se zájmům monopolní moci a vrtochům fundamentalisticky pojímané ideologie. A tak život prof. L. Tondla poznamenalo i několik pádů – odchodů z kateder i z vědeckých institucí, vždy následované v kratším či delším časovém odstupu rehabilitacemi. Také tento aspekt odborné i lidské dimenze profesní dráhy jubilanta našel ve sborníku své místo. Lidsky citlivě a také humorně, spolu s potřebným odstupem pamětníka, vzpomínal např. prof. Karel Berka na dlouholetou spolupráci s jubilantem.

Prezentace sborníku Věda, poznání, komunikace tak splnila několik úloh najednou – informovala o zajímavé publikaci Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky, posloužila jako vítaná příležitost popřát prof. L. Tondlovi do dalších let hodně zdraví, osobní spokojenosti a vnitřní radosti z další badatelské práce a přitom se potěšit z jeho vitality a přátelské kolegiality.

PhDr. PETR MACHLEIDT,
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
při Filozofickém ústavu AV ČR