Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

NEST: Nové a vznikající vědy a technologie v 6. rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj

Obrázek k článku 

Dne 5. března se v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze konalo informační setkání k programu NEST (New Emerging Science and Technologies), který je součástí 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Organizovalo je Technologické centrum AV ČR, hlavním přednášejícím byl Carlos Saraiva Martins z Evropské komise (DG Research). Cílem semináře bylo seznámit účastníky s obsahem programu NEST, který Evropská komise považuje za program na podporu základního výzkumu, jehož rozpočet v 6. RP činí 215 mil. €, a v němž počítá s možnostmi zapojení českých subjektů.

Aktivity na podporu "nových a vznikajících věd a technologií" jsou novinkou 6. RP a jejich cílem je pomoci evropským vědcům zaujmout vedoucí postavení v nejnovějších vědeckých oborech. NEST si klade za cíl podpořit nekonvenční a průkopnický výzkum, jehož potenciál by umožnil otevřít pro evropskou vědu a evropské technologie nové oblasti, poskytnout výzkumníkům svobodu rozvinout a vyzkoušet své myšlenky (tzv. bottom-up approach) a rychle reagovat na nové příležitosti a nové problémy; u všech typů projektů s výjimkou projektů Pathfinder jsou periodické uzávěrky v rozmezí asi 6 měsíců. NEST je koncipován jako flexibilní program a důraz je kladen na interdisciplinární výzkum. Výzkumným projektům v rámci programu NEST jsou otevřeny všechny vědní oblasti, žádná z nich není předem vyloučena, avšak je žádoucí, aby téma projektu nespadalo do sedmi tzv. tematických priorit 6. RP, ale šlo spíše napříč těmito prioritami, či se pohybovalo na jejich pomezí. Principy, na nichž je program NEST postaven, jsou odlišné od principů tematických priorit, a proto NEST nemůže a nebude podporovat projekty, které patří do jedné z těchto priorit.

V programu NEST jsou rozlišeny tři základní typy výzkumných projektů – Adventure, Insight a Pathfinder, z nichž každý přispívá k naplnění konečného cíle NESTu, jímž je zlepšit předvídání budoucích vědeckých a technologických potřeb na evropské úrovni. Čtvrtým typem jsou podpůrné projekty NEST Support, zaměřené na pomoc při rozvoji a využívání aktivit NEST. Do těchto projektů lze zahrnout např. identifikaci budoucích výzkumných příležitostí cestou studií a analýz metodologických a technických aspektů spojených s programem NEST, organizaci workshopů, setkání expertních skupin a další aktivity na podporu dialogu o vznikajících vědách a technologiích. Projekty typu NEST Support trvají až 2 roky a finanční podpora Evropské komise představuje částku 200.000 až 300.000 €. Požadovaný minimální počet členů konsorcia je jeden, respektive tři, podle toho, o jaký nástroj se jedná, tj. zda jde o tzv. Coordination Action nebo o Specific Support Action; tyto nástroje jsou specifikovány v každém textu výzvy.

Projekty Adventure jsou vizionářské výzkumné projekty, které rozvíjejí nové vědecké a technologické příležitosti ve vědních oblastech identifikovaných samotnými vědci. Cíle projektů Adventure jsou velmi ambiciózní, představují výzvu současnému stavu výzkumu v dané oblasti a jejich výsledky přinášejí mimořádně významné vědecké a technologické úspěchy. Projekty Adventure předpokládají vysokou úroveň vědecké excelence a osobní nasazení řešitelů projektu, u nějž platí, že by se měl pohybovat na pomezí disciplín. Projekty tohoto typu jsou realizovány jako tzv. STREPy (Specific Target Research Projects), nebo tzv. Coordination Actions (CA). V případě STREPů platí dvoustupňová hodnotící procedura, což znamená, že v prvním kole je hodnocen asi pětistránkový předběžný návrh a až poté jsou předkladatelé nejlépe ohodnocených předběžných návrhů vyzváni k předložení celkového návrhu. Doba trvání projektů je do 3 let, rozpočet projektu se pohybuje mezi 800.000 a 2 mil. € (průměr 1,7 mil. €), minimální počet účastníků tvoří 3 nezávislí partneři ze tří členských nebo asociovaných států (průměrný počet členů v konsorciu je 4 až 5).

Projekty Insight se zaměřují na nové objevy či nově pozorované jevy, které mohou představovat nové potenciální problémy a rizika pro společnost. Součástí projektů by vedle identifikace těchto rizik měl být také návrh adekvátní reakce na ně. Podobně jako projekty předchozího typu i projekty Insight jsou realizovány pomocí nástrojů STREP a CA a hodnocení (resp. předkládání návrhů projektu) probíhá ve dvou kolech. V prvním kole je třeba jasně ukázat důležitost a aktuálnost výzkumu v navrhované oblasti, v celkovém návrhu v druhém kole pak musí být popsán metodologický postup a prokázána vysoká úroveň vědecké excelence. Projekty typu Insight mají menší rozpočet než projekty Adventure (do 800.000 €), doba jejich trvání se pohybuje od 1 do 2 let a požadavek na minimální počet členů konsorcia je stejný jako u projektů Adventure.

Na rozdíl od předchozích typů projektů jsou výzvy na projekty Pathfinder vydávány jednou ročně a soustřeďují se na velmi náročné cíle ve vznikajících vědeckých a technologických oblastech. Jedná se o aktivity ve větším měřítku, které se zaměřují na ty vědní oblasti a technologie, jež jsou v souladu s názory evropské vědecké veřejnosti identifikovány jako naléhavé. Cílem těchto projektů je pomoci zajistit evropskému výzkumu vedoucí postavení ve vznikajících oblastech a posílit tak postavení Evropy. Projekty Pathfinder se mohou ve velikosti podstatně lišit, každý z nich zpravidla zahrnuje několik STREPů a CA, aby bylo vedle vlastního výzkumu dosaženo i vytváření sítí (networking).

První výzva na projekty typu Pathfinder měla uzávěrku 14. dubna t. r. Předběžný rozpočet této výzvy představuje částku 35 milionů € a k termínu uzávěrky byly předkládány celé projekty, nikoliv pouze předběžné návrhy. Tato výzva se zaměřila na tři oblasti: Jak věda nakládá se složitostí (Tackling complexity in science), Syntetická biologie (Synthetic biology) a Co znamená být člověkem (What it means to be human).

V současné době jsou v programu NEST otevřeny dvě výzvy: první výzva se týká výzkumných projektů (STREPů) typu Adventure a Insight s předběžným rozpočtem 14 mil. € a uzávěrkou 15. září. Druhá výzva se zaměřila na specifické podpůrné akce (SSA) a koordinační akce (CA) typu Adventure, Insight a NEST Support; uzávěrka je v tentýž den a předběžný rozpočet činí 1 mil. €.
Bližší informace k oběma výzvám jsou zveřejněny na stránkách serveru CORDIS (Community Research and Development Information Service):

Na stránkách http://www.cordis.lu/nest/projects.htm se lze seznámit se stručnou charakteristikou deseti projektů z první výzvy, které byly doporučeny pro financování. Mezi vybrané projekty typu Adventure a Insight patří velmi různorodá témata, např. zvýšení kapacity elektronových mikroskopů, vývoj nových biomateriálů pro lékařské účely, zjišťování chorob z lidského dechu, metody boje proti epidemii obezity apod. Těchto deseti projektů se účastní týmy řešitelů z 19 členských, kandidátských či asociovaných zemí EU, z toho týmům z kandidátských zemí připadne 9 % celkového finančního příspěvku Evropské komise. Dvou z deseti úspěšných projektů se účastní týmy z Akademie věd ČR, jejichž zástupci vystoupili na informačním dni, aby se s ostatními účastníky podělili o své zkušenosti z přípravy projektů typu NEST. Dodatečné údaje k úspěšným projektům budou na serveru CORDIS doplněny poté, až budou ukončena kontraktační jednání mezi týmy řešitelů a Evropskou komisí a podepsány smlouvy upravující podmínky, za kterých budou projekty realizovány.

Program NEST – podobně jako i ostatní programy 6. RP – vyzývá experty, aby se stali hodnotiteli předkládaných návrhů projektů. Bližší informace, včetně informací o registraci, lze získat na adrese http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm. Podle zkušeností expertů, kteří se již sami hodnotiteli stali, být evaluátorem znamená mimo jiné i nejlepší cestu, jak pochopit koncepci programu NEST a jak správně podávat projekty v jeho rámci.

Užitečné zdroje informací na internetu:

PETRA KINZLOVÁ,
samostatný referát pro podporu
účasti AV ČR v programech EU

Kanceláře AV ČR