Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Nabídka jazykových kurzů na školní rok 2004/2005

Nabídka jazykových kurzů v Praze

Katedra jazyků AV ČR se sídlem v Praze 1, Na Florenci 3, bude ve školním roce 2004/2005 pořádat pro pracovníky AV ČR jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a češtiny pro cizince.
Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátech jednotlivých ústavů a na internetových stránkách KJ AV ČR (www.langdpt.cas.cz).

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2004.

Zájemci si na přihlášce označí termín a čas, ve kterém se závazně dostaví ke vstupnímu testu. Zařazení posluchačů do kurzů zveřejníme na našich internetových stránkách.
Výuka ve školním roce 2004/2005 začíná 6. 9. 2004.

ANGLIČTINA

PET (2x týdně) – Cambridge Preliminary English Test
Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE, protože obsahuje i základní testovací techniky zkoušky FCE. Případní zájemci mohou zkoušku složit na Britské radě.

FCE (2x týdně) – Cambridge First Certificate in English
Dvousemestrový kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz FCE (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrový kurz je určen pro posluchače, kteří se chystají zaregistrovat na zkoušku FCE. Jde o systematickou přípravu k jednotlivým částem zkoušky, zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, tematických celků i potřebných testovacích technik čtení, poslechu a psaní.
(Kurz začíná v září k přípravě na prosincový a březnový termín zkoušky a v únoru k červnovému termínu.)

CAE (2x týdně) – Cambridge Certificate in Advanced English
Dvousemestrový kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v červnu a v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz CAE (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům připravujícím se na zkoušku CAE. Zaměřuje se systematicky na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
(Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci, v letním semestru proběhne příprava k červnovému termínu zkoušky.)

CPE (2x týdně) – Cambridge Certificate of Proficiency in English
Kurz pro velmi pokročilé posluchače, který připravuje ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.

TOEFL (2x týdně) – Test of English as Foreign Language
Kurz připravuje ke zkoušce požadované americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi jako podmínka pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Je zaměřen zejména na anglickou gramatiku a nácvik poslechu. Po ukončení přípravy je možno absolvovat test, který pro ČR administruje Fulbright Commission v Praze. Kurz je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

Poznámky:
A. Kurzy FCE, CAE a TOEFL mohou být alternativní přípravou pro doktorandskou jazykovou zkoušku.
B. V kurzech PET, FCE, CAE a TOEFL zajišťuje výuku vždy dvojice pedagogů: rodilý mluvčí a český učitel.
C. V kurzu CPE zajišťuje výuku dvojice rodilých mluvčích.

ODBORNÁ ANGLIČTINA – English for Science and Technology
Kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu je zaměřený na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzu je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorandského studia.

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače. V angličtině může doktorand absolvovat zkoušku z odborné angličtiny, FCE, CAE a TOEFL, a to dle vlastního výběru a zaměření. Ústní, odborně zaměřený pohovor je však podmínkou.

PÍSEMNÝ PROJEV
Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu (psaní dopisů, referátů, resumé, anotací aj.) a další aspekty písemného vyjadřování. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
KURZ PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je zaměřen na získání základních jazykových znalostí a dovedností. (Bez vstupního testu.)

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA
Kurz praktického jazyka, nabízený na různých úrovních pokročilosti, se zaměřuje na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.

SPECIAL PROJECTS IN ENGLISH
Kurz je zaměřený zejména na rozvíjení ústního a písemného projevu. Výchozím materiálem budou náročné poslechové texty či četba z různých stylových vrstev angličtiny. Kurz je určen pokročilým posluchačům.

BRITISH STUDIES
Kurz moderních britských reálií je určen pokročilým posluchačům. Zaměřuje se jak na seznámení s různými aspekty života v současné Británii formou konverzace, poslechu apod., tak na další zdokonalení jazykových znalostí a dovedností.

INNOVATIONS
Dvousemestrový kurz pro středně a více pokročilé studenty (např. absolventy kurzů FCE a CAE) se soustřeďuje zejména na rozšíření a zdokonalení ústního projevu. Kurz je založen na velmi moderně pojaté učebnici Innovations, pracuje s živým hovorovým jazykem a maximálně využívá neotřelých komunikativních technik.

NĚMČINA

ZERTIFIKAT Deutsch
Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé jako příprava ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.

ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
Dvousemestrální přípravný kurz pro mezinárodně uznávanou zkoušku středního stupně.

ODBORNÁ NĚMČINA
Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ NĚMČINA
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

TEMPO DEUTSCH
Kurz pro motivované zájemce s rychlým tempem výuky (předpokládá intenzivní domácí přípravu).

DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE
Dvousemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří chtějí dále prohlubovat své jazykové znalosti. Pozornost bude věnována zejména rozvíjení poslechových dovedností, východiskem budou náročnější autentické poslechové texty a práce s nimi.

FRANCOUZŠTINA

ODBORNÁ FRANCOUZŠTINA
Kurz se zaměřením na potřeby zájemců, kteří chtějí zvládnout ústní i písemný odborný projev. Kurz se soustřeďuje nejen na odbornou slovní zásobu, ale i na obecné gramaticko-lexikální jevy typické pro vyjadřování v oblasti vědy a výzkumu.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ FRANCOUZŠTINA
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

DELF 1. stupně (1x týdně) – Diplome d’Etudes en Langue Française
Čtyřsemestrový kurz pro středně pokročilé posluchače, jehož cílem je zvládnutí všech základních jazykových dovedností ve francouzštině (mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatika) včetně schopnosti komunikovat v běžných situacích každodenního života. Zkoušku lze složit na Francouzském institutu vždy v únoru a červnu.

DELF 2. stupně (1x týdně) – Diplome d’Etudes en Langue Française
Dvousemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům. K získání diplomu DELF 2. stupně je třeba být držitelem DELF 1. stupně nebo složit rozdílovou zkoušku TD. Kurz je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností, zvládnutí obecných znalostí francouzských reálií a základů odborného jazyka v oboru vybraném uchazečem. Zkoušku lze složit na Francouzském institutu vždy v únoru a červnu.

DALF (1x týdně) – Diplome Approfondi de Langue Française
Zkoušku DALF může získat držitel diplomu DELF 1. stupně a 2. stupně nebo absolvovat rozdílové zkoušky CO. Diplom je obdobou státní zkoušky. Podmínkou k obdržení je nejen zvládnutí písemné a ústní zkoušky z obecného jazyka na vysoké úrovni, ale též jazyka odborného, a to v oboru zvoleném posluchačem. Diplom DALF umožňuje přijetí na univerzity ve Francii bez přijímací jazykové zkoušky. Kurz je třísemestrový a je určen pokročilým posluchačům.
Diplomy DELF a DALF vystavuje francouzské ministerstvo škol-ství a jsou mezinárodně uznávány. Českou státní správou jsou počítány jako jazykový standard a je k nim přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách.

RUŠTINA

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ RUŠTINA
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ODBORNÁ RUŠTINA
Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

ŠPANĚLŠTINA

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ ŠPANĚLŠTINA
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ODBORNÁ ŠPANĚLŠTINA
Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

ITALŠTINA

Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností a kurz zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ČEŠTINA PRO CIZINCE

A. Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy. Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.

B. Kurz zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.

INTENZIVNÍ KURZY
– angličtina, němčina, francouzština, španělština

Týdenní, tzv. předvýjezdové kurzy, jejichž cílem je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurzy se budou konat v únoru a červnu 2005. Kurzy nejsou vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

NOVINKA:

Intenzivní kurz francouzštiny pro začátečníky – bude se konat v únoru 2005.

Informace o kurzech a termínech najdete na našich internetových stránkách www.langdpt.cas.cz.

____________________

Nabídka jazykových kurzů v BRNĚ

Pobočka Katedry jazyků AV ČR v Brně bude ve školním roce 2004/2005 opět pořádat pro pracovníky AV ČR kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny na různé úrovni pokročilosti s osvědčenými českými lektory.
Nabízíme také pokročilou anglickou a německou konverzaci s rodilým mluvčím a kurzy angličtiny pro středně pokročilé 2x týdně v kombinaci českého a anglického lektora.

Přihlášky zájemci čitelně vyplní, nechají potvrdit vedením ústavu a doručí na adresu:
RNDr. Irena Zimová,
Historický ústav AV ČR – pobočka Brno,
Veveří 97, 602 00 Brno.

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2004.

Vstupní testy se konají 16. 6. a 23. 6. 2004 vždy v 10:00 hod. v Historickém ústavu AV ČR – pobočka Brno, Veveří 97, 602 00 Brno.

Posluchačů, kteří již navštěvují stávající kurzy, se vstupní test netýká; přihlášku však podávají znovu.
Zařazení posluchačů do kurzů sdělíme písemně sekretariátu ředitele Vašeho ústavu.

Zahájení výuky ve školním roce 2004/2005 je v týdnu od 6. 9. 2004.