Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Informace ze 188. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 26. března 2004

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004

Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, předkládá Rada vládě pravidelné roční analýzy výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Rada schválila návrh postupu přípravy Analýzy VaV 2004 spolu s harmonogramem dílčích kroků přípravy. Návrh byl připraven na základě zkušeností získaných při přípravě analýzy výzkumu a vývoje za rok 2003. Bude v podstatě zachován obsah minulé analýzy. Navíc bude zařazena kapitola o plnění úkolů z usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2003 č. 1167 k Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003 a z usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008. Analýza bude připravována pracovní skupinou složenou ze zástupců zainteresovaných resortů a institucí – MŠMT ČR, AV ČR, Českého statistického úřadu, Asociace výzkumných organizaci, Rady vysokých škol, Úřadu průmyslového vlastnictví a Rady pro výzkum a vývoj, která bude předkladatelem analýzy vládě v termínu do 30. listopadu 2004.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Rada připravuje podklady pro návrh hodnocení výsledků a efektivity výzkumu a vývoje, který má být podle výše uvedeného usnesení vlády č. 5/2004 předložen vládě do 30. června 2004. Radou byla schválena osnova stanoviska Rady k návrhu programu výzkumu a vývoje. Tato osnova byla vypracována proto, aby návrhy programů výzkumu a vývoje, předkládané resorty Radě ke stanovisku, obsahovaly všechny požadované náležitosti. Osnova by měla resortům usnadnit vypracování návrhů programů. Bude rozeslána všem správcům rozpočtových kapitol výzkumu a vývoje, Ministerstvu financí ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

Byl vypracován Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, který MŠMT ČR rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rada, zejména členové Bioetické komise, poradního orgánu Rady, na přípravě tohoto zákona s MŠMT ČR spolupracují.

Koncepce mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje v období po vstupu do EU

MŠMT ČR vypracovalo Radě pro informaci podle předchozích doporučení a žádostí Rady materiál Koncepce mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti výzkumu a vývoje v období po vstupu do EU. V diskusi k tomuto materiálu bylo zdůrazněno, že je nezbytné zlepšit přístup a připravenost České republiky k otázkám souvisejícím se spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje v rámci Evropské unie.

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na léta 2006 a 2007

Rada ukončila 25. března 2004 jednání s resorty o prvních návrzích výdajů na VaV na rok 2005 s výhledem na léta 2006 a 2007. Základem pro jednání byl Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006. Jednání s některými resorty proběhla jednoduše, řada jednání byla náročná. Resortům bylo uloženo zaslat Radě do 14 dnů upravené návrhy podle závěrů z jednání. Úkolem Rady bude sestavit pořadí priorit podle finančních prostředků, které budou k dispozici. Rada bude usilovat o to, aby byly ze státního rozpočtu získány pro výzkum a vývoj navíc 3 mld. Kč. Poprvé byly projednávány i návrhy na snížení výdajů v těch případech, kdy došlo k nedodržení předpisů.