Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Informace ze 187. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 5. března 2004

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Grantová agentura ČR – výzva k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu

Dosavadním členům předsednictva Grantové agentury České republiky – prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc., a prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc., skončí 1. funkční období členství v předsednictvu GA ČR 9. prosince 2004 a Ing. Františku Vaníčkovi, CSc., skončí 1. funkční období 6. ledna 2005. Předseda Rady pro výzkum a vývoj, v souladu s příslušnými předpisy, bude podávat vládě ve 3. čtvrtletí roku 2004 návrh na jmenování čtyř členů předsednictva GA ČR, zástupce technických, přírodních, lékařských a zemědělských věd, a proto vyzve ústřední orgány státní správy a právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu GA ČR (zástupce jmenovaných vědních oborů) nebo doporučení na jmenování dosavadních výše uvedených členů předsednictva GA ČR na 2.&nsbp;funkční období, v termínu do 31. července 2004. Výzva bude zveřejněna na stránkách www.vyzkum.cz a rozeslána členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a předsedům AV ČR a GA ČR, Asociaci výzkumných organizací, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České konferenci rektorů a Radě vysokých škol.

Program Výzkumná centra

Program výzkumu a vývoje Výzkumná centra byl MŠMT ČR vyhlášen 18. února 2004 jako průřezový program Národního programu výzkumu. Na www stránkách MŠMT ČR jsou uvedeny potřebné informace – text vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a zadávací dokumentace, je na nich také zřízena možnost podávání dotazů, které budou zodpovězeny na informativních schůzkách dne 1. března a 2. dubna 2004. Konečný termín pro podání návrhů projektů je 16. dubna 2004 ve 12:00 hod.

Program Výzkumná centra badatelského výzkumu

Náměstek MŠMT ČR doc. RNDr. P. Kolář, CSc., informoval členy Rady, že MŠMT ČR je připraveno program Výzkumná centra badatelského výzkumu vyhlásit a poté administrovat, ale nemá na jeho financování prostředky. Je třeba je zajistit z jiných zdrojů, než má k disposici MŠMT ČR. Podle usnesení Rady z jejího 186. zasedání bylo uloženo řediteli sekretariátu Rady RNDr. M. Blažkovi, aby do 187. zasedání Rady prověřil možnosti financování programu Výzkumná centra badatelského výzkumu v rámci prostředků stanovených vládou schváleným střednědobým výhledem podpory výzkumu a vývoje na léta 2005 a 2006. Jedním z možných způsobů financování tohoto programu je přidělení prostředků vládou navíc na jeho podporu, mimo již schválený střednědobý výhled; další možností je získat na jeho podporu finance ze sankcí, kterými budou postiženy ty resorty, u kterých se zjistí závažné nedostatky v dodržování předpisů pro poskytování podpory z veřejných prostředků, a třetí možností je snížit nárůst výše prostředků určených na výzkumné záměry z 12 % na 11 % vzhledem k tomu, že na výzkumné záměry je určena převážná většina nárůstu prostředků na výzkum a vývoj v roce 2005. V diskusi se členové Rady a stálí hosté Rady z vysokých škol a z AV ČR jednoznačně přiklonili k první a druhé možnosti a odmítli třetí možnost, tj. financovat program Výzkumná centra badatelského výzkumu na úkor nárůstu prostředků na nové výzkumné záměry.

Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007

Rada obdržela návrhy resortů na výdaje na výzkum a vývoj na roky 2005–2007 doručené na základě dopisu předsedy Rady ve stanoveném termínu do 20. února 2004. Rada konstatovala, že souhrn návrhů výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 překračuje o 1,5 mld. Kč vládou schválený střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006. Zpravodaji, pracovní skupině pro přípravu návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje a sekretariátu Rady bylo uloženo zpracovat první verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 a předložit ji Radě na 188. zasedání dne 26. března 2004. Dále jim bylo Radou uloženo připravit jednání s jednotlivými resorty podle harmonogramu tak, že nejprve bude projednána varianta dodržení vládou schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006 a poté budou resorty požádány o dodatečné návrhy, které by mohly být řešeny od roku 2005 v případě, že budou zvýšeny výdaje na výzkum a vývoj nad 15,8 mld. Kč v roce 2005, a o další dodatečné návrhy, které budou zahrnuty do střednědobého výhledu na rok 2007.