Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Cesty k literatuře

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Na půdě Akademie věd ČR se ve dnech 24. a 25. března 2004 uskutečnil již třetí ročník studentské literárněvědné konference, tentokrát pod názvem Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole…

Konferenci opět spolupořádaly Ústav pro českou literaturu AV ČR a Katedra české literatury Pedagogické fakulty UK. Jak je zřejmé z titulu, letošní ročník byl zaměřen na způsoby zobrazení prostoru a jeho úlohu při výstavbě literárního díla. Volně tak navazoval na loňské kolo konference, které bylo věnováno kategorii času.

V pražském Ústavu pro českou literaturu se tentokrát sešli nejen studenti většiny českých, ale také, a to je zvlášť potěšující, i slovenských pedagogických a filozofických fakult. Přednesli celkem třiadvacet příspěvků v problémových blocích věnovaných otázkám zobrazení domova v poezii, sémantice domu, paralele struktury textu města a textové struktury v postmoderním románu, fenomenologii krajinných motivů, úloze časoprostoru v konstituování žánru a také velmi aktuální teorii fikčních světů. Diskusní fórum tvořili kromě studentů i pedagogové zúčastněných fakult a pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR; účastníky pozdravili také místopředsedkyně Akademie doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., a prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., proděkan pro vědu PedF UK.

Odborná porota ve složení doc. PhDr. Dagmar Mocná, CSc., vedoucí KČL PedF UK, doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc., FF UP Olomouc, PhDr. Alice Jedličková, CSc., ÚČL AV ČR, s potěšením konstatovala vzestupnou tendenci v literárněteoretické poučenosti studentů a jejich schopnosti aktivně recipovat nové metodologie i v tíhnutí k interdisciplinárnímu přístupu. Ve vyhodnocování příspěvků měla tentokrát vzhledem k jejich počtu a vyváženosti mimořádně obtížný úkol.

Cena Vladimíra Macury za inspirativní práci byla nakonec udělena dvěma účastnicím. Ivana Zigová (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici) ve svém metodologicky průzračném a objevném příspěvku Priestor postáv v novele Josefa Škvoreckého Konec nylonového věku objasnila opozici vnitřního a vnějšího prostoru postav jako základní kompoziční princip textu. Druhou oceněnou se stala Lucie Česálková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno), jež ve své interpretačně hluboké práci Prostor slyšení v české literatuře 19. století předvedla sugestivní alternativy audiálního znázornění prostoru v obrozenské povídce a arbesovském romanetu. Čestné uznání získal Martin Kuba (Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové) za podnětný příspěvek o Raisově současníkovi, učiteli a prozaikovi, "zapadlém vlastenci" Josefu Šírovi. V biograficky podložené a materiálově bohaté práci vyjádřil referent i přesvědčení, že Šírova svébytná krkonošská poetika čeká na své znovuobjevení čtenářskou veřejností.

Ceny předali místopředsedkyně AV ČR doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., a ředitel ÚČL AV ČR doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Příspěvky budou jako již v ročníku 2002 (Cesta tam a zase zpátky v české literatuře) shrnuty ve sborníku, který vydá Pedagogická fakulta UK.

Konference se tak znovu stala nejen příležitostí ke konfrontaci studentských prací, ale také příležitostí k rozpravě začínajících filologů s odborníky, k setkání zástupců Akademie s reprezentanty univerzitních pracovišť, ke konfrontaci bohemistického bádání v různých regionech i kontextu mezinárodním či spíše v obnovené samozřejmosti slovensko-české vzájemnosti.

ALICE JEDLIČKOVÁ,
Ústav pro českou literaturu AV ČR