Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

Ze zápisu 41. zasedání Akademické rady AV ČR dne 13. ledna 2004

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová.

Zabezpečení usnesení XXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 17. prosince 2003 (bod II).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová. V rozpravě byly upřesněny úkoly, které vyplývají z usnesení Sněmu, a dohodnut časový postup při jejich plnění.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí dosud učiněná opatření k realizaci usnesení XXIII. zasedání Akademického sněmu, uvedená v důvodové zprávě,
 • vyslovila poděkování pracovníkům KAV ČR a SSČ AV ČR, kteří se zasloužili o úspěšný průběh zasedání Sněmu,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil příštímu zasedání Akademické rady návrh memoranda k narůstajícím nárokům na administrativu v souvislosti s hodnocením a financováním výzkumu a vývoje ve smyslu usnesení Akademického sněmu, odst. I, bodu 3,
 • uložila V. Nekvasilovi sledovat a prosazovat přípravu vyhlášení nového programu center základního výzkumu typu A od 1. ledna 2005 a o průběhu jednání soustavně informovat Akademickou radu, v souvislosti s usnesením Akademického sněmu o sloučení Ústavu pro klasická studia AV ČR a Filozofického ústavu AV ČR
  • ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR uvolnila PhDr. Jiřího Beneše s účinností k 31. prosinci 2003 z funkce ředitele Ústavu pro klasická studia AV ČR a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
  • uložila L. Petráňové, aby ve spolupráci s J. Rákosníkem, V. Heroldem a J. Benešem zajistila potřebné kroky vyplývající ze sloučení těchto pracovišť,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby do 31. května 2004 podal Akademické radě zprávu o využití Sněmem vyhrazené částky 15 000 000 Kč na nejnutnější dotace k posílení osobních nákladů některých pracovišť,
 • uložila P. Hejdovi ve spolupráci s J. Škodou zabezpečit podmínky k tomu, aby na příštích zasedáních Akademického sněmu byla v případě potřeby možná vizuální prezentace podávaných informací.

Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky (bod III)

uvedla H. Illnerová. V diskusi byly dohodnuty dílčí úpravy směrnice.

Akademická rada

 • souhlasila s vydáním směrnice Akademické rady AV ČR o udělování "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky podle předloženého návrhu (s připomínkami),
 • uložila V. Petrusovi zajistit vydání této směrnice jako interní normy,
 • uložila H. Illnerové a J. Rákosníkovi průběžně zajišťovat úkoly vyplývající z této směrnice.

Návrh opatření a časový harmonogram hlavních úkolů souvisejících s uplatněním zákona o veřejných výzkumných institucích v Akademii věd ČR (bod IV).

Úvodní slovo k písemnému materiálu přednesla H. Illnerová s tím, že jeho cílem je především zmapovat úkoly, stanovit termíny a odpovědnost členů AR tak, aby přechod pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce byl plynulý. V diskusi byla především upřesněna odpovědnost za stanovené úkoly a byly vzneseny připomínky k úkolu v oblasti zahraniční spolupráce. Bylo dohodnuto, že příprava nové koncepce zahraniční spolupráce AV ČR bude vázána na vstup ČR do EU a v tomto smyslu bude upraveno i usnesení k úkolu v oblasti zahraniční spolupráce. Bylo dohodnuto, že příprava nové koncepce zahraniční spolupráce AV ČR bude vázána na vstup ČR do EU a v tomto smyslu bude upraveno i usnesení k předloženému materiálu.

Akademická rada

 • souhlasila s opatřeními a časovým harmonogramem hlavních úkolů souvisejících s přechodem pracovišť AV ČR na VVI podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila H. Illnerové, V. Nekvasilovi, J. Velemínskému, L. Petráňové, J. Rákosníkovi, F. Šmahelovi, J. Hrušákovi, P. Nejedlému, R. Vlčkovi a ředitelům KAV a SSČ, aby zajistili plnění harmonogramu v návaznosti na přijetí zákona o veřejných výzkumných institucích. Přesný časový postup prací a termíny pro splnění jednotlivých úkolů stanoví dodatečně předsednictvo AR,
 • uložila J. Niederlovi a K. Aimovi, aby na základě analýzy připravili novou koncepci zahraniční spolupráce AV ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU a aby ji předložili k projednání Akademické radě v I. pololetí 2004,
 • uložila H. Illnerové a L. Petráňové, aby s Ústavem státu a práva AV ČR a s Archivem AV ČR projednaly jejich odbornou spolupráci a pomoc při plnění některých úkolů harmonogramu.

Zpráva o průběhu XIV. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji organizované Grantovou agenturou AV ČR (bod V).

Písemnou zprávu uvedli F. Rypáček a T. Herben, kteří mj. upozornili na to, že bude třeba zvýšit účast pracovníků AV ČR ve veřejné soutěži o juniorské badatelské grantové projekty. V diskusi bylo doporučeno, aby tento problém byl projednán na nejbližší schůzi vedení AV ČR s řediteli pracovišť AV ČR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích XIV. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR.

Zpráva o sloučení Ústavu pro hudební vědu AV ČR s Etnologickým ústavem AV ČR (bod VI).

Zprávu uvedla L. Petráňová, která mj. konstatovala, že realizovaná opatření přispěla k dobré atmosféře na pracovišti hudební historie a jsou předpokladem kvalitních vědeckých výsledků. V diskusi bylo sloučení těchto pracovišť hodnoceno velmi kladně, bylo však doporučeno, aby zpráva pro Vědeckou radu AV ČR byla ještě doplněna o akci Arnold Schőnberg a jeho současníci uspořádanou s mezinárodní účastí v listopadu 2003.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu s připomínkou.

Návrh na sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR (bod VII).

Písemný návrh uvedli L. Petráňová a R. Vlček s tím, že obě pracoviště spojuje badatelský záměr v oborech obecné i aplikované lingvistiky a lexikografie, společná je jim rovněž účast na výchově vědeckých pracovníků a poskytování služeb. V rozpravě byl navržený záměr plně podpořen a byly dohodnuty dílčí úpravy předloženého textu.

Akademická rada

 • schválila záměr sloučit Katedru jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR k 1. lednu 2005 podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila L. Petráňové a R. Vlčkovi
  • zajistit písemná stanoviska ředitelů obou pracovišť, Vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, Rady Katedry jazyků AV ČR v termínu do 5. února 2004,
  • předložit po zapracování připomínek konečný návrh na sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR 44. zasedání Akademické rady AV ČR dne 24. března 2004,
 • uložila F. Šmahelovi ve spolupráci s L. Petráňovou a R. Vlčkem zajistit písemné stanovisko Vědecké rady AV ČR k tomuto návrhu,
 • uložila J. Rákosníkovi, L. Petráňové a R. Vlčkovi úzce spolupracovat s řediteli obou ústavů na přípravě sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Návrh smlouvy o "Sdružení uživatelů produktů IoPP" (bod VIII),

jejímž účelem je využívání společného přístupu do textů elektronických verzí časopisů vydávaných Institute of Physics Publishing, blíže zdůvodnil V. Nekvasil.

Akademická rada

 • vyslovila souhlas se smlouvou o "Sdružení uživatelů produktů IoPP" podle předloženého návrhu,
 • pověřila V. Nekvasila, aby jménem Akademické rady AV ČR smlouvu potvrdil.

Výsledky kontroly hospodaření v Archivu AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod IX)

uvedla L. Petráňová a J. Rákosník. V diskusi bylo mj. konstatováno, že sice nedostatky jsou většinou technického rázu, jejich množství však svědčí o nedostatečné vnitřní kontrole. Příkaz vydaný k odstranění nedostatků ukazuje na nepochopení zodpovědnosti statutárního orgánu, neboť deleguje část svých pravomocí na technicko-hospodářskou správu.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Archivu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • uložila L. Petráňové, aby upozornila ředitelku Archivu AV ČR PhDr. L. Sulitkovou, CSc., na úkoly, které jí vyplývají z titulu statutárního orgánu pracoviště AV ČR.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a dalších aktuálních otázkách (bod X).

H. Illnerová blíže informovala o závěrech 35. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR dne 6. ledna t. r. Mj. uvedla, že po projednání s L. Petráňovou navrhne paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové, aby jmenovala do Akreditační komise doc. PhDr. I. Čermáka, CSc., ředitele Psychologického ústavu AV ČR. Dále informovala o projeveném zájmu ze zahraničí uspořádat v ČR na podzim t. r. slavnostní předávání Descartesovy ceny s tím, že J. Škoda prověřuje vhodné prostory pro tuto akci.
V. Nekvasil podal situační zprávu o stavu přípravy návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích a o výsledcích meziresortního připomínkového řízení k tomuto zákonu. Schůzka k projednání připomínek na Úřadu vlády ČR se uskuteční dne 27. ledna t. r.
J. Rákosník informoval o jednání u poradce ministra financí dne 9. ledna t. r. ve věci námětů na úpravu daňových zákonů v souvislosti s nepřímou podporou výzkumu a vývoje. Za AV ČR byly ministerstvu předány písemné náměty k řešení situace. Další sdělení J. Rákosníka se týkala přípravy mzdových limitů pro pracoviště, stavu zpracování ekonomické části výzkumných záměrů, návrhu postupu v otázce pracovních poměrů na dobu určitou a připravovaného nařízení vlády ČR, kterým se určuje obdobně jako dosud zaměstnancům pro rok 2004 padesátiprocentní výše 13. a 14. platu.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 35. zasedání předsednictva Akademické rady a další projednané úkoly.

8. sympozium ICREFH (International Commission for Research into European Food History) (bod XI).

L. Petráňová uvedla písemnou informaci o průběhu a výsledcích sympozia, které se konalo ve dnech 30. září–5. října 2003 v Praze za široké účasti historiků, geografů, etnologů a sociologů. Zároveň upozornila na problémy, které vznikají v nakladatelství AV ČR Academia při distribuci publikací na evropské knižní trhy.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR (bod XII).

Návrh uvedl V. Nekvasil.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s V. Nekvasilem vypsání výběrového řízení,
 • uložila V. Nekvasilovi
  • po konzultaci s Vědeckou radou Astronomického ústavu AV ČR předložit Akademické radě návrh na jmenování výběrové komise,
  • zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh Vědecké rady Astronomického ústavu AV ČR na jmenování ředitele Astronomického ústavu AV ČR.

Návrh na jmenování výběrové komise na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR (bod XIII)

uvedl V. Nekvasil.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR ve složení: předseda – Ing. V. Nekvasil, CSc. (mpř. AV ČR), členové – Mgr. R. Hakl, PhD. (MÚ Brno), prof. Ing. M. Havlíček, DrSc. (FJFI ČVUT Praha), prof. RNDr. M. Mareš, DrSc. (ÚTIA), prof. RNDr. I. Netuka, DrSc. (MFF UK), prof. RNDr. J. Palouš, DrSc. (ASÚ), RNDr. O. Pudlák, DrSc. (MÚ Praha), prof. RNDr. Z. Ryjáček, DrSc. (ZČU Plzeň), doc. RNDr. K. Segeth, CSc. (MÚ Praha), prof. RNDr. J. Slovák, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. J. Smítal, DrSc. (Mat. úst. SU Opava), doc. RNDr. J. Wiedermann, DrSc. (ÚI).

Různé (bod XVI).

Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2004 (bod XVI/2). Písemný materiál blíže zdůvodnil J. Rákosník, který mj. konstatoval, že rozdělení prostředků je navrhováno podle pravidel, která v uplynulém období přijala Akademická rada. Konkrétní návrhy vycházejí z projednání v Radě pro nákladné přístroje, která po oponentním řízení k došlým požadavkům a vyslechnutí žadatelů doporučuje přidělit investiční prostředky dle tabulky uvedené v materiálu.

Akademická rada

 • schválila přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2004 podle předloženého návrhu,
 • uložila J. Rákosníkovi zajistit přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XVI/3).

Akademická rada
 • souhlasila s tím, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad "17th Congress of the European Sleep Research Society", který se koná 5.–9. října t. r. v Praze;
 • kladně hodnotila průběh Novoročního koncertu AV ČR dne 11. ledna t. r. a vyslovila poděkování pracovníkům KAV a SSČ za jeho zorganizování; v souvislosti s finančním zajištěním příštího koncertu žádá členy AR, aby hledali sponzory a příp. náměty sdělili J. Škodovi;
 • vzala s politováním na vědomí informaci L. Petráňové o článku Pavla P. Riese "Hlávkův postroj na koně", který byl mj. čten na stanici Český rozhlas 6 a ve kterém jsou uvedena nepravdivá tvrzení o vztahu Akademie k odkazu Josefa Hlávky. Návrh dopisu Hlávkově nadaci obsahující i historickou analýzu připraví L. Petráňová ve spolupráci s V. Petrusem;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o schůzce předsedkyně AV ČR a členů Akademické rady s mladými vědeckými pracovníky – zakladateli čtyř nově vzniklých biotechnologických firem – k možnostem inkubační podpory "spin-off", která se konala v pracovně předsedkyně AV ČR dne 6. ledna 2004.