Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

Informace ze 184. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. prosince 2003 na Úřadu vlády

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ.

Návrhy zákonů o VVI rozeslané do připomínkového řízení

Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích a návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích byly rozeslány do meziresortního připomínkového řízení dne 3. prosince 2003 s termínem pro zaslání připomínek do 9. ledna 2004. Radou byl schválen další postup přípravy návrhů těchto zákonů, podle kterého ve dnech 26. až 30. ledna 2004 bude projednán návrh vypořádání výsledků připomínkového řízení se spolupředkladateli (Rada, MŠMT, AV ČR); mezi 2. až 12. únorem proběhne projednání zásadních připomínek a do 27. února 2004 budou návrhy obou zákonů o VVI předloženy vládě.

Kontrola předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje

Radou provedenou kontrolou předávání údajů do informačního systému výzkumu a vývoje – do CEP (centrální evidence projektů výzkumu a vývoje) a CEZ (centrální evidence výzkumných záměrů) – k 1. říjnu 2003 bylo zjištěno u několika resortů neplnění podmínek pro poskytování podpory výzkumu a vývoji ze státního rozpočtu stanovených zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Dotčené resorty byly upozorněny, že bez odstranění, resp. přetrvávání nedostatků v dodržování podmínek pro poskytování podpory výzkumu a vývoje bude tato skutečnost negativně zohledněna při přípravě návrhu výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu v roce 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007.
Sekretariát Rady vypracoval zprávu o zpracování všech dat dodaných do RIV (rejstřík informací o výsledcích) v roce 2003. Byla rovněž provedena předběžná kontrola návaznosti ukončených projektů CEP na výsledky RIV, při které byly nalezeny ukončené projekty nemající žádný výsledek v RIV. Příslušní poskytovatelé byli na tuto skutečnost upozorněni.
Rada uložila pracovní skupině pro přípravu SR VaV 2005 zapracovat do návrhu výdajů SR VaV 2005 transparentní mechanismus, kterým bude promítnuto neplnění zákona (tam, kde ukončené projekty nemají žádný výsledek v RIV).

Grantová agentura ČR – zadávací dokumentace 2005; vyhlášení veřejných soutěží ve VaV

Grantová agentura ČR předala Radě zadávací dokumentaci GA ČR pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2005 – standardních, doktorských a postdoktorských – včetně návrhů na vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na tyto projekty. Rada uložila svým členům zaslat připomínky k této dokumentaci do 31. prosince 2003.

Mezinárodní závazky ČR a vztahy s EU v oblasti výzkumu a vývoje

Rada doporučila MŠMT, aby zpracovalo koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji (zahrnující zejména plnění mezinárodních závazků ČR – Lisabonského procesu aj.) a koncepci informační infrastruktury výzkumu a vývoje a předložilo tyto dokumenty vládě před vstupem České republiky do EU. Předsednictvu Rady a sekretariátu Rada uložila zajistit podklady o problematice mezinárodní spolupráce k projednání na 186. zasedání Rady dne 13. února 2004.

Výzkum a vývoj a podnikání

Rada schválila ustavení pracovní skupiny pro úkol Rady – veřejné prostředky na výzkum a vývoj a podnikání – ve složení: Ing. M. Janeček,CSc., RVV – zpravodaj, Ing. J. Bartoň, VZLÚ, Ing. V. Kuchař, MŠMT, Ing. J. Marek, CSc., RVV, RNDr. J. Rákosník, CSc., AV ČR, prof. Ing. P. Zuna, CSc., D. Eng. h. c., RVV.