Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Ze zápisu 51. zasedání Akademické rady AV ČR 12. října 2004

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil místopředseda AV ČR J. Velemínský, který jednání řídil do doby, než se předsedkyně H. Illnerová vrátila z jednání se zahraničním hostem.

Usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 889, o odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj (bod II).

O usnesení blíže informovali J. Velemínský a J. Syka.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády č. 889 ze dne 15. září 2004.

Návrh na svolání, program a zabezpečení XXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod III).

Návrh blíže zdůvodnili J. Velemínský a M. Šmidák s tím, že materiál byl předběžně projednáván a doplněn na zasedání předsednictva AR.

Akademická rada

 • v souladu s čl. 11 Stanov AV ČR svolává XXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (páté zasedání Sněmu čtvrtého funkčního období 2002–2006) na úterý dne 14. prosince 2004 v 9.30 hod. podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
  • Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
  • Zpráva o činnosti Akademické rady a poznámky k problematice společenské potřebnosti výzkumu – H. Illnerová (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Výsledky hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů zahajovaných od 1. ledna 2005 – F. Rypáček (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Návrh Koncepce výzkumu a vývoje v Akademii věd ČR (aktualizace pro období 2005–2008) – P. Kratochvíl (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Návrh harmonogramu restrukturalizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s chystaným přechodem pracovišť na právní formu veřejných vědeckých institucí – V. Nekvasil (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2005 a jeho rozpisu na pracoviště – J. Rákosník (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním);
  • Volné návrhy;
  • Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání;
  • V dalších usneseních Akademická rada uložila úlohy k obsahové přípravě a k organizačnímu zabezpečení zasedání Akademického sněmu.

Návrh Koncepce výzkumu a vývoje AV ČR na léta 2005–2008 (pracovní verze) (bod IV).

Předloženou pracovní verzi návrhu Koncepce výzkumu a vývoje AV ČR na léta 2005–2008 uvedl místopředseda Vědecké rady AV ČR P. Kratochvíl. V obsáhlé diskusi byly probírány jednotlivé kapitoly materiálu a byly k nim vysloveny tyto hlavní připomínky:
 • změnit název materiálu na Koncepce výzkumu a vývoje v Akademii věd ČR (aktualizace pro období 2005–2008);
 • upřesnit obecnou charakteristiku výzkumu uskutečňovaného v AV ČR;
 • doplnit a upřesnit návaznost Koncepce na příslušné dokumenty EU;
 • více akcentovat uplatňování výsledků výzkumu v praxi a spolupráci s podnikovou sférou. K přepracování této kapitoly [(II.1.3.b)], c) sdělí členové Akademické rady své připomínky K. Aimovi do 18. 10. t. r.;
 • dopracovat vymezení vztahu GA AV ke GA ČR;
 • zdůraznit význam a úlohu Střediska společných činností AV ČR;
 • vypustit nebo omezit ve všech kapitolách historické části; příloha o dosavadním naplňování Koncepce AV ČR na začátku 21. století nebude součástí tohoto materiálu a bude připojena jako informativní text pouze k výtiskům předkládaným příslušným členům vlády;
 • ujasnit a projednat v předsednictvu AR otázku platnosti Vědní koncepce AV ČR z roku 1995 a příslušných prováděcích směrnic.

  Akademická rada

  • vzala předloženou pracovní verzi návrhu Koncepce vývoje a výzkumu AV ČR na léta 2005–2008 s připomínkami na vědomí;
  • uložila všem svým členům, aby sdělili P. Kratochvílovi své další věcné a formulační připomínky k upravenému návrhu, který jim bude zaslán elektronickou poštou v nejbližších dnech;
  • uložila F. Šmahelovi předložit na 53. zasedání Akademické rady AV ČR dne 16. listopadu 2004 návrh Koncepce výzkumu a vývoje v AV ČR (aktualizace pro období 2005–2008) ve znění pro XXV. zasedání Akademického sněmu.

  Návrh na změnu ve složení Ediční rady AV ČR (bod V)

  uvedl M. Steiner.

  Akademická rada

  • jmenovala doc. RNDr. Jaromíra Ulrycha, DrSc. (GLÚ) novým členem Ediční rady AV ČR (na místo zesnulého RNDr. F. Patočky, DrSc.).

  Návrh zásad stanovení "základů na vědu" pro výzkumné záměry 2005–2010 (bod VI).

  Úvodní slovo k písemnému materiálu přednesl J. Rákosník, který mj. konstatoval, že zahájení financování nových výzkumných záměrů pracovišť AV ČR vyžaduje znovu posoudit výchozí parametry institucionálního financování pracovišť, neboť výzkumné záměry se od dosavadních liší a dochází ke změně jejich počtu a struktury. Od zavedení nové metodiky diferencovaného rozpisu institucionálních prostředků na pracoviště podle výsledků hodnocení došlo i ke sloučení řady ústavů a k delimitacím mezi nimi. Připravený návrh zásad vychází i z obšírné diskuse v Ekonomické radě. V rozpravě byly vyjasněny některé dotazy k jednotlivým zásadám.

  Akademická rada

  • schválila zásady stanovení "nákladů na vědu" pro výzkumné záměry 2005–2010 podle předloženého návrhu;
  • uložila V. Nekvasilovi, J. Velemínskému a L. Petráňové ve spolupráci s J. Rákosníkem připravit v souladu s těmito zásadami návrh "základů na vědu" pro jednotlivá pracoviště AV ČR.

  Pravidla pro přidělování prostředků na přístrojové vybavení – aktualizace harmonogramu (bod VII).

  Návrh harmonogramu uvedl J. Rákosník.

  Akademická rada

  • schválila časový harmonogram postupu při přidělování prostředků na přístrojové vybavení pro rok 2005;
  • uložila J. Rákosníkovi neprodleně informovat o harmonogramu ředitele pracovišť AV ČR.

  Výsledky kontroly hospodaření v Biofyzikálním ústavu AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VIII).

  Zprávu uvedli J. Velemínský a J. Rákosník s tím, že přes některé kontrolou zjištěné formální nedostatky je úroveň hospodaření ústavu dobrá.

  Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Biofyzikálním ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu anorganické chemie AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod IX).

  Zprávu uvedli J. Velemínský a J. Rákosník s tím, že přes některé kontrolou zjištěné formální nedostatky je úroveň hospodaření ústavu uspokojivá.

  Akademická rada

  • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu anorganické chemie AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

  Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod X).

  Zprávu uvedl J. Rákosník s tím, že kontrola poukázala na některá pochybení při dodržování předpisů. Vzhledem k většímu počtu zjištěných nedostatků v hospodaření bylo v diskusi doporučeno, aby řediteli pracoviště byla důrazně připomenuta jeho povinnost na tomto úseku.

  Akademická rada

  • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků;
  • doporučila H. Illnerové upozornit ředitele pracoviště dopisem na potřebu věnovat větší pozornost hospodaření ústavu.

  Informace o nedostatcích zjištěných při kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2003 (bod XI).

  Písemnou informaci uvedl v zastoupení H. Illnerové J. Rákosník.

  Akademická rada

  • vzala na vědomí informaci o nedostatcích zjištěných při kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2003.

  Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních otázkách AV ČR (bod XII).

  H. Illnerová blíže informovala o závěrech 45. zasedání předsednictva AR ze dne 5. října t. r. a o průběhu a výsledcích jednání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 8. října 2004. Dále sdělila, že dne 12. října t. r. se setká s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Ing. J. Mílem k vyjasnění některých jeho tvrzení, která byla prezentována v médiích.

  Akademická rada

  • vzala se souhlasem na vědomí závěry 45. zasedání předsednictva AR ze dne 5. října t. r. a další přednesené informace.

  Návrh na jmenování ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (bod XIII).

  S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady ÚFCH JH seznámil přítomné J. Velemínský. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

  Akademická rada

  • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR;
  • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR na základě návrhu Vědecké rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR jmenovala prof. RNDr. Petra Čárského, DrSc., do funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR na druhé funkční období, a to s účinností od 1. ledna 2005 na čtyři roky, tj. do 31. prosince 2008.

  Návrh na změnu ve složení komisí pro výběr ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu fyziky materiálů AV ČR (bod XIV)

  uvedl V. Sklenička v zastoupení V. Nekvasila.

  Akademická rada

  • uvolnila RNDr. Luďka Franka, DrSc., z členství v komisi pro výběr ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR z důvodu jeho zahraniční cesty;
  • jmenovala doc. Pavla Zemínka, PhD., členem komise pro výběr ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR;
  • uvolnila doc. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc., na jeho žádost z členství v komisi pro výběr ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR;
  • jmenovala Ing. Luďka Peška, CSc., a prof. Ing. Jaromíra Příhodu, CSc., členy komise pro výběr ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR.

  Návrh složení komise pro výběr ředitele Filozofického ústavu AV ČR (bod XV)

  uvedla L. Petráňová.

  Akademická rada

  • jmenovala komisi pro výběr ředitele Filozofického ústavu AV ČR ve složení: předseda – doc. PhDr. L. Petráňová, CSc., členové – doc. PhDr. I. Blecha, CSc. (FF UP), PhDr. M. Čermáková (SOÚ), doc. PhDr. V. Herold, CSc. (FLÚ), PhDr. M. Hrubec, PhD. (FLÚ), Ing. J. Chotaš, PhD. (FLÚ), doc. F. Karfík, PhDr. (FF UK), doc. RNDr. P. Kolář, CSc. (MŠMT), prof. PhDr. P. Kouba (Centrum fenomenologických bádání), doc. PhDr. M. Mráz, CSc. (FLÚ), prof. RNDr. J. Peregrin, CSc. (FLÚ), doc. M. Petříček, Dr. (FF UK), prof. PhDr. S. Sousedík, CSc. (Katolická teologická fakulta UK), prof. RNDr. PhDr. J. Štěpán, CSc. (FF UP), PhDr. J. Zumr, CSc. (FLÚ).

  Návrhy na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR a na jmenování komise pro jeho výběr (bod XVI).

  Návrh uvedla H. Illnerová.

  Akademická rada

  • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR;
  • uložila V. Petrusovi zajistit vypsání výběrového řízení;
  • jmenovala komisi pro výběr ředitele Střediska společných činností AV ČR ve složení: předseda – RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové – doc. PhDr. V. Herold, CSc. (FLÚ), RNDr. J. Hrušák, CSc. (AR), prof. RNDr. M. Mareš, DrSc. (ÚTIA), V. Našinec, CSc. (STHSBP), doc. RNDr. J. Spížek, DrSc. (Dozorčí komise AS), Ing. E. Stoklásková (SSČ), JUDr. D. Vaníčková (KAV).

  Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu dějin umění AV ČR (bod XVII)

  uvedla L. Petráňová.

  Akademická rada

  • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu dějin umění AV ČR;
  • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s L. Petráňovou vypsání výběrového řízení;
  • uložila L. Petráňové po konzultaci s Vědeckou radou Ústavu dějin umění AV ČR předložit Akademické radě AV ČR návrh na jmenování výběrové komise, zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh příslušné vědecké rady na jmenování ředitele Ústavu dějin umění AV ČR.

  Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ACADEMIA, nakladatelství AV ČR (bod XVIII),

  uvedl M. Steiner.

  Akademická rada

  • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ACADEMIA, nakladatelství AV ČR;
  • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s M. Steinerem vypsání výběrového řízení;
  • uložila M. Steinerovi předložit Akademické radě návrh na jmenování výběrové komise, zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh na jmenování ředitele ACADEMIA, nakladatelství AV ČR.

  Různé (bod XIX).

  Převzetí záštity Akademie věd ČR (bod XIX/1). Návrh uvedl V. Sklenička v zastoupení V. Nekvasila.

  Akademická rada

  • souhlasila, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad 26. valným shromážděním Mezinárodní astronomické unie, které pořádá Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s dalšími institucemi a které se uskuteční v srpnu 2006 v Praze.

  Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XIX/2).

  Akademická rada

  • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o příznivém stanovisku Ministerstva financí k problému odvodu daně z přidané hodnoty z účelových prostředků, které příjemci převádějí spolupříjemcům. Informace o uplatňování zákona o DPH při uskutečňování výzkumných projektů bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí;
  • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o odeslání Zprávy pro poslance Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS Parlamentu ČR k návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2005 s tím, že projednání návrhu rozpočtu AV ČR v tomto výboru se uskuteční dne 20. října t. r.;
  • vzala na vědomí informaci J. Motlíka o úspěšném zahájení letošního cyklu mendelovských přednášek v Brně a o zajištění pomoci AV ČR v činnosti Mendelova centra.