Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Informace ze 195. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 8. října 2004

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Obměna Rady
Vláda jmenovala dne 17. srpna 2004 předsedou Rady pro výzkum a vývoj místopředsedu vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna.
Vláda svým usnesením ze dne 15. září 2004 č. 889 odvolala z funkce člena Rady pro výzkum a vývoj Ing. Milana Holla, CSc., prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych., Ing. Rostislava Macha, DrSc., prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., MSc., prof. Ing. Václava Přenosila, CSc., prof. Ing. Jaroslava Purmenského, DrSc., prof. Ing. Zdeňka Vostrackého, DrSc., a prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc., a jmenovala členy Rady pro výzkum a vývoj ministryni JUDr. Petru Buzkovou, ministra Ing. Milana Urbana, Ing. Jaroslava Doležala, CSc., doc. RNDr. Františka Ježka, CSc., Ing. Vratislava Kulhánka, Dr. h. c., prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc., doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc., a prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.
Členy Rady nadále zůstávají doc. Ing. Josef Bouška, CSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., a prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.

Volba místopředsedů Rady
Rada zvolila v tajném hlasování nové místopředsedy Rady – ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petru Buzkovou, ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana a doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc.

Výdaje SR VaV 2005–2007
Rada konstatovala, že vláda schválila její návrh na zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 o 1,8 mld. Kč (na 16,5 mld. Kč) a výhled na roky 2006 (na 18,2 mld. Kč) a 2007 (22,4 mld. Kč).
Rada se v novém složení zaměří na efektivní využití těchto prostředků, zejména zajistí zpětnou vazbu mezi dosahovanými výsledky a poskytovanými prostředky, podpoří spolupráci akademického sektoru a podniků zvyšováním výdajů na programy podílově financované státem a z podnikových/soukromých zdrojů těch, kteří využívají výsledky výzkumu a vývoje k zvýšení konkurenceschopnosti svých výrobků a služeb.

Návrh na jmenování členů předsednictva GA ČR a předsedy GA ČR
Rada schválila, aby do mezirezortního připomínkového řízení byl rozeslán návrh na jmenování stávajících členů předsednictva Grantové agentury České republiky: prof. Ing. Dr. Pavla Chrásky, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., prof. Ing. Jana Uhlíře, CSc., a Ing. Františka Vaníčka, CSc., na druhé funkční období a návrh, aby prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., byl jmenován předsedou Grantové agentury České republiky na druhé funkční období.

Daňová podpora výzkumu a vývoje
Rada naléhavě doporučuje pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 718), navrhující možnost od základu daně odečíst dodatečně dalších 100 % nákladů, které poplatník prokazatelně vynaložil v daném zdaňovacím období na výzkum a vývoj. Jde o první krok, kterým Česká republika začne naplňovat své závazky přijaté v rámci Lisabonského procesu k vytvoření podmínek pro soukromý sektor tak, aby v roce 2010 investoval do výzkumu a vývoje 2 % HDP.


Oznámení

Vzhledem ke změně vlády a navazující obměně členů Rady pro výzkum a vývoj bylo zrušeno 194. zasedání Rady.