Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Fotografie Benešova archivu on-line

Obrázek k článku 

Internetové stránky Masarykova ústavu AV ČR zpřístupňují veřejnosti od září 2004 pod názvem Digitální fotoarchiv on-line databázi obsahující prozatím přes 3000 digitálních kopií fotografií z archivního fondu E. Beneše.

K aktivitám Masarykova ústavu, který v příštím roce oslaví první desetiletí ve svazku pracovišť Akademie věd ČR, patří i péče o Archiv Ústavu T. G. Masaryka. V něm je uloženo přibližně půl kilometru archiválií, mj. fondy T. G. Masaryka a E. Beneše. Právě na zpracování písemné pozůstalosti druhého československého prezidenta se tým archivářů soustředil v posledních letech. Vývoj Benešova fondu včetně fotografické části kopíruje pohnuté české dějiny dvacátého století. Prošel obdobím vzestupu, řádné správy a funkčního využití i časy ohrožení, destrukce, zneužití a badatelského utajení. Úplné zpracování rozsáhlé pozůstalosti (uložena je v 1100 archivních kartonech) by mělo být dokončeno do dvou let.

První historicky vzniklá skupina fotografií dokumentuje činnost E. Beneše související s výkonem funkce ministra zahraničí. Dobře zpracovaná pětistovka snímků má převážně oficiální charakter, zachycuje například jednání Pařížské mírové konference nebo různá setkání představitelů Malé dohody. Druhá skupina obrazové dokumentace vznikala za druhé světové války a byla již zpracovávána méně pečlivě. Fotografie objemově představují třetinu všech snímků a zachycují exilový odboj a jeho snahu o obnovu národní samostatnosti a státnosti. Přibližují prezidenta při práci i v soukromí, činnost politické reprezentace, aktivity humanitárních organizací, výcvik a bojové akce československých a spojeneckých vojenských jednotek ap. Tato část je nejcennější složkou fotoarchivu. Třetí, obsahově nehomogenní celek byl evidován až v devadesátých letech, převládají v něm fotografie ze života prezidenta po r. 1945. Nejméně je ve fondu zastoupeno období 1935–1938, snad mělo být pokryto hromadnou koupí fotografií, která se neuskutečnila. Poslední skupina snímků vznikla v průběhu zpracování archiválií přeřazením fotografií z jiných částí fondu.

Při současných pracích se dbalo o ochranu a dlouhodobé uchování fotografií. Snímky byly očištěny od prachu, adjustovány a uloženy v obalovém systému speciálně vyvinutém pro obrazové dokumenty. Fotografická část Benešova fondu je nyní uložena ve 30 kartonech. Původních fotografií by se lidská ruka již neměla dotýkat. Vlastní archivní zpracování se uskutečnilo s využitím speciálního počítačového programu. Snímky prošly procesem digitalizace a elektronické kopie byly připojeny k evidenčním kartám. Ty obsahují řadu rubrik pro popis, mj. se evidují údaje o obsahu fotografie, osobách, autorovi nebo počtu kusů. Protože se fotografie zpracovávají jako jednotliviny, má vzniklá databáze charakter katalogu. Snímky jsou rozděleny podle kombinovaného věcně-chronologického principu do hlavních skupin: E. Beneš – mládí; činnost v 1. odboji; meziválečná činnost – doma; meziválečná činnost – zahraničí; meziválečná činnost – prezident; meziválečná činnost – soukromí; činnost v 2. odboji; poválečná činnost; portréty; H. Benešová; osobnosti; 2. zahraniční odboj; 2. světová válka; události domácí; události světové.

Fotografie jsou po zpracování opatřeny třemi pomůckami. Dvě z nich může badatelská veřejnost využít při klasické návštěvě studovny. Dostane v ní tištěný inventář s úvodní studií a seznamem zaměřeným na obsah fotografií a jejich časový údaj, který je sjednocen s ostatními pomůckami fondu. V době rozvinutých informačních technologií získává tento výstup kvalitu trvalého tezauru. Dále má k dispozici databázi, která usnadňuje vyhledávání a umožňuje prohlížení obrázků. Na žádost se z ní poskytují snímky v tiskové kvalitě. Originálním výstupem je vyhledávací aplikace pro přístup po internetu www.msu.cas.cz/bachmsu/, který může využít nejširší veřejnost. Opatřena je nápovědou pro uživatele, úvodem a vyhledáváním podle osoby, místa a času s možností volby řazení. Výsledky se zobrazují v podobě seznamu náhledů s popisem obsahu, z něhož je možné vybrat k zobrazení konkrétní snímek. K fotografii je připojena obsáhlejší informace s údaji, mj. o rozměrech nebo bibliografii.

Leckteré pracoviště dnes disponuje počítačovými disky, které obsahují velké množství obrazového materiálu, jejich externí zpřístupnění ale bývá slabší. Autoři Digitálního fotoarchivu Masarykova ústavu AV ČR naopak doufají, že jim veřejnost pomůže některé fotografie blíže určit. Masarykův ústav s archivem se dostal na špičku progresivního vývoje a chce v trendu pokračovat.

Jan Bílek,
Masarykův ústav AV ČR