Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Deset let Českého historického ústavu v Římě

Dne 15. září 2004 si Český historický ústav v Římě při slavnostním pracovním zasedání v budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze připomněl deset let své existence. Ústav začal pracovat od 1. ledna 1994 jako společné zařízení Akademie věd reprezentované jejím Historickým ústavem a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve stěžejních úkolech se hlásí k dědictví Československého historického ústavu v Římě, který ve věčném městě pracoval za první republiky, ale po zastavení činnosti na začátku 2. světové války již nikdy nebyl obnoven.

Od Československého historického ústavu převzal dnešní ústav přípravu dvou velkých edičních řad z pramenů vatikánského a dalších italských archivů: pro dobu pozdního středověku Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia a pro raný novověk Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem. Po prvních zkušenostech z Říma se navíc začal zabývat soustavným výzkumem a katalogizováním bohemikálních rukopisů vatikánské knihovny a dalších římských knihoven. Kromě soustavné práce na těchto úkolech poskytuje ústav možnost studia nejrůznějších témat ze všech historických oborů vážným badatelům, jejichž pobyt v Ústavu podléhá schválení Komise Českého historického ústavu v Římě. Od roku 1998 je Český historický ústav v Římě řádným členem Unione internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, tedy mezinárodní unie, která sdružuje italské a zahraniční vědecké ústavy zaměřené na historické obory, jež jsou v Římě zastoupeny.

O celkové situaci ústavu, jeho hmotném zabezpečení, o studovaných tématech a dosažených výsledcích, o jeho vybavení a knihovně i problémech, s kterými se ústav potýká, a jeho dobrých vlastnostech promluvila na zasedání ředitelka ústavu prof. dr. Zdenka Hledíková. Třem hlavním úkolům ústavu byly věnovány samostatné referáty. O monumentech promluvil Mgr. Aleš Pořízka, o nunciaturách oba pracovníci, kteří příslušnou edici připravují, dr. Alena Pazderová a dr. Pavel Balcárek, postup výzkumu bohemikálních rukopisů v palatinské knihovně ve Vatikáně přiblížil dr. Stanislav Petr. Referát dr. Kateřiny Kubínové o poutní cestě Karla IV. po Římě v době jeho císařské korunovace byl ukázkou historiografické práce, jež byla dokončena převážně díky možnosti zpracovat dané téma v Římě.

Účastníci zasedání, které v zastoupení předsedy Komise prof. dr. Františka Šmahela řídil prof. dr. Ivan Hlaváček, měli možnost si o přestávkách mezi jednáním prohlédnout výstavku knižních i časopiseckých prací, které byly již z římských výzkumů publikovány. Jejich soupis, resp. zprávy o nich, přináší pravidelně časopis, jenž ústav vydává v italštině pod názvem Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma. V časopise jsou rovněž pravidelně tištěny texty přednášek, které ústav v Římě pořádá každoročně od roku 1995, a samozřejmě další stati z římských pramenů.

Zdenka Hledíková,
Český historický ústav AV ČR a UK