Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Česká anatomická společnost

Obrázek k článku 

Česká anatomická společnost sdružuje zájemce o morfologii zejména z českých vysokoškolských pracovišť, Akademie věd České republiky a resortních ústavů. Spolu se Slovenskou anatomickou společností je nástupkyní Československé anatomické společnosti založené v září 1958 v Bratislavě.

Jednou z hlavních funkcí ČAS, která je členem International Federation of Anatomical Associations a European Federation of Experimental Morphology je vytváření základny pro výměnu vědeckých informací a navazování nových vědeckých kontaktů a spoluprací. Pokud se týká škály vědeckých oblastí, v nichž jsou členově ČAS aktivní, je pokryta prakticky celá oblast morfologie. Zastoupena je oblast makroskopické morfologie, zejména klinická anatomie a antropologie. V této oblasti se uplatňují především pracovníci z humánních a veterinárních chirurgických pracovišť. Jádro členské základny tvoří především pracovníci, kteří se věnují mikroskopické anatomii a embryologii a také cytologii a buněčné biologii. V posledních pěti letech narůstá počet pracovníků používajících metodických postupů molekulární biologie.

Jedním z významných úkolů ČAS je zaujímat odborná stanoviska k výuce anatomie, histologie a embryologie na lékařských fakultách a na veterinární fakultě. Tato problematika je pravidelnou součástí programu sjezdových jednání.

Činnost společnosti řídí devítičlenný výbor, jeho předsedou je v současné době prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty  UK v Praze. Ve společnosti aktivně působí 120 členů. Důležité informace jsou zveřejňovány na webové adrese http://www1.lf1.cuni.cz/cas. Hlavní vědeckou aktivitou společnosti je výroční sjezd, který se koná jednou ročně. Po dohodě se Slovenskou anatomickou společností se dva sjezdy konají v České republice a v následujícím roce sjezd na Slovensku. Vzhledem k tomu, že většina členů ČAS využívá při své práci histochemické metody, konají se v posledních dvou letech sjezdy České anatomické společnosti a České společnosti histo- a cytochemické na stejném místě v úzké časové návaznosti a vzájemné koordinaci programů. To je velmi výhodné i z časových důvodů.

Kromě pravidelných každoročních sjezdů jsou organizovány menší regionální akce, např. Moravský morfologický den a přednášková odpoledne a semináře na jednotlivých pracovištích.

K podpoře mladších pracovníků (do 35 let) byl v roce 2003 vypsán první ročník společné ceny ČAS a firmy Olympus C&S, spol. s. r. o., za nejlepší publikovanou vědeckou práci. Cenou je digitální fotoaparát z výrobního programu fy Olympus. Oceněný pracovník přednese odměněné sdělení jako plenární přednášku na sjezdu ČAS. Společnost rovněž přispívá na cestovní náklady spojené s účastí perspektivních mladých členů na zahraničním kongresu.

Miloš Grim,
Anatomický ústav 1. LF UK