Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Ze zápisu 35. zasedání Akademické rady AV ČR dne 15. července 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh na udělení čestné oborové medaile AV ČR (bod II)

Návrh Vědeckých rad Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Entomologického ústavu AV ČR uvedli H. Illnerová a J. Velemínský.

Akademická rada

 • udělila čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. René Lafontovi, Dr., z Université Pierre et Marie Curie, Paříž, Francie.

Návrh orientačního programu zasedání Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2003 (bod III)

uvedla H. Illnerová. Na základě diskuse bylo dohodnuto, že do programu budou doplněny úkoly vyplývající z přípravy hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR a jeho časový harmonogram.

Akademická rada

 • schválila orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2003 podle předloženého návrhu s připomínkou,
 • uložila svým členům, V. Petrusovi, J. Škodovi a D. Vaníčkové, zajišťovat plnění tohoto programu.

Návrh zajištění akcí v rámci Týdne vědy a techniky v roce 2003 (bod IV)

Předložený návrh uvedla v zastoupení J. Motlíka M. Muchová, která upozornila, že jde zatím o výchozí pracovní návrh. V diskusi poukázali členové Akademické rady na řadu nedostatků a nepřesností ve výběru témat navržených přednášek a diskusí i ve volbě uvažovaných referentů a lektorů. Dále bylo doporučeno pokud možno těsněji navázat tematickou koncepci celé akce na program celoevropského Week of Science, doplnit upřesnění předpokládané spolupráce s AMAVET a počítat i s včasným vydáním bližších obsahových i organizačních pokynů pro pracoviště AV ČR s ohledem na přesun termínu akce na 3.–9. listopadu 2003.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh s připomínkami,
 • uložila J. Motlíkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR, dalšími odborně příslušnými členy Akademické rady a J. Niederlem upravil a doplnil tento návrh dle připomínek a předložil jej k novému projednání na zasedání Akademické rady dne 9. září 2003.

Informace k návštěvě generálního sekretáře Alexander v. Humboldt Stiftung Dr. M. Ostena (bod V)

Písemnou informaci uvedl J. Velemínský s tím, že dne 25. září 2003 v budově Akademie věd ČR bude uspořádán seminář u příležitosti 50. výročí činnosti Nadace Alexandra v. Humboldta.

Akademická rada

 • vzala předloženou informaci na vědomí.

Zabezpečení usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 o Rozpočtovém výhledu na rok 2003–2006: Koncepci reformy veřejných rozpočtů (bod VI)

Informaci o přijatém usnesení vlády přednesla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby zajistil plnění výše uvedeného usnesení v podmínkách Akademie věd ČR.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod VII)

O situaci v zajištění rozpočtových prostředků pro vědu a výzkum na příští období informoval J. Rákosník. Podle posledních rozhodnutí lze pro příští tři roky počítat pouze s částkou cca 0,56 % HDP, z níž by přibližně 25 % mělo připadnout na rozpočtovou kapitolu AV ČR. To bude znamenat, že kromě určitého platového nárůstu zůstanou celkové institucionální i účelové prostředky v podstatě na letošní úrovni. Návrh rozpočtu na rok 2004 a střednědobého výhledu na léta 2005 a 2006 musí být podle instrukcí Ministerstva financí předložen do 8. srpna 2003. V diskusi se Akademická rada vyjádřila k podrobnějším zásadám pro přípravu rozpočtu a rozhodla pověřit jeho detailním zpracováním J. Rákosníka ve spolupráci s místopředsedy AV ČR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí přednesené informace,
 • pověřila J. Rákosníka ve spolupráci s místopředsedy AV ČR, aby ve smyslu dohodnutých zásad zajistil ve stanoveném termínu zpracování příslušných rozpočtových podkladů pro Ministerstvo financí ČR.

Návrh na vytvoření komise Akademické rady pro výstavbu budovy Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, připravované v rámci programu INFRACEN (bod IX)

Návrh na vytvoření dočasné komise jako pomocného orgánu Akademické rady blíže zdůvodnil J. Velemínský. V diskusi bylo dohodnuto rozšířit komisi o dalšího člena – zástupce Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Akademická rada

 • ve smyslu § 19 písm. l) stanov AV ČR zřidila komisi Akademické rady pro výstavbu budovy ÚMG AV ČR v krčském areálu ve složení: RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (AR) – předseda, RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (AR) – místopředseda, Ing. Lubomír Dudek (SSČ) – tajemník, RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG), prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. (1. LF UK), doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (VR AV ČR a ÚMG), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB), RNDr Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG), Ing. RNDr. Pavel Hirš, CSc. (MBÚ), doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. (ÚEM), Ing. arch. Aleš Kletenský (ATD atelier), Ing. Jan Korb, DrSc. (ÚMG), PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (ÚDU), RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (FGÚ), MUDr. Vladimír Viklický, CSc. (RVV a ÚMG),
 • pověřila J. Rákosníka ve spolupráci s místopředsedy AV ČR, aby ve smyslu dohodnutých zásad zajistil ve stanoveném termínu zpracování příslušných rozpočtových podkladů pro Ministerstvo financí ČR.
 • uložila J. Velemínskému, aby:
  • seznámil s ustavením komise ředitele ÚMG AV ČR,
  • svolal první zasedání této komise a dohodnul způsob spolupráce s investorem,
  • průběžně informoval Akademickou radu o činnosti komise a postupu prací na výstavbě budovy ÚMG AV ČR.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR (bod X)

uvedl P. Nejedlý.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve složení: předsedkyně – doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové – PhDr. P. A. Bílek, CSc. (FF UK), prof. PhDr. P. Čornej, CSc. (Literární Akademie J. Škvoreckého), prof. PhDr. A. Macurová, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK), PaedDr. L. Merhaut, CSc. (ÚČL), PhDr. Z. Pešat, DrSc. (ÚČL), doc. PhDr. J. Trávníček, M.A. (ÚČL Brno), prof. PhDr. D. Tureček, CSc. (JU České Budějovice), PhDr. V. Vavřínek, CSc. (SLÚ), PhDr. J. Wiendl, PhD. (FF UK), PhDr. A. Zach (ÚČL).

Změny ve složení Koordinační skupiny pro informace AV ČR (bod XI)

Návrh změn ve složení Koordinační skupiny odůvodnil v zastoupení K. Aima P. Hejda s tím, že jako zástupce Tiskového odboru SSČ je do Koordinační skupiny navrhována jeho vedoucí Mgr. Monika Muchová.

Akademická rada

 • schválila změny ve složení Koordinační skupiny pro informace AV ČR dle předloženého a ústně doplněného návrhu.

Různé (bod XIV)

Informace o semináři o Národním parku Šumava (bod XIV/1)

Předloženou písemnou informaci doplnil J. Velemínský, který zdůraznil význam uskutečněného semináře pro návrat diskuse o Národním parku Šumava na seriózní odbornou úroveň.

Akademická rada

 • vzala předloženou informaci na vědomí a vyslovila řediteli ÚEK AV ČR prof. RNDr. Ing. M. V. Markovi, DrSc., poděkování za úspěšné zajištění této akce.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XIV/3)

Akademická rada

 • souhlasila, aby H. Illnerová doporučila kandidaturu J. Syky na členství v Executive Board ESF;
 • na základě zprávy H. Illnerové ocenila velmi úspěšný průběh mezinárodní konference IBRO v Praze a mimořádný podíl J. Syky a E. Sykové na zajištění této akce;
 • souhlasila s tím, aby se další mezinárodní porada V 4 uskutečnila ve dnech 31. října–1. listopadu 2003 v Praze, a s rámcovým programem této porady podle návrhu J. Niederla;
 • souhlasila s tím, aby se letošní setkání vedení AV ČR a SAV uskutečnilo ve dnech 27.–28. listopadu v Praze s tím, že slovenským účastníkům bude na 28. listopad případně nabídnut i vhodný kulturní nebo společenský program;
 • vzala na vědomí, že druhá část projektu GOLEM se uskuteční v Argentině ve dnech 1.–3. října 2003 za účasti asi 12členné české delegace. Další přípravu této akce projednají H. Illnerová a J. Niederle;
 • z podnětu J. Niederla vyslovila podporu doporučením ALLEA, týkajícím se přípravy zřízení Evropské rady pro výzkum (ERC). Případné připomínky a doplňky k materiálu, který byl rozdán na zasedání, sdělí členové Akademické rady urychleně J. Niederlovi;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o žádosti IAP (Trieste) o vědeckou a odbornou pomoc při budování vědy v Iráku a žádá členy Akademické rady, aby sdělili J. Niederlovi případné návrhy;
 • vzala na vědomí sdělení J. Niederla o výzvě ICSU navrhnout experty pro oblast Capacity Building in Science;
 • vzala na vědomí, že Královská švédská akademie věd nebude napříště prodlužovat obecné smlouvy o mezinárodní vědecké spolupráci a bude pouze případ od případu sjednávat spolupráci na určitých projektech;
 • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o poradě k finančním otázkám 6. RP EU a podnětech, které z této porady vyplynuly. J. Rákosník případně předloží Akademické radě návrhy k realizaci těchto podnětů.