Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Ze zápisu 34. zasedání Akademické rady AV ČR dne 24. června 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Informace o aktivitách Tiskového odboru SSČ AV ČR a návrh dalšího postupu k zabezpečení jejich realizace (bod III).

Předložený materiál blíže charakterizoval J. Motlík, který vyzdvihl kvantitativní i kvalitativní rozvoj činnosti Tiskového odboru v uplynulých dvou letech, zdůraznil zejména význam mezinárodního grantu Týden vědy a techniky 2004 a blíže odůvodnil navrhovaná opatření. V diskusi byla práce Tiskového odboru rovněž vysoce oceněna a byla vyjádřena podpora dalšímu rozvíjení jeho činnosti ve smyslu předloženého návrhu. Zároveň bylo poukázáno na to, že vzhledem k probíhajícím úsporným opatřením bude třeba požadované personální posílení odboru zajistit pokud možno přednostně z vnitřních zdrojů Střediska společných činností AV ČR.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí předloženou informaci o aktivitách Tiskového odboru SSČ AV ČR a o dalším postupu při zabezpečení jejich realizace, uložila J. Škodovi, aby v dohodě s J. Motlíkem usiloval o potřebné personální posílení tohoto odboru především z vnitřních zdrojů Střediska společných činností AV ČR a v případě potřeby podal další zprávu a návrh Akademické radě.

Zpráva o činnosti Technologického centra AV ČR za rok 2002 (bod IV).

Úvodní slovo k předložené zprávě přednesl K. Aim, který upozornil, že členům Akademické rady je v případě zájmu k dispozici i podrobné znění výroční zprávy. V dalším bodu charakterizoval hlavní směry činnosti Technologického centra (transfer technologií, informační činnost pro výzkum a vývoj a strategické studie) a nejvýznamnější výsledky, kterých bylo v uplynulém období dosaženo. V obsáhlé diskusi členové Akademické rady ocenili zejména informační a studijní činnost Technologického centra a vyslovili některá doporučení, týkající se rozšíření jeho spolupráce s dalšími pracovišti AV ČR a hledání dalších cest a možností aktivity v oblasti transferu technologií. V souvislosti s jednáním o této problematice bylo doporučeno, aby Akademická rada věnovala pozornost materiálu MŠMT Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje a případně k němu vyjádřila připomínky.

Akademická rada

 • vzala přednesenou zprávu na vědomí a vyslovila Technologickému centru AV ČR uznání a poděkování za jeho aktivní, iniciativní a prospěšnou činnost v uplynulém období.

Informace o aktuálních úkolech Akademie věd ČR (bod V).

H. Illnerová informovala o účasti delegace AV ČR na oslavách 50. výročí založení Slovenské akademie věd v Bratislavě dne 20. června 2003. Dále byla projednána příprava zasedání Akademické rady v Brně ve dnech 29.–30. září 2003. Předpokládá se, že v pondělí 29. září se uskuteční návštěvy členů Akademické rady na brněnských pracovištích, v úterý 30. září dopoledne pravidelné pracovní zasedání Akademické rady a odpoledne od 14.00 hod. setkání Akademické rady a představitelů Regionálního sdružení brněnských pracovišť AV ČR s předsedou vlády. Pravděpodobným místem konání zasedání by byl Biofyzikální ústav AV ČR.
Na základě informace V. Nekvasila byl dohodnut další postup spolupráce AV ČR na přípravě návrhů paragrafovaného znění zákona o veřejných výzkumných institucích a související novely zákona o AV ČR. Do 30. června 2003 bude 1. místopředsedovi RVV prof. PhDr. M. Potůčkovi zasláno vyjádření k postupu a termínům transformace pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce; kopii průvodního dopisu obdrží k informaci všichni členové Akademické rady. Ve dnech 24. a 25. července t. r. se členové předsednictva a další zainteresovaní členové Akademické rady sejdou k projednání připomínek k další verzi návrhu zákona o VVI.
Zástupce Odborového svazu zaměstnanců vědy a výzkumu P. Michalička informoval o aktuálním stavu jednání odborových svazů s vládou ČR o zavedení 16třídní platové soustavy. Dále byl vysloven souhlas s jeho doporučením, aby ředitelé pracovišť AV ČR byli na nejbližší poradě upozorněni na povinnost vysílat odpovědné pracovníky na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, organizovaná Odborovým svazem zaměstnanců vědy a výzkumu.

Akademická rada

 • vzala přednesené informace na vědomí.

Návrh na přidělení ubytovacích jednotek v ubytovně Praha 6-Lysolaje a na postup při obsazování lůžek v ubytovně Praha 4-Krč (bod VI).

Předložené návrhy, jejichž projednávání bylo spojeno, uvedl a podrobně odůvodnil R. Vlček. V diskusi byl s oběma návrhy vysloven souhlas a bylo podpořeno doporučení R. Vlčka, aby u garsoniér, upravených pro tělesně postižené, bylo přiměřeně sníženo nájemné. V dalším byla vzata na vědomí informace o jednáních směřujících k racionálnějšímu využití bytů přidělených krčským pracovištím.

Akademická rada

souhlasila
 • s přidělením ubytovacích jednotek v ubytovně Lysolaje podle dodatečně předloženého konečného návrhu,
 • s navrženým postupem při obsazování lůžek v ubytovně Krč.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod X)

Akademická rada

souhlasila
 • na návrh V. Nekvasila souhlasila s tím, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konáním mezinárodního setkání IJM EuroMISE 2004, které uspořádá ve dnech 12.–14. dubna 2004 v Praze Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii;
 • na návrh M. Steinera souhlasila s tím, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konáním mezinárodní konference Zmizelé dědictví kulturních statků, kterou uspořádá ve dnech 20.–21. listopadu 2003 v Brně Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR;
 • na návrh H. Illnerové vyslovila poděkování Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR za úspěšné uspořádání oslav 40. výročí založení pracoviště a Slovanskému ústavu AV ČR za úspěšné zajištění akcí k 250. výročí narození J. Dobrovského;
 • vzala na vědomí, že předsedkyně AV ČR, předseda Učené společnosti ČR a ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR zaslali ministru vnitra ČR Mgr. S. Grossovi dopis, v němž žádají přísné vyšetření a potrestání pachatelů brutálního napadení člena Akademické rady prof. J. Niederla;
 • vzala na vědomí žádost 1. místopředsedy RVV prof. PhDr. M. Potůčka o zaslání informací o některých vynikajících mimořádných výsledcích výzkumu a vývoje v roce 2002. Odpověď na tuto žádost zajistí V. Nekvasil ve spolupráci s J. Velemínským a L. Petráňovou;
 • vzala na vědomí informaci H. Illnerové o odevzdání Cen AV ČR za rok 2003, které se uskutečnilo dne 23. června 2003 ve vile Lanna;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o průběhu a závěrech konference "Governance of the European Research Area – The Role of Civil Society" konané v Bruselu ve dnech 12.–13. června 2003;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o schůzce s panem Stephanem Pascallem z DG Information Society Evropské komise (poradcem pro IST část FP6), uskutečněné v ÚTIA 20. června 2003 s cílem dohodnout iniciaci kroků vedoucích ke zvýšení účasti ČR v uvedené části 6. rámcového programu EU;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o semináři k některým otázkám přípravy Národní politiky VaV organizovaném s advokátní kanceláří Squire Sanders & Dempsey v KAV 23. června 2003 s tím, že Radě pro VaV a jejím odborným komisím bude ještě nabídnuta možnost uspořádání navazujícího semináře zaměřeného na vybrané aspekty partnerství veřejného a soukromého sektoru ve financování VaV a inovací;
 • vzala na vědomí aktualizovaný přehled zařazení atestovaných vědeckých pracovníků do kvalifikačních stupňů, který předal J. Rákosník v písemné formě;
 • kladně hodnotila novou výtvarnou úpravu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2002 s tím, že z této úpravy se bude i nadále dlouhodobě vycházet;
 • vzala na vědomí předběžnou informaci J. Syky o uspořádání tří kurzů o základech vědecké práce v podzimním období 2003 s tím, že J. Syka podá Akademické radě podrobnější návrh včetně výhledu pořádání těchto kurzů na r. 2004;
 • vzala na vědomí informaci V. Skleničky o výsledcích 5. schůzky Pracovní komise AV ČR a AVO, konané dne 10. června 2003. Na této schůzce byl mj. dán souhlas k tomu, aby webový portál www.casavo.cz byl zpřístupněn i zájemcům z vysokých škol a případně z dalších organizací z oblasti aplikovaného výzkumu.