Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Rada pro popularizaci vědy v poločase

Rada pro popularizaci vědy AV ČR patří mezi pomocné a poradní orgány Akademické rady AV ČR. Její členy jmenuje v souladu se Stanovami AV ČR Akademická rada na základě návrhů z vědeckých pracovišť. Její funkční období je čtyřleté. Hlavním úkolem Rady je zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a vědecké postupy široké veřejnosti, zabývat se problematikou popularizační a propagační činností AV ČR, sledovat a podporovat rozvoj komunikace mezi vědeckými pracovišti a veřejností. Současné složení Rady pro popularizaci vědy ja zveřejněno na webové adrese http://www.cas.cz/cz/Poradni.pomocne.html.

Popularizace vědy má tři hlavní cíle: 1. Seznámit veřejnost s výsledky vědy, a to zejména tehdy, když to pro ni má nějaký význam, když to může pozitivně ovlivnit rozhodování občanů. Například v otázkách životního stylu, stravování, prevence degenerativních onemocnění hromadného výskytu (arterioskleróza, diabetes) a prevence nebo včasného odhalení některých nádorů (karcinomy plic, kůže, tlustého střeva, prsu aj.). 2. Seznámit veřejnost s objevy a pokroky ve vědních disciplínách, které sice nemají pro její rozhodování bezprostřední význam, ale rozšiřují její poznání světa, jsou obecně zajímavé. Například astronomie, paleontologie, geologie, vývojová teorie aj. Patří sem i vědní obory, které občanům poskytují vědomosti a podklady pro jejich společenské rozhodování. Například ekologie, ekonomika, historie a politologie. 3. Ochránit veřejnost před vysloveným šarlatánstvím a pavědami vůbec, zejména tam, kde uvěření pavědám může negativně ovlivnit zdraví nebo životní postoje. Veřejnost je však třeba též ochránit před sice pravdivými, ale ve svých praktických důsledcích zatím irelevantními zprávami o objevech nových léků proti nádorům, proti stárnutí. Takové zprávy šíří tiskové agentury dnes a denně a mohou u občanů vyvolat zatím marné naděje, a co hůře, vést je k zbytečnému utrácení peněz za nové, zázračné, leč vědecky neprověřené léky nebo potravinové dodatky. Patří sem i genomika: ta sice přinesla v posledních desetiletích nesmírný pokrok v poznání, její aplikace na léčbu nemocí je však (s výjimkou prenatální diagnostiky) velice omezená a skutečně obecně dostupná genová terapie je hudbou budoucnosti a nyní mezi vědci převládá spíše skepse: některé zkoušené postupy genové terapie byly zastaveny pro nežádoucí vedlejší účinky. Toto je klíčový a kritický problém popularizace vědy – ta nemá v lidech vzbuzovat zatím marné naděje. Ale ani strachy: poplachy kolem geneticky modifikovaných plodin sloužících co potrava, poplachy kolem klonování lidí (které co do vytváření kohort identických jedinců je jen nesmyslnou sci-fi), poplachy o působení skleníkového efektu na oteplování Země (které je přirozeným projevem geologických cyklů).

Rada pro popularizaci vědy AV ČR (dále jen RPV) se snaží, tak jak to má definováno ve svém statutu, přispět ke zlepšení komunikace mezi vědeckou obcí a veřejností v intencích výše uvedených cílů. V roce 2001, po své rekonstrukci, se Rada pokusila provést jakousi inventarizaci názorů svých členů dotazníkovou akcí.

Cílem bylo získat stanoviska členů nově jmenované RPV k některým základním problémům pro orientaci předsednictva RPV pro další činnost. V dotazníku se hledaly odpovědi např. na otázky: z jakých zdrojů při popularizaci vycházet, jak získávat zájem médií, jakou strategii zvolit vůči pavědám, jak spolupracovat s novináři atd. Nutno konstatovat, že názorů bylo mnoho, mnohdy i protichůdných. Základní postoj byl ovšem jednotný: všemi prostředky aktivně nabízet veřejnosti informace z dění ve vědě a reagovat na společenskou poptávku po informacích. RPV připravila ve svém novém složení doposud 8 tiskových konferencí. Všechny se setkaly se zájmem médií. Nejvíce zaujaly ty, které hledaly odpověď na aktuální problémy, konkrétně téma Hrozba bioterorismu a Změny klimatu. RPV se snaží sama získávat informace o mediálně zajímavých tématech. Navštívila na výjezdním zasedání Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s cílem seznámit členy s výsledky laboratoře experimentálních onkologických modelů (devitalizace), aby při spolupráci s novináři mohli tento pro veřejnost velmi přitažlivý výzkum dobře interpretovat. Na svých zasedáních se RPV zabývá také popularizačními projekty mimo Akademii, kde nabízí spolupráci, např. při realizaci projektu Interaktivní muzeum, který představil Tomáš Sýkora z MFF UK. Členové RPV se zúčastňují akcí, kde mohou hledat partnery pro popularizaci vědy. Jednou z nich bylo diskusní fórum Fakta versus mediální realita, kde byli přítomni zástupci z vedení televize a dalších médií. Dále členové RPV připravovali kapitolu Vztahy výzkumu a vývoje s veřejností do návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008, který bude na podzim projednáván v Parlamentu ČR. V neposlední řadě členové sledují granty v oboru popularizace vědy, snaží se je získávat, nejen v rámci ČR, ale i v EU, což se v mnoha případech již podařilo, a informovat o nich. Tolik jenom stručně o práci Rady pro popularizaci vědy AV ČR v polovině funkčního období. Úkol popularizace vědy není snadný. Vždy však má občanům – laikům i odborníkům z jiných oborů – poskytovat seriozní informaci s cílem prospět jejich zdraví, přiměřeně ovlivňovat jejich rozhodování, poskytovat jim zajímavé informace na pomezí poučení a zábavy, vést je k racionálním životním postojům. Když pak ještě vzbudí zájem o vědu u mladé generace a přispěje k vytvoření podmínek, aby se ten zájem mohl kultivovat, bude mít smysl. RPV uvítá jakékoli připomínky a náměty, které lze adresovat na e-mail ddvorakova@kav.cas.cz.

Prof. MUDr. VRATISLAV SCHREIBER, DrSc.,
předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR