Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Informace ze 178. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 27. června 2003

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Činnost Rady v dalším období

Rada schválila plán práce Rady na 2. pololetí roku 2003. Úkoly byly rozděleny na čtyři kategorie – na úkoly vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb.; úkoly stanovené vládou; úkoly pro vládu, na nichž Rada spolupracuje s jiným orgánem, a na úkoly vzniklé z iniciativy Rady nebo na kterých se Rada podílí. Ke každému úkolu byl stanoven zpravodaj, k plnění řady úkolů byla sestavena pracovní skupina Rady. Členové Rady určení jako zpravodajové k jednotlivým úkolům přijali tuto funkci v souladu se Statutem Rady.

Příprava návrhu státního rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2004 a střednědobého výhledu

Rada schválila Návrh výdajů SR VaV na rok 2004 s výhledem na roky 2005–2006 a požádala svého předsedu, místopředsedu vlády dr. P. Mareše, aby materiál předložil k projednání na schůzi vlády s tím, že zároveň uložila, aby při dopracování tohoto materiálu podle výše výdajů na výzkum a vývoj stanovených vládou svolalo předsednictvo Rady společně se zpravodajem Rady pro tento úkol jednání příslušné pracovní skupiny Rady, která bude při dalším postupu vycházet z principu poměrného krácení, diferencovaného podle pořadí priorit stanovených Radou.

Struktura údajů IS VaV

Rada schválila pro připomínkové řízení strukturu dodávaných dat předepsaných do Informačního systému výzkumu a vývoje, která bude v roce 2004 stejná jako v roce 2003 s tím, že v ní budou provedeny nezbytné úpravy (posun letopočtu atd.). Navržené úpravy budou projednány s jednotlivými poskytovateli.

Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI)

Podle závěrů z projednání 1. pracovní verze paragrafovaného znění návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích na schůzce pracovní skupiny dne 5. června 2003 byla vypracována 2. pracovní verze návrhu tohoto zákona. Ta byla projednána s pracovníky Ministerstva financí na základě dohody o neformální spolupráci Ministerstva financí při přípravě zákona o VVI. Sekretariát Rady byl pověřen dokončením neformálního projednání návrhu zákona o VVI s odborem kompatibility Úřadu vlády a s Českomoravskou konfederací odborových svazů a bylo mu Radou uloženo dopracovat ve spolupráci s dalšími členy pracovní skupiny návrh zákona o VVI a návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o VVI ve formě pro meziresortní připomínkové řízení, zaslat oba návrhy ke stanovisku MŠMT a AV ČR, zpracovat, případně projednat stanovisko MŠMT a AV ČR, na jejich základě vypracovat další verzi a tu předložit Radě na jejím 179. zasedání 29. srpna 2003 ke schválení pro připomínkové řízení.

Národní program výzkumu

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. P. Buzková informovala svým dopisem předsedu Rady, místopředsedu vlády dr. P. Mareše, že MŠMT ustavuje k Národnímu programu výzkumu řídící a koordinační orgán – Radu Národního programu výzkumu – a požádala ho, aby Rada do tohoto orgánu jmenovala svého zástupce. Rada pro tutu funkci schválila místopředsedu Rady ing. M. Janečka.

Pověření předsednictva Rady

Rada, jako každoročně, na období letních dovolených pověřila předsednictvo Rady k řešení neodkladných záležitostí v době mezi 178. a 179. zasedáním Rady, tj. od 28. června 2003 do 28. srpna 2003.