Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Informace ze 177. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 6. června 2003

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Příprava návrhu státního rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2004 a střednědobého výhledu

Ve druhé polovině května 2003 se uskutečnila podle předem připraveného harmonogramu jednání zástupců Rady se zástupci správců rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2004. Jednání byla ukončena bez rozporu. Ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, z nichž se poskytuje podpora výzkumu a vývoji z veřejných prostředků, byl k předložení vládě vypracován materiál Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004 s výhledem na roky 2005 a 2006. Rada tento materiál projednala a schválila k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Příprava Analýzy VaV – hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím – probíhá v souladu se schváleným projektem. Druhé jednání pracovní skupiny pro Analýzu VaV se uskutečnilo 14. května 2003. Projednány na něm byly připomínky tří odborných komisí Rady – odborné komise pro vědy živé přírody, neživé přírody a inženýrství a pro společenské vědy k návrhu obsahu a postupu přípravy Analýzy VaV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český statistický úřad a Úřad průmyslového vlastnictví budou požádány o soubory dat k sestavení statistické části Analýzy VaV a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a Asociace výzkumných organizací o příklady mimořádných výsledků výzkumu a vývoje, které budou také součástí Analýzy VaV. K vypracování podkladů o mimořádných výsledcích ve VaV byl připraven metodický pokyn.

Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI)

Byla vypracována první pracovní verze paragrafovaného znění návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI) a zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích. Tím byla zahájena další etapa prací – jednání se zainteresovanými resorty o transformaci příspěvkových výzkumných organizací spadajících do jejich působnosti.

Jmenování nového člena Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj

V souladu se Statutem Rady a Statutem její Bioetické komise předseda Rady, místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš, CSc., odvolal na návrh Rady ke dni 6. června 2003 z funkce člena Bioetické komise doc. PhDr. Pavla Říčana, CSc., který na členství v Bioetické komisi rezignoval z osobních důvodů, a jmenoval členem Bioetické komise s účinností od 7. června 2003 PhDr. Josefa Kuře, PhD. Dr. J. Kuře pracuje v Univerzitním centru pro bioetiku Masarykovy univerzity v Brně. Toto centrum je akademickým pracovištěm, které se zabývá bioetikou, nikoliv pouze lékařskou etikou. Návrh na nového člena Bioetické komise předložil Radě místopředseda Rady a předseda její Bioetické komise MUDr. Vladimír Viklický, CSc. Rada s návrhem dr. Viklického vyslovila souhlas.

Agentura pro aplikovaný výzkum

Sekretariát Rady připravil návrh na vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie Agentura pro aplikovaný výzkum. Návrh zahrnuje podrobné zadání, podmínky poptávky, způsob hodnocení nabídek a další informace. Vyhlášení veřejné zakázky reguluje Úřad vlády svým vnitřním předpisem, který musí být respektován. Bylo konstatováno, že návrh na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum má v odborné veřejnosti velmi pozitivní ohlas.