Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Ediční činnost Historického ústavu AV ČR

Podstatnou složkou badatelské práce v Historickém ústavu AV ČR je rovněž vydávání odborných periodik, která slouží široké historické obci. V současné době se jedná o deset titulů. Patří mezi ně dva časopisy, které dokumentují dlouholetou tradici prezentace výsledků českého historického bádání. Prvním z nich je Český časopis historický, jehož vydavatelská tradice začíná již v roce 1895 (nyní vyšel v HÚ AV ČR rovněž CD-ROM obsahující bibliografický rejstřík sta ročníků ČČH od roku 1895 do roku 2002). Druhým z časopisů je Slovanský přehled, který podává informace o historickém vývoji zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Kromě toho jsou zde vydávány také sborníky, jejichž řady začaly vycházet v minulých desetiletích a představují tak často nepřerušenou kontinuitu historiografické práce. Ve sborníku Historica jsou většinou v anglickém, německém a francouzském jazyku zveřejňovány nejvýznamnější výsledky české historiografie pro zahraniční odborníky. Sborník Historická geografie představuje z různého úhlu pohledu témata, metody i pramennou základnu stejnojmenného oboru. Ekonomické a sociální dějiny sleduje sborník Hospodářské dějiny. Mediavelia Historica Bohemica je sborník věnovaný výzkumu středověkých dějin ve středoevropském kontextu. Raně novověkými dějinami se zabývá sborník Folia Historica Bohemica. Studie z moderních českých i evropských dějin obsahuje sborník Moderní dějiny, dějiny slavistiky a slovanskou ideologii či problematiku mezislovanských vztahů najdeme ve sborníku Slovanské historické studie. Mimo tyto ediční řady Historický ústav od roku 2002 publikuje Historia Europae Centralis, periodikum Sdružení středoevropských historických ústavů, jehož založení inicioval. Součástí Historického ústavu AV ČR je také nakladatelství, v němž vychází vedle některých zmíněných periodik díla pracovníků ústavu, ročně kolem osmi titulů. Pracovníci HÚ publikují své práce také v dalších nakladatelstvích, doma i v zahraničí. Od počátku 90. let vytvořili přes sto titulů.

K dlouholetým projektům se řadí zejména Atlas historických měst, započatý v roce 1995. Do dnešních dnů vyšlo již 11 svazků. K vydání se připravují také první svazky Encyklopedie českých dějin a Biografického slovníku českých zemí. K nejnovějším publikačním výsledkům, zveřejněným v roce 2002, patří například vědecké monografie Františka Šmahela (Die Hussitische Revolution. I–III., Hannover: Monumenta Historica Germaniae Schriften 43), Josefa Žemličky (Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny), Jana Wannera (Spojené státy a evropská válka. II.–III., Praha: Dokořán), Evy Semotanové (Atlas zemí Koruny české, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.; Katalog Mapové sbírky Historického ústavu do roku 1850 – společně s Robertem Šimůnkem, Praha: Historický ústav AV ČR), Jindřicha Dejmka (Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918–1992), Praha: Centrum pro ekonomii a politiku), Evy Irmanové (Maďarsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem: Albis International), Jana Hájka a Vlastimila Laciny (Kdy nám bylo nejlépe: Od hospodářské desintegrace k integraci střední Evropy, Praha: Libri) či Radomíra Vlčka (Ruský panslavismus – realita a fikce, Praha: Historický ústav AV ČR). Vedle toho se pracovníci HÚ AV ČR podíleli významným způsobem na vzniku edic (např. Jindřich Dejmek a Jan Němeček) a na kolektivních dílech (Dějiny Rakouska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny).

Seznam starších i novějších periodik a publikací z produkce HÚ AV ČR je k dispozici na webových stránkách www.hiu.cas.cz. Tituly, které jsou k dispozici, je možné si koupit přímo v budově ústavu v Praze 9, Prosecká 76 nebo si je objednat na uvedené adrese.

JAROSLAV ŠEBEK,
Historický ústav AV ČR