Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Česká společnost pro větrnou energii

Obrázek k článku 

V roce 1994 založila skupina nadšenců nevýdělečnou organizaci s cílem podporovat využívání energie větru na území ČR na základě nejnovějších vědeckých a technických poznatků a v souladu se zájmy občanské společnosti. V současné době má ČSVE 140 přispívajících členů. Činnost společnosti garantuje její předsednictvo a je realizována v pracovních komisích.

  • V komisi pro publikační činnost (časopis Větrná energie formátu A4 o 30 stranách, dvakrát ročně – vyšlo 17 čísel);
  • komisi poradenské (desítky doporučení a posudků);
  • v komisi pro legislativu a cenovou politiku (účast na přípravách textů zákonů a vyhlášek);
  • v komisi pro normalizaci a certifikaci (překlad norem).

Členové společnosti byli řešiteli několika projektů výzkumného charakteru.

Společnost pořádá minimálně jednou ročně semináře pro své členy a zájemce. Poslední takovou akcí byl mezinárodní seminář, který se konal 8. března t. r. v Praze, v budově ČSVTS na Novotného lávce, jehož se zúčastnilo 89 zájemců, z toho 12 zahraničních. Seminář uspořádala ČSVE ve spolupráci s ÚFA AV ČR a za účasti Ligy energetických alternativ.

Na semináři vystoupili pracovníci ÚFA AV ČR s referáty: RNDr. J. Štekl, CSc., Mgr. J. Hošek, Ing. J. Jež, RNDr. J. Svoboda, CSc., hovořili na téma: Zhodnocení zásob větrné energie na území ČR několika matematickými modely, a RNDr. J. Svoboda, CSc., Určování vertikálního profilu rychlosti větru do výšky 300 m dopplerovským sodarem.

V návaznosti na úspěšný seminář se 10. března uskutečnil kulatý stůl za účasti 12 novinářů a zástupců České televize.

Snad bude čtenáře zajímat, jak se daří rozvoji větrné energetiky v jednotlivých státech světa, který znázorňují data zaznamenaná k 31. 12. 2002.

K témuž datu bylo ve státě Sasko (geograficky obdobné poměry jako v severních Čechách) instalováno 600 větrných elektráren s celkovým výkonem 533 MW. Pro porovnání – v severních Čechách byly dvě fungující větrné elektrárny o celkovém výkonu 635 kW. Na celém území ČR je v současnosti (k 10. 3. 2003) v provozu 19 větrných elektráren s celkovým výkonem 7,26 MW.

RNDr. JOSEF ŠTEKL, CSc.,
předseda České společnosti pro větrnou energii