Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Ze zápisu 33. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 3. června 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Zabezpečení usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 417 k návrhu Národního programu výzkumu (bod II).

H. Illnerová informovala, že vláda ČR na návrh MŠMT a RVV svým usnesením schválila Národní program výzkumu, který bude financován prostřednictvím tematických průřezových programů jednotlivých resortů. AV ČR je poskytovatelem části programu Informační společnost a spoluposkytovatelem programu Integrovaný výzkum. V diskusi byly projednány především otázky organizačního a personálního zajištění plnění usnesení.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 417,
 • uložila F. Rypáčkovi ve spolupráci s K. Aimem zajistit vyhlášení veřejných soutěží na jednotlivé části Národního programu výzkumu a podat Akademické radě na její zářijové zasedání návrh personálního zajištění jejich správy a administrace tak, aby řešení projektů bylo zahájeno od 1. ledna 2004.

Hodnocení nových výzkumných záměrů a výzkumné činnosti pracovišť AV ČR II (bod III).

Úvodní slovo k specifickým podkladům, které byly připraveny jako příloha k již schválené Směrnici AR pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 1999-2003 a jejich výzkumným záměrům, přednesl F. Rypáček. V diskusi byly projednány konkrétní úpravy materiálů a zodpovězeny dotazy.

Akademická rada

n schválila následující přílohy Směrnice AR pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR dle předloženého materiálu s připomínkami:

 • Pokyny pro přípravu podkladů hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 1999-2003 a jejich výzkumných záměrů,
 • formulář pro "Návrh výzkumného záměru",
 • formulář "Oponentský posudek" pro hodnocení výzkumného záměru na úrovni AV ČR,
 • uložila F. Rypáčkovi po zapracování připomínek zaslat tyto materiály ředitelům pracovišť AV ČR formou hromadného dopisu.

Návrh členství Akademie věd ČR v European Plant Science Organisation (EPSO) (bod V).

Návrh Rady pro zahraniční styky vyplývající z žádosti ředitelky Ústavu experimentální botaniky AV ČR zdůvodnil J. Niederle tím, že jde o "stavovskou" organizaci evropských rostlinných biologů, jejímž hlavním úkolem je zajištění rozvoje rostlinné biologie v Evropě. Organizace vznikla v r. 2000 a nyní má 50 členů z 20 evropských zemí.

Akademická rada

 • chválila členství AV ČR v mezinárodní organizaci EPSO podle předloženého návrhu s připomínkou,
 • uložila J. Niederlovi ve spolupráci s ředitelkou Ústavu experimentální botaniky AV ČR I. Macháčkovou učinit kroky nutné ke vstupu AV ČR do EPSO.

Informace o podpisu aktualizované přílohy k Dohodě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Slovenskou akademií věd na léta 2003-2005 (bod VI).

Písemnou informaci uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • schválila přílohu k dohodě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a SAV podepsanou 7. května 2003,
 • uložila J. Niederlovi (Zahraničnímu odboru), aby informoval pracoviště AV ČR o provedených změnách a zajistil plnění podmínek obsažených v projednaném dokumentu.

Změna ve složení Rady pro zahraniční styky AV ČR (bodVII).

Návrh uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • uvolnila z členství v Radě pro zahraniční styky dr. F. Dusbábka (PAÚ) na vlastní žádost a poděkovala mu za vykonanou práci,
 • jmenovala novým členem RZS doc. RNDr. Jana Kopeckého, CSc. (PAÚ).

Změna ve funkci tajemníka Komise pro výpočetní techniku AV ČR (bod VIII).

Návrh uvedl P. Hejda.

Akademická rada

 • uvolnila Ing. J. Buličkovou z funkce tajemnice Komise pro výpočetní techniku a poděkovala ji za vykonanou práci,
 • jmenovala Ing. M. Indru, CSc., tajemníkem Komise pro výpočetní techniku.

Návrh na potvrzení smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště "Laboratoř genomiky" uzavřené mezi Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR, Entomologickým ústavem AV ČR, Parazitologickým ústavem AV ČR a Jihočeskou univerzitou, Biologickou fakultou (bod IX).

Materiál uvedl J. Velemínský s tím, že ředitel pracoviště požádal o dodatečné schválení smlouvy o zřízení a provozování Laboratoře genomiky, která byla již podepsána.

Akademická rada

 • souhlasila se smlouvou uzavřenou mezi Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR, Entomologickým ústavem AV ČR, Parazitologickým ústavem AV ČR a Biologickou fakultou Jihočeské univerzity s připomínkami.

Výsledky kontroly hospodaření ve Filozofickém ústavu AV ČR za léta 2000-2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod X).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová a L. Petráňová s tím, že přijatá opatření ze strany vedení ústavu vytvářejí reálný předpoklad pro urychlené odstranění nedostatků a stav bude prověřen následnou kontrolou v roce 2004.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Filozofickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky kontroly hospodaření v Geofyzikálním ústavu AV ČR za léta 2000-2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XI).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová a V. Nekvasil s tím, že přijatá opatření ze strany vedení ústavu vytvářejí reálný předpoklad, aby nedostatky byly odstraněny a v budoucnu se již nevyskytovaly. Doporučuje se, aby následná kontrola byla věnována především vyúčtování pracovních cest, vypořádání škod a hospodaření s účelovými prostředky.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Geofyzikálním ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XII).

Na základě zápisu H. Illnerová a J. Velemínský blíže informovali o plnění některých závěrů, které vyplynuly z 29. zasedání předsednictva Akademické rady. K. Aim informoval, že seminář k prezentaci kanceláře Squire, Sanders & Dempsey, která nabízí poradenství při tvorbě politiky VaV, se uskuteční v budově Akademie věd ČR, Národní 3, dne 23. června 2003. V. Nekvasil informoval o přípravě návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje a připravovaném jednání v sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj dne 5. června 2003 týkajícího se další verze zákona o veřejných výzkumných institucích.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR (bod XIII).

Výsledek výběrového řízení a návrh Vědecké rady na jmenování ředitele ústavu uvedla L. Petráňová. Návrh byl přijat v tajném hlasování.

Akademická rada

 • uvolnila PhDr. Jarmilu Bachmannovou, CSc., pověřenou řízením Ústavu pro jazyk český AV ČR, z funkce k 30. červnu 2003 a poděkovala jí za vykonanou práci,
 • na návrh Vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR jmenovala doc. RNDr. Karla Olivu, PhD., do funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR s účinností od 1. července 2003 na čtyři roky, tj. do 30. června 2007.

Návrh na jmenování ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR (bod XIV).

O průběhu výběrového řízení a o návrhu Vědecké rady ústavu na jmenování ředitele na dva roky blíže informovala L. Petráňová. Návrh byl přijat v tajném hlasování.

Akademická rada

 • na návrh Vědecké rady Národohospo-dářského ústavu AV ČR jmenovala do funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR Ing. Lubomíra Lízala, Dr., s účinností od 1. července 2003 na dva roky, tj. do 30. června 2005.

Návrh na vyhlášení výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů Mikrobiologického ústavu AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR (bod XV)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkcí ředitelů Mikrobiologického ústavu AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR,
 • uložila J. Velemínskému, aby v součinnosti s příslušnými vědeckými radami předložil Akademické radě návrhy na jmenování komisí pro výběr ředitelů uvedených pracovišť.

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR (bod XVI)

uvedla L. Petráňová.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit s Vědeckou radou Ústavu pro českou literaturu AV ČR předložit Akademické radě AV ČR návrh na jmenování výběrové komise.

Návrh složení komise pro výběr ředitele Vývojové optické dílny AV ČR (bod XVII)

uvedl R. Vlček.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Vývojové optické dílny AV ČR ve složení: předseda - doc. PhDr. R. Vlček, CSc. (AR), členové - doc. Ing. L. Pina, DrSc. (ÚJF), doc. Ing. J. Zicha, CSc. (SF ČVUT), RNDr. M. Miler, DrSc. (ÚRE), RNDr. K. Koláček, CSc. (ÚFP), RNDr. P. Hejda, CSc. (AR), RNDr. V. Petrus, CSc. (KAV), RNDr. T. Růžička, CSc. (KAV), H. Oupická (VOD AV ČR).

Různé (bod XX)

Zpráva o zasedání VII. fóra reprezentantů Akademií věd V4 v Krakově ve dnech 29. -31. května 2003 (bod XX/1).

Písemnou zprávu uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci o průběhu zasedání,
 • uložila J. Niederlovi zajistit přípravu VIII. fóra reprezentantů Akademií věd zemí V4 v říjnu 2003 v Praze.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XX/3).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci H. Illnerové o pozvání vedení Akademie věd na oslavy 50. výročí vzniku Slovenské akademie věd dne 20. června 2003 s tím, že se předpokládá účast H. Illnerové, V. Nekvasila, J. Velemínského, V. Petruse a případně J. Niederla;
 • z podnětu J. Hrušáka vzala na vědomí usnesení vlády k souhrnné zprávě o plnění priorit a postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (č. 435 ze 7. května 2003) s tím, že rozpracování tohoto usnesení na podmínky AV ČR zajistí P. Nejedlý ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR.