Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Ze zápisu 32. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 6. května 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Zabezpečení usnesení XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod II).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí dosud učiněná opatření k realizaci usnesení XXII. zasedání Akademického sněmu, uvedená v důvodové zprávě,
 • vyslovila poděkování pracovníkům KAV ČR a SSČ AV ČR, kteří se zasloužili o úspěšný průběh zasedání Sněmu,
 • uložila H. Illnerové, aby tlumočila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR naléhavou výzvu Akademického sněmu k včasnému vyhlášení následných programů výzkumných center typu "A" - badatelská a "B" - aplikační vzhledem k tomu, že úspěšný pětiletý program MŠMT LN - Výzkumná centra končí již v roce 2004,
 • předběžně souhlasila s tím, aby příští řádné zasedání Akademického sněmu bylo svoláno na den 16. prosince 2003.

Návrh na udělení cen Akademie věd ČR v roce 2003 (bod III).

Úvodní slovo k písemnému návrhu přednesli H. Illnerová a F. Šmahel. Návrhy jsou výsledkem jednání Komise pro udělování cen AV ČR dne 25. března t. r. Na základě výzvy obsažené ve Statutu cen AV ČR obdržela AV ČR ve stanovené lhůtě celkem 28 návrhů na udělení cen AV ČR, z nichž v souladu se směrnicí Akademické rady č. 4/2002 je doporučeno k udělení 9 cen AV ČR ve stanovených kategoriích. V rozpravě byly návrhy komise plně podpořeny a bylo doporučeno Tiskovému odboru, aby zajistil přítomnost novinářů při jejich předávání, které se uskuteční dne 23. června t. r. od 14:00 hodin ve vile Lanna. Do budoucna je zapotřebí znovu zvážit název cen za řešení programových a grantových projektů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2003,
 • na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělila:
  • cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorům a autorským týmům:
   • autorskému týmu ve složení: Ing. Martin Nikl, CSc., koordinátor (FZÚ), prom. fyz. Pavel Boháček (FZÚ), Ing. Karel Nitsch, CSc. (FZÚ), RNDr. Eva Mihóková, CSc. (FZÚ), Ing. Jan Rosa, CSc. (FZÚ), RNDr. Josef Novák, CSc. (FZÚ) za vědecký výsledek Monokrystaly PbWO4 - scintilační materiál pro fyziku vysokých energií. Fyzikální popis a optimalizace materiálu - s peněžitou odměnou 100 000 Kč,
   • prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc. (ÚFCH JH) za vědecký výsledek Nekovalentní interakce a jejich uplatnění v biodisciplínách, zejména při určení struktury a dynamiky párů a oligomerů basí DNA - s peněžitou odměnou 50 000 Kč,
   • autorskému týmu ve složení: doc. PhDr. Petr Sommer, CSc., (FLÚ - Centrum medievistických studií AV ČR a UK), PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (FLÚ - Centrum medievistických studií AV ČR a UK), prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (FLÚ - Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. Pavel Soukup (ÚSD AV ČR - Výzkumné centrum pro dějiny vědy), Mgr. Robert Novotný (FLÚ - Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. František Grunt (občanské sdružení Animare Porteus), PhDr. Milena Bravermanová (Správa Pražského hradu), Mgr. Jiří Militký (Národní muzeum Praha) za vědecký výsledek Střed Evropy okolo roku 1000 - mezinárodní výstava a vědecký katalog - s peněžitou odměnou 100 000 Kč,
  • cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům (autorským týmům):
   • RNDr. Vojtěchu Šimonovi, PhD., nar. 1968 (ASÚ) za vědecký výsledek Parametry vybraných astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetických částic - s peněžitou odměnou 25 000 Kč,
   • Ing. Radimu Osičkovi, PhD., nar. 1973 (MBÚ) za vědecký výsledek Vztah struktury a funkce RTX proteinů patogenních gramnegativních bakterií - s peněžitou odměnou 25 000 Kč,
   • Mgr. Jaroslavu Cuhrovi, nar. 1972 (ÚSD) za vědecký výsledek Československo-vatikánská jednání 1968-1989 - s peněžitou odměnou 25 000 Kč,
  • cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorům:
   • RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. (ASÚ) za vědecký výsledek Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO - s peněžitou odměnou 35 000 Kč,
   • doc. Ing. Vladimíru Křenovi, DrSc. (MBÚ) za vědecký výsledek Enzymová syntéza a biotransformace glykosidů a přírodních látek - s peněžitou odměnou 35 000 Kč,
   • PhDr. Jindřichu Dejmkovi, PhD. (HÚ) za vědecký výsledek Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století - s peněžitou odměnou 35 000 Kč.

Návrh na udělení Prémií O. Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR (bod IV).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová s tím, že podle směrnice Akademické rady č. 1/2002 v termínu do 31. ledna t. r. došlo 53 návrhů z 25 vědeckých pracovišť AV ČR. Porota vytvořená pro posouzení těchto návrhů podle dohodnutých kritérií doporučila k ocenění celkem 28 návrhů. V diskusi byl vyjasňován způsob udělení této Prémie v případě pobytu oceněného na zahraničních stážích apod.

Akademická rada

 • vzala na vědomí důvodovou zprávu o přípravě udělení Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR a předložený návrh poroty,
 • souhlasila s udělením Prémií Otto Wichterleho v roce 2003 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:
  • Oblast věd I.
   • Dr. RNDr. Karel Knížek (Fyzikální ústav)
   • RNDr. Petr Kužel, Dr. (Fyzikální ústav)
   • Mgr. Petr Straka, Dr. (Fyzikální ústav)
   • doc. RNDr. Eva Matoušková, PhD. (Matematický ústav)
   • RNDr. Šárka Nečasová, CSc. (Matematický ústav)
   • doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc. (Ústav informatiky)
   • Mgr. Martin Kružík, Dr. (Ústav teorie informace a automatizace)
   • doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD. (Ústav přístrojové techniky)
   • Ing. Jiří Homola, CSc. (Ústav radiotechniky a elektroniky)
   • Mgr. Petr Hellinger, Dr. (Ústav fyziky atmosféry)
  • Oblast věd II.
   • RNDr. Oto Bludský, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. H.)
   • Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. (Ústav fyzikální chemie J. H.)
   • RNDr. Petr Bouř, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie)
   • RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie)
   • RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (Biofyzikální ústav)
   • doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (Biofyzikální ústav)
   • RNDr. Ivo Šauman, PhD. (Entomologický ústav a BF JU)
   • RNDr. Marek Šinkora, PhD. (Mikrobiologický ústav)
   • Mgr. Karel Doležal, Dr. (Ústav experimentální botaniky)
   • MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD. (Ústav experimentální medicíny)
   • RNDr. Karel Koberna, CSc. (Ústav experimentální medicíny)
   • doc. RNDr. František Vácha, PhD. (Ústav molekulární biologie rostlin)
   • Mgr. Jan Pačes, PhD. (Ústav molekulární genetiky)
   • Mgr. Jolana Turečková, PhD. (Ústav molekulární genetiky)
   • Ing. Pavel Jurajda, PhD. (Ústav biologie obratlovců)
  • Oblast věd III.
   • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav)
   • Mgr. Viktor Černý, Dr. (Archeologický ústav Praha)
   • PhDr. Jindřich Dejmek, Dr. (Historický ústav)
 • uložila H. Illnerové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR, kteří předložili návrhy na udělení prémií, o přijatých rozhodnutích,
 • za účasti ředitelů příslušných pracovišť v květnu 2003 slavnostně odevzdala vyznamenaným pracovníkům diplomy o udělení.

Návrh na udělení čestné medaile AV ČR (bod V).

Návrh odložený z minulého zasedání blíže odůvodnila L. Petráňová. Vědecký a morální profil navrženého uvedl F. Šmahel.

Akademická rada

 • udělila čestnou medaili AV ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS doc. JUDr. Jiřímu Kejřovi, DrSc., bývalému pracovníku Archivu AV ČR.

Hodnocení nových výzkumných záměrů a výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR (bod VI).

Úvodní slovo k písemnému materiálu přednesl F. Rypáček. Vysvětlil cíle a hlavní zásady postupu hodnocení obsažené v předložených materiálech. Uvedl připomínky, které při projednávání návrhu vzešly z Vědecké rady AV ČR a z právní komise AV ČR, a vysvětlil, jak se tyto připomínky promítly do konečného textu předložených návrhů. Po obsáhlé diskusi byly do konečného znění zahrnuty podněty členů AR. Diskuse se týkala zejména optimální doby řešení výzkumných záměrů, počtu zahraničních oponentů a zajištění jejich účasti při hodnocení, časového harmonogramu hodnocení a koordinace práce hodnotících komisí.

Akademická rada

 • schválila následující dokumenty pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami:
 • Směrnici pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 1999-2003 a jejich výzkumných záměrů s tím, že doba řešení výzkumného záměru bude stanovena jednotně na 6 let pro všechny uchazeče, předsedy komisí pro hodnocení bude jmenovat předsedkyně AV ČR, hodnocení bude prováděno na základě tří oponentských posudků a Akademické radě budou předloženy k posouzení přílohy, tj. vzorová osnova přehledu celkových aktivit pracoviště a formulář pro hodnocení výzkumného záměru,
 • Statut pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a výzkumných záměrů,
 • Jednací řád komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a výzkumných záměrů,
 • uložila F. Rypáčkovi ve spolupráci s V. Petrusem vydat Směrnici jako interní normu AV ČR,
 • uložila F. Rypáčkovi podat souhrnnou informaci o postupu podle Směrnice na schůzi ředitelů pracovišť AV ČR dne 21. května 2003,
 • uložila V. Petrusovi připravit návrh na personální a organizační zajištění činnosti sekretariátu komisí pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a výzkumných záměrů a předložit jej k projednání Akademické radě.

Návrh rámcové smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a Sdružením obcí Orlicko (bod VII).

Návrh rámcové smlouvy vycházející z dlouhodobé interdisciplinární spolupráce 13 vědeckých pracovišť AV ČR uvedl J. Rákosník. V diskusi byl záměr na uzavření smlouvy plně podpořen s tím, že vytvoří lepší předpoklady pro kvalitativnější vazby pracovišť s orgány veřejné správy v daném regionu.

Akademická rada

 • souhlasila s rámcovou smlouvou podle předloženého návrhu.

Návrh na další etapu rozšíření depozitáře v Jenštejně pro potřeby ústavů III. VO a KNAV a způsob jeho využití (bod VIII).

Písemný návrh blíže zdůvodnila L. Petráňová. V rozpravě byly vyjasňovány dotazy týkající se návrhu s doporučením, aby byl zpracován i dlouhodobý výhledový záměr využití nemovitostí (pozemků) pro potřebu pracovišť AV ČR. V první etapě bylo doporučeno kromě navržené investice - rozšíření depozitáře - zajistit i projekt výstavby digitalizačního pracoviště, které by mohlo být využito i pro zpracování literatury poškozené povodněmi. Pro získání námětů na další využití bylo doporučeno, aby L. Petráňová informovala ředitele pracovišť AV ČR o možnosti využití nemovitostí v Jenštejně pro potřeby dalších pracovišť AV ČR (výstavba skladovacích, knihovních a bytových prostor) a vyzvala je k podávání námětů.

Akademická rada

 • souhlasila s rozšířením depozitáře v Jenštejně podle předloženého návrhu (I. A II. etapa) s připomínkami,
 • uložila I. Kadlecové zajistit projektovou dokumentaci výstavby (I. etapa) s rozšířením o vybudování digitalizačního pracoviště ve smyslu diskuse a s tím, že realizace stavby bude zahájena v roce 2003 a ukončena během roku 2004,
 • uložila J. Rákosníkovi zajistit financování této investiční akce na základě zpracované dokumentace,
 • uložila L. Petráňové ve spolupráci s I. Kadlecovou zajistit organizaci dislokace a provozní řád budovaného depozitáře,
 • uložila L. Petráňové, J. Hrušákovi, I. Kadlecové a J. Škodovi vypracovat dlouhodobý výhledový plán na využití areálu v Jenštejně v termínu do 31. prosince 2003.

Informace o aktuálních úkolech AV ČR (bod IX).

H. Illnerová informovala o stavu přípravy výstavy v budově AV ČR u příležitosti vstupu naší republiky do EU. V diskusi byl dohodnut její název "Akademie na prahu Evropské unie".

Další informace H. Illnerové se týkaly písemně předaného usnesení vlády o personálním zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě, přípravy připomínek k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a jeho prováděcích předpisů a pozitivního průběhu jednání ve věci závěrečného účtu AV ČR za rok 2002 ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 23. dubna t. r. Dále požádala vedoucí vědních oblastí, aby jí předložili návrhy na odborníka do výboru NATO a odborníky do skupiny expertů pro humanitní pomoc a obnovu Iráku, o které byla požádána náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

V. Nekvasil informoval o stavu přípravy střednědobých výhledů financování výzkumu a vývoje a Národní politiky výzkumu a vývoje. Dále informoval o závěrech jednání pracovní skupiny o přípravě paragrafovaného znění zákona o veřejných výzkumných institucích v sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj a o návrzích legislativních dokumentů, které je třeba připravit do 15. května t. r. Schůzka ke konečné úpravě těchto dokumentů se uskuteční u V. Nekvasila dne 15. května t. r. V 10:00 hodin.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády č. 408 ze dne 23. dubna 2003 o personálním zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě a další přednesené informace.

Návrh na jmenování ředitele Entomologického ústavu AV ČR (bod X).

Výsledek výběrového řízení a návrh Vědecké rady na jmenování ústavu uvedl J. Velemínský. Návrh byl přijat v tajném hlasování jednomyslně.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR,
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR uvolnila z důvodu ukončení druhého čtyřletého funkčního období prof. RNDr. Františka Sehnala, CSc., z funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. května 2003 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
 • na základě návrhu Vědecké rady Entomologického ústavu AV ČR jmenovala doc. RNDr. Jana Šulu, CSc., do funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR s účinností od 1. června 2003 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2007.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR (bod XI)

uvedla L. Petráňová s tím, že nastaly nové okolnosti související se složením komise. Vzhledem k tomu byla v rozpravě dohodnuta změna v předsednictví komise a doplnění jejího složení o zástupce Vědecké rady AV ČR oproti původnímu návrhu.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR ve složení: předsedkyně - doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové - prof. R. Filer (Hunter College - CUNY), Ing. M. Kejak, PhD. (CERGE-EI), prof. J. Kmenta (University of Michigan), PhDr. P. Kratochvíl, CSc. (VR AV ČR a ÚDU), PhDr. P. Nejedlý (ÚJČ), prof. PhDr. J. Pánek, DrSc. (HÚ), prof. G. Roland (University of California), prof. A. Shaked (Bonn University), doc. PhDr. S. Štech, CSc. (rektorát UK), prof. J. Švejnar (University of Michigan Business School), doc. RNDr. J. Ámos Víšek, CSc. (FSV UK).

Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Vývojové optické dílny AV ČR (bod XII)

uvedl R. Vlček.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Vývojové optické dílny AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi, aby ve spolupráci s R. Vlčkem zajistil vypsání výběrového řízení na místo ředitele Vývojové optické dílny AV ČR,
 • uložila R. Vlčkovi, aby předložil Akademické radě návrh na jmenování komise pro výběr ředitele pracoviště.

Různé (bod XIV). Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

 • na návrh L. Petráňové souhlasila s tím, aby se M. Steiner zúčastnil jubilejního semináře Ústřední knižnice SAV, který se uskuteční ve dnech 26. -27. května t. r. Ve Smolenicích;
 • vzala na vědomí sdělení J. Velemínského o dopisu ředitele Ústavu makromolekulární chemie ve věci opodstatnění opakovaného uzavírání pracovních smluv na dobu určitou s vysokoškolsky vzdělanými pracovníky vědeckého úseku se závěrem, že pro postup nadále platí usnesení II. zasedání Akademického sněmu AV ČR a k novelizaci Zákoníku práce prozatím nedošlo;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o tom, že do České komise pro UNESCO za RNDr. Františka Dusbábka, DrSc. (PAÚ), který odstoupil ze zdravotních důvodů, byl jmenován RNDr. Vladislav Babuška, DrSc. (GFÚ);
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o tom, že za Organizační výbor česko-argentinského projektu GOLEM, ve kterém je i AV ČR, byla zaslána žádost senátorce doc. MUDr. J. Moserové, DrSc., o zaštítění tohoto projektu Českou komisí pro UNESCO, jejíž je předsedkyní.