Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Velký česko-ruský slovník v elektronické podobě

Obrázek k článku 

Při příležitosti 9. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy (25. -27. 4. 2003) byl v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti představen jeden z posledních slovníků uvedených nakladatelstvím LEDA na elektronický knižní trh, a to Velký česko-ruský slovník (LEDA 2002). Slovník vznikl v rámci projektu LEDA - Slovníková databáze, který začalo nakladatelství realizovat od roku 1994.

LEDA patří k našim předním vydavatelům jazykových učebnic a cizojazyčných slovníků, je zapojena do mezinárodních projektů z oblasti lexikografie a multimédií a účastní se práce Evropské lexikografické společnosti. Prezentovaný elektronický slovník vznikl přepracováním a doplněním dvoudílného Česko-ruského slovníku, jehož slovníkový fond byl převzat jako základ nového vydání. Dvoudílný slovník vyšel v roce 1973 a ve druhém vydání v roce 1976. Autorský kolektiv rusistů (M. Borská, H. Čermáková, J. Dvořáková, J. Jehličková, J. Melnikov, P. Pohlei, M. Sádlíková, Z. Šromová, M. Šroufková) z ústavů bývalé ČSAV vedli tehdy profesoři L. V. Kopecký (hlavní redaktor), J. Filipec a O. Leška (redaktoři). Hlavní heslovou část nové verze (1. 0) slovníku autorsky zpracovaly M. Sádlíková a I. Krejčířová (obě ze Slovanského ústavu AV ČR), zeměpisné názvy P. Pohlei a M. Šroufková a zkratky E. Šlaufová (Slovanský ústav AV ČR). Vyšel péčí redaktorek M. Votavové a E. Kočendové a byl vydán ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

Přestože již původní dvoudílný Česko-ruský slovník byl zpracován podle zásad moderní lexikografické teorie a metodiky, pro elektronickou verzi slovníku a s ohledem na časový odstup mezi vydáním tištěné a elektronické verze bylo potřeba nově přistoupit ke zpracování slovníkové databáze. Autoři nové verze slovníku museli s ohledem na rychlý vývoj a "modernizaci" jazyka v prvé řadě rozšířit slovníkový heslář o řadu nových výrazů a terminologii z oblasti ekonomiky (leasing, dealer), techniky (notebook, mobilní telefon), politických a společenských reálií (euroregion, narkomafie), hudby (rap), sportu (windsurfing) a dalších oblastí života moderní společnosti, včetně nových hovorových, slangových, expresivních i vulgárních výrazů. Na druhé straně autoři eliminovali některá zastaralá hesla. Nové výrazy (neologizmy; viz také N. Savický, R. Šišková, E. Šlaufová, Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, Praha: Academia 1999) byly čerpány z vyexcerpovaného materiálu shromážděného a uloženého v oddělení lingvistiky a lexikografie Slovanského ústavu AV ČR, v jehož rámci také nová elektronická verze slovníku po odborné stránce vznikla.

A co říkají strohá fakta a čísla? Práce na elektronické verzi nového slovníku začaly v roce 1996, kdy přišla LEDA s návrhem jej vydat, a byly dokončeny na konci roku 2002. Moderní, doplněné, opravené elektronické vydání slovníku obsahuje téměř 70 000 základních hesel, přes 120 000 českých výrazů a přes 200 000 ruských ekvivalentů. Ze základních hesel jich asi 4 000 zachycují změny ve vývoji lexika (ekonomie, technika aj.). Pravopisná podoba slovníku byla upravena podle nejnovějších českých a ruských ortografických příruček. Slovník je doplněn dvěma přílohami: aktualizovaným seznamem zkratek a zeměpisným rejstříkem. Díky novějším technologiím jsou slovníky vydávány se stále dokonalejším obsahem a obslužným programem. Umožňují např. současný přístup k libovolnému počtu slovníků, fulltextové hledání ve všech částech hesla, možnost formátování hesla podle potřeb uživatele a propojení s programem MS Word (s verzemi 7.0, 97, 2000, XP).

Prezentace slovníku na knižním veletrhu na pražském výstavišti se zúčastnili nejen jeho autoři, ale také zástupci Slovanského ústavu AV ČR a příznivci knih, multimediální techniky a slovníků vůbec. Elektronickou verzi Velkého česko-ruského slovníku a její možnosti představil přítomným ředitel nakladatelství LEDA RNDr. R. Červenka, o historii vzniku slovníku promluvila jedna z členek autorského kolektivu M. Sádlíková a slovo na závěr patřilo PhDr. V. Vavřínkovi, CSc., řediteli Slovanského ústavu AV ČR, na jehož půdě nová verze slovníku jako první svého druhu vznikala. R. Červenka přislíbil, že se Velký česko-ruský slovník dočká v krátké době také knižního vydání.

Elektronická verze bude jistě dobře sloužit nejen odborné veřejnosti a překladatelům, ale také širokému okruhu zájemců.

Lubomíra Havlíková,
Slovanský ústav AV ČR