Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Knihovna Akademie věd ČR Současná nabídka elektronických informačních zdrojů

Informační průmysl zaplavuje svět množstvím důležitých i okrajových, odborných i laických, pravdivých i nepravdivých, užitečných i škodlivých a dalších informací. Informační technologie však současně vytvářejí nástroje umožňující se v tomto prostředí orientovat a najít cestu, kudy se ubírat k dosažení relevantní informace. Informace pro vědu, výzkum a vzdělání postupně přesouvají těžiště z klasické papírové formy do elektronického prostředí. V současné době nabízí Knihovna Akademie věd ČR (KNAV ČR) přístup do četných bibliografických i plnotextových databází nebo do kombinovaných produktů. Zdroje jsou financované převážně z projektů programu MŠMT ČR \"Informační zdroje pro výzkum a vývoj\". Prostředky vložené do těchto zdrojů jsou nemalé a jejich využívání je vysoké. Ne vždy jsou však uživatelé dostatečně informováni o nových možnostech, které jsou pro ně připraveny, proto zde budou zmíněny aspoň ty nejdůležitější, které jsou v současné nabídce.

Web of Science (WoS) je produkt ISI - Institute for Scientific Information®, Philadelphia, Penna. WoS je webovským vstupem do tří databází obsahujících bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index a Arts and Humanities Index. Web of Science obsahuje záznamy o 8440 titulech hodnotných (peer-reviewed) časopisů s týdenní aktualizací v následující skladbě: Science Citation Index Expanded sleduje 5600 časopisů, každý týden dodává 16000 nových záznamů; Social Sciences Citation Index sleduje 1700 časopisů a je aktualizován týdně téměř 3000 záznamů, Arts& Humanities Citation Index sleduje 1140 časopisů s obdobnou aktualizací. Databáze, jež je využívána především ke sledování posledního stavu poznání ve světové produkci výzkumu a vývoje, je současně zdrojem, ze kterého lze zjistit citovanost autorů publikujících v renomovaných světových periodikách. Tato data představují rovněž jeden ze základních zdrojů pro hodnocení výsledků vědecké práce. Web of Science, stejně jako následující zdroj Journal Citation Reports jsou přístupny členům konsorcia Akademie věd ČR, většině českých vysokých škol a velkých knihoven. Projekt je financován z programu LI a trvá do konce roku 2003, garantem je KNAV ČR. Data jsou přístupná na českém zrcadle. Informace jsou umístěny na domovské stránce KNAV ČR, přístup je též z adresy.

Journal Citation Reports (JCR) sleduje 8400 renomovaných světových periodik od 3000 vydavatelů. Každoročně uvádí - kromě kompletních edičních údajů - u každého titulu Impact Factor, citující a citované tituly, koeficient bezprostředního dopadu a poločas citovanosti. Graficky je znázorněn i trend vývoje citovanosti u každého z časopisů. Hledat lze v JCR Science Edition a JCR Social Science Edition, vybírat časopisy lze dle různých kritérií -předmětová kategorie, země, vydavatel. JCR slouží autorům - badatelům i vydavatelům. K dispozici jsou v současné době údaje za roky 1998 - 2001. Přístup je z adresy všem členům konsorcia, na rozdíl od Web of Science přímo od producenta obou zdrojů, ISI, Philadelphia, Penna. Garantem projektu je KNAV ČR.

JSTOR - Journal Storage je digitální archiv retrospektivy vybraných amerických vědeckých časopisů. Pro každý vědecký časopis je stanovena určitá časová hranice (3-5 let) - kdy jsou doplněna aktuální čísla jednotlivých titulů (podle dohody s vydavateli). Za podpory A. W. Mellon Foundation provozuje tento archiv univerzita v Michiganu již od roku 1994. V současnosti obsahuje kolekce téměř 250 titulů časopisů s plnými texty ve formátu pdf. V řadách Arts & Sciences i a II, Ecology & Botany, Business, General Science je zastoupena kupř. botanika, ekonomie, matematika, finance, historie, filozofie, politologie, sociologie. Seznam titulů lze prohlížet z webovských stránek KNAV ČR, která je garantem projektu pro AV ČR. Kopie plných textů vyhledaných článků lze objednat na adrese a podrobnější informace o JSTOR na adrese http://www.jstor.org/jstor.

EBSCO je plnotextová databáze obsahující 3500 časopisů s plnými texty v sekcích EBSCOhost Web pro humanitní a společenské vědy a EBSCOmed pro lékařské obory. V současné době jsou doplňovány tituly z přírodních věd a techniky. Zpřístupnění umožňuje mezinárodní projekt EIFL (Electronic Information for Libraries) podporovaný Open Society Institute. Garantem pro ČR je Národní knihovna, přístup je možný pouze prostřednictvím knihoven, které se registrují samy. V KNAV ČR je přístup možný z počítačové studovny. Adresy: http://search.epnet.com, http://search.global.epnet.com, http://www.nkp.cz/eifl.

Science Direct - ELSEVIER je plnotextová databáze periodik vydavatele Elsevier umožňující přístup do 427 časopisů zaměřených zejména na přírodní vědy a techniku, ale také na ekonomické vědy, lékařství, energetiku, psychologii a sociální vědy. Přístup do plných textů je možný pouze u předplacených konsorciálních titulů (v nabídce označených zelenou barvou). Retrospektiva je od roku 1995. Přístup k informacím je na adrese http://www.sciencedirect.com, přístup do databáze je možný prostřednictvím IP adres členů. Konsorcium organizuje SUWECO na adrese http://suweco.cz.

LINK-Springer je akademická konsor-ciální licence na přístup k produkci vědecké literatury. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, lékařství a ekonomii. Jedná se o 485 časopisů s plnými texty a k bibliografickým záznamům o ročenkách a monografiích od nakladatelů Springer, Birkhäuser, Physica, Springer Wien, Steinkopff a Urban & Vogel. Přístup je možný prostřednictvím IP adres přihlášených knihoven, garantem je Státní technická knihovna. Adresa je http://link.springer.de.

ProQuest 5000 International je polytematická databáze zahrnující 7000 časopisů, z toho asi 50 % s plnými texty s dlouhou retrospektivou. Zahrnuje humanitní a společenské obory, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a komunikační techniku. Garantem projektu je Univerzita Karlova. Přístup je možný z knihoven z adresy http://www.proquest.cz.

Periodicals Contents Index Web (PCI Web) je on-line služba zpřístupňující bibliografický rejstřík článků z téměř 3800 periodik (v současné době obsahuje přes 12 milionů záznamů) v časovém rozmezí 1770-1995 z oblasti humanitních a společenských věd, z toho více než 140 časopisů je k dispozici v plných textech. Garantem je Univerzita Karlova. KNAV ČR má navíc možné propojení na plné texty v JSTOR. Přístupová adresa je http://pci.chadwyck.co.uk.

ResearchIndex (Cite Seer) je databáze orientovaná na informatiku, obsahuje archiv plnotextových dokumentů. Vytváří si vlastní index citovanosti a vlastní statistiky. Vytváří technické prostředky využitelné pro digitální knihovny i v jiných vědních oblastech Adresa je http://citeseer.nj.nec.com/cs a přístup je volný.

ACS Publications je přístup k plným textům kompletní produkce The American Chemical Society; v současné době je k dispozici 34 titulů s plnou retrospektivou u každého z titulů. Konsorcium KNAV ČR, která je garantem, a chemických ústavů AV ČR má přístup kombinovaný s nákupem klasických tištěných dokumentů, přístup je z KNAV ČR a rovněž přímo z členských pracovišť z přihlášených IP adres. Adresa je http://pubs.acs.org/.

CHEMnetBASE je referenční chemická databáze navazující na tištěné a CD-ROM encyklopedie vydávané Chapman & Hall/CRC. On-line přístup umožní hledání látek a vlastností z oblasti chemie a fyziky. Přístup je z webovské stránky KNAV. Garantem je PF UK, přístup z adresy http://www.lib.cas.cz.

Literature Online (LION) je plnotextová databáze obsahující více než 350 000 prací z anglické a americké literatury včetně biografií, bibliografie a klíčových kritických a referenčních zdrojů. Databáze je přístupná z KNAV ČR garantem je Masarykova univerzita. Přístup je z adresy http://lion.chadwyck.co.uk/html.

BioMed Central je archiv elektronického vydavatelství se zaměřením na biologii a medicínu. Je to jeden z novodobých způsobů publikování, kdy články vycházejí pouze v elektronické formě a jsou přístupné (bez poplatku) členům konsorcia. Pracovníci mohou využívat 80 plnotextových periodik. Adresa je http://www.biomedcentral.com/inst, přírodovědné ústavy AV ČR jsou institucionálním členem od roku 2002 a pracovníci a studenti těchto ústavů mají možnost také v těchto časopisech publikovat. Tento projekt je podporovaný (dočasně) OSI.

Ulrichęs Periodicals Directory je databáze s informacemi o 25 000 periodik, ročenek a dalších publikacích z celého světa včetně kompletních edičních údajů s čtvrtletní aktualizací (http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb).

KnowEurope je on-line plnotextová databáze umožňující přístup do informačních zdrojů o Evropské unii, dostupná v KNAV ČR z adresy http://www.knoweurope.net.

Oxford Reference on-line je referenční databáze, která obsahuje kolekci asi 100 slovníků a encyklopedií Oxford University Press. Informace jsou k dispozici na adrese http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html.

Sciences Encyklopedia on-line je rozsáhlá encyklopedie obsahující 7000 hesel. Encyklopedie je z produkce vydavatelství Kluwer. Přístup je z adresy http://reference. kluweronline.com.

Coto.je je on-line přístup do databázové formy Ottovy encyklopedie, Malé československé encyklopedie a Encyklopedie Universum, produktu fy Aion a Globe Internet. Uživatelé mají plný přístup v počítačové studovně KNAV ČR.

Vývoj ukazuje, že elektronické zdroje poměrně rychle přibývají bez ohledu na obor. Na webovských stránkách KNAV ČR nabízíme průběžně časově limitované bezplatné přístupy do nových elektronických zdrojů, tak jak o nich získáváme informace a jak nám umožní producenti. Doporučujeme sledovat upoutávky na naší domovské stránce http://www.lib.cas.cz.

Doporučujeme Vaší pozornosti rovněž vlastní elektronické zdroje, kromě jiných i Katalog elektronických zdrojů v AV ČR (KEZ) na adrese http://www.lib.cas.cz/rware/Pac_kez.html.

Podrobné informace k obsahu a dostupnosti k výše uvedeným i dalším elektronickým zdrojům poskytne služba v KNAV ČR, e-mailová adresa je tomanova@lib.cas.cz, telefon 221 403 309.

Ivana Kadlecová,
ředitelka KNAV ČR