Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Informace ze 176. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 16. května 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Personální zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě

Vláda svým usnesením ze dne 23. dubna 2003 č. 408, o personálním zabezpečení výzkumu vývoje ve státní správě, vzala na vědomí návrh personálního zabezpečení výzkumu vývoje ve státní správě předložený Radou, ale neschválila narůst počtu pracovníků zabývajících se výzkumem a vývojem tak, jak Rada požadovala. V souvislosti s tímto usnesením vlády, které Rada hodnotí jako pokračování v podcenění problematiky výzkumu a vývoje, Rada upozorňuje ostatní orgány státní správy zabývající se výzkumem a vývojem na nutnost plnění všech povinností vyplývajících ze zákona, a to nejen při rozdělování podpory výzkumu a vývoje, ale zároveň i ve využití výsledků výzkumu a vývoje. Rada bude nadále plnit své úkoly v určité hierarchii - přednost mají úkoly stanovené zákonem, pak úkoly vlády, dále úkoly, na nichž Rada spolupracuje s jiným orgánem, a teprve na posledním místě bude moci plnit úkoly vzniklé z iniciativy Rady, které jsou ale pro oblast výzkumu a vývoje také velmi významné.

Národní program výzkumu

Usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 417, k návrhu Národního programu výzkumu, byl schválen Národní program výzkumu a prostředky na jeho řešení do 31. prosince 2005 s úpravami podle připomínek vlády. Tímto usnesením se mj. ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravit ve spolupráci s Radou do 28. února 2005 návrh Národního programu výzkumu II s termínem zahájení od 1. ledna 2006 s tím, že práce na jeho přípravě budou zahájeny ihned a tak, aby byl financován z rozpočtové kapitoly MŠMT. Rada požádala MŠMT, jako gestora přípravy Národního programu výzkumu II, o stanovení dalšího postupu.

Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI)

K přípravě paragrafovaného znění zákona o VVI se 29. dubna 2003 konala schůzka pracovní skupiny složené ze zástupců Rady a jejího sekretariátu, MŠMT, AV ČR a VŠE. Byly projednány věcné připomínky k jednotlivým částem návrhu zákona o VVI a stanoveno, které části návrhu zákona dopracuje Rada a které AV ČR. Také byly rozděleny úkoly mezi Radu, MŠMT a AV ČR týkající se zpracování návrhu novel souvisejících zákonů. Radě bude první pracovní verze návrhu zákona o VVI předložena na 177. zasedání dne 6. června 2003 a návazně budou zahájena jednání s dalšími zainteresovanými resorty. V diskusi byla především zdůrazněna nutnost zajistit splnění úkolu podle usnesení vlády č. 331/2003, kterým se ukládá, aby Rada ve spolupráci s MŠMT a AV ČR zpracovala návrh zákona o veřejných výzkumných institucích a předložila ho vládě do 31. října 2003.

Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Předkládat vládě pravidelně každoroční hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (Analýza VaV) je úkol, který Radě stanovuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Příprava Analýzy VaV byla zahájena, byla pro ni ustavena 10členná pracovní skupina ze zástupců zainteresovaných institucí - Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Asociace výzkumných organizací, Českého statistického úřadu, Grantové agentury ČR, Rady vysokých škol a Úřadu průmyslového vlastnictví. Uskutečnilo se první jednání této pracovní skupiny (23. dubna 2003), na kterém byl projednán projekt obsahu a postupu přípravy Analýzy VaV. Ten bude upraven podle připomínek odborných komisí Rady.