Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Ze zápisu 31. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne dne 15. dubna 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Ověření zápisu z 30. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. března 2003 (bod I).

Zápis byl ověřen s upřesněním: u bodu VI - byl vysloven souhlas s doporučením Vědecké rady k návrhu Pravidel pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AV ČR, aby ve skupinách věd, ve kterých bude titul udělován, byly spojeny "sociální a humanitní vědy".

Návrhy na udělení medailí Akademie věd ČR (bod IV).

Návrhy na ocenění předložené dle směrnice AR č. 4/2002 uvedla H. Illnerová a za vědní oblasti blíže zdůvodnili svá stanoviska V. Nekvasil, J. Velemínský a J. Nejedlý (v zastoupení L. Petráňové). Bylo konstatováno, že ve stanoveném termínu bylo předloženo celkem 38 návrhů (z toho 34 návrhů z vědeckých pracovišť, 3 návrhy z Vědecké rady AV ČR a 1 návrh z Rady pro popularizaci vědy AV ČR). V rozpravě bylo dohodnuto jeden návrh nerealizovat, na základě doporučení zástupce III. vědní oblasti byla provedena jedna změna ve formě ocenění a jeden návrh byl odložen na příští zasedání Akademické rady. O udělení medailí bylo rozhodnuto hlasováním.

Akademická rada

 • udělila čestnou medaili DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS:
  prof. Dr. Janu Taucovi, DrSc., Brown University, USA,
  prof. PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, DrSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
 • udělila čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách:
  Ing. Janu Vondrákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Astronomického ústavu AV ČR,
  RNDr. Vladimíru Dvořákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Fyzikálního ústavu AV ČR,
  RNDr. Vladimíru Fialovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR,
  prof. Dr. rer. nat. habil. Siegfriedu Hofmannovi, Max-PlanckInstitut für Metalforschung, SRN,
  Ing. Věnceslavu F. Kroupovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR,
  prof. Ing. Miloši Pickovi, DrSc., vědeckému pracovníku Geofyzikálního ústavu AV ČR,
  Ing. Axelu Plešingerovi, DrSc., vědeckému pracovníku Geofyzikálního ústavu AV ČR,
 • udělila čestné oborové medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách:
  prof. MUDr. Jiřímu Bartekovi, DrSc., Institut of Cancer Biology, Dánsko,
  Dr. Garethu Wyn Griffithsovi, EMBL, Heidelberg, SRN,
  prof. Dr. Josefu Jiřičnému, University of Zürich, Švýcarsko,
  MVDr. Jiřímu Lukášovi, CSc., Institute of Cancer Biology, Dánsko,
  prof. Thomasi A. Millerovi, University of California, USA,
  prof. RNDr. Mileně Rychnovské, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci,
 • udělila čestné oborové medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách:
  prof. Albertu J. Aguayovi, M. D., PhD., Center for Research in Neuroscience, Montreal, Kanada,
  prof. Zachu W. Hallovi, PhD., University of Southern California, USA
  prof. Raineru Klinkemu, Dr. med., Physiologisches Institut II, Frankfurt n. M., SRN,
  Ing. Josefu Matouškovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
  prof. Michaelu M. Merzenichovi, PhD., University of California, USA,
  prof. Olemu Petersonovi, M. D., FRS, University of Liverpool, V. Británie,
  prof. Williamovi Darrell Willisovi Jr., M. D., PhD., University of Texas Medical Branch,
 • udělila čestné oborové medaile J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách:
  prof. Wyn Brownovi, University of Uppsala, Švédsko,
  prof. Ing. Jaromíru Horákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu anorganické chemie AV ČR, Společné laboratoře chemie pevných látek Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR,
  prof. Ing. Jindřichu Kopečkovi, DrSc., University of Utah, USA,
 • udělila čestnou oborovou medaili K. Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách:
  prof. JUDr. PhDr. Viktoru Knappovi, DrSc. (in memoriam),
 • udělila čestnou oborovou medaili J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách:
  doc. PhDr. Zoe Hauptové, CSc., vědecké pracovnici Slovanského ústavu AV ČR,
 • udělila čestné oborové medaile F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách:
  prof. Dr. Detlefu Brandesovi, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, SRN,
  prof. Dr. Marceli Kosmanovi, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň, Polsko,
  PhDr. Josefu Krásovi, CSc. (in memoriam),
  prof. PhDr. Pavlu Spunarovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu pro klasická studia AV ČR,
  prof. Stanley B. Wintersovi, New Jersey Institute of Technology, USA,
 • udělila čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
  prom. biol. Šárce Orlíkové, redaktorce časopisu Živa,
  Mgr. Věře Tůmové, Český rozhlas 2-Praha,
  doc. RNDr. Janu Žďárkovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
  doc. Ing. Jaroslavu Petrovi, DrSc., pracovníku Výzkumného ústavu živočišné výroby, Praha.

Zpráva o průběhu řešení projektu Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy a Programu podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů (bod V).

Zprávu uvedl F. Rypáček, který mj. zdůraznil, že jde o pravidelnou, každoročně prováděnou kontrolu programových projektů financovaných z účelových prostředků, kterou obdobně jako v minulých letech prováděla Vědecká rada AV ČR.

Akademická rada

 • souhlasila s výsledky hodnocení průběhu řešení projektů obou programů Vědeckou radou AV ČR,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby zajistil další financování všech 21 projektů podle předloženého návrhu.

Návrh na prodloužení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR (bod VI).

Úvodní slovo k návrhu přednesl F. Rypáček, který konstatoval, že na základě výzvy Akademické rady (v souladu s usnesením vlády ČR č. 1165 ze dne 18. listopadu 2002) využili ředitelé vědeckých pracovišť danou možnost a předložili žádosti o prodloužení všech výzkumných záměrů řešených v AV ČR.

Akademická rada

 • schválila prodloužení všech výzkumných záměrů na základě žádostí ředitelů pracovišť AV ČR,
 • uložila F. Rypáčkovi (OZP) předat informace o prodloužených výzkumných záměrech do Centrální evidence záměrů Rady pro výzkum a vývoj.

Informace o výsledcích projednání návrhů na zařazení pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně (bod VII).

Písemnou informaci komentoval J. Rákosník za omluveného F. Šmahela. Poukázal zejména na zásady, které Celoakademická koordinační komise přijala pro posuzování návrhů do nejvyššího kvalifikačního stupně a na její doporučení Akademické radě pro další postup. Dále uvedl písemný přehled počtů atestovaných vědeckých pracovníků vědeckých pracovišť AV ČR zařazených do kvalifikačních stupňů 1-5 (příloha 3 materiálu) s upozorněním na případy, kdy nebyly respektovány kvalifikační předpoklady. Až na výjimky šlo o zařazování pracovníků do nižších kvalifikačních stupňů, a to především ve III. vědní oblasti. Celkem bylo atestováno 3001 pracovníků, do nejvyššího kvalifikačního stupně bylo (kromě ředitelů) zařazeno 859 pracovníků. Bylo konstatováno, že ředitelé ústavů v naprosté většině respektovali doporučení atestačních komisí i Celoakademické koordinační komise.

K dotazu týkajícímu se odvolání a stížností pracovníků z ASÚ AV ČR na nezařazení do nejvyššího kvalifikačního stupně bylo uvedeno, že měla být předána Celoakademické koordinační komisi prostřednictvím ředitele ústavu. V souvislosti s rozdílným přístupem při zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů zejména ve III. vědní oblasti bylo upozorněno i na otázky spojené se závazností interní normy AV ČR pro ředitele pracovišť AV ČR a bylo doporučeno zpracovat právní rozbor.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky posouzení návrhů na zařazení pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně a vyslovuje poděkování Celoakademické koordinační komisi za vykonanou práci,
 • doporučila H. Illnerové, aby po projednání s místopředsedy AV ČR příslušné ředitele pracovišť upozornila na nedodržení stanovených pravidel pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů,
 • uložila P. Nejedlému, aby zajistil zpracování právního rozboru ve smyslu diskuse,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby ve spolupráci s F. Šmahelem (Vědeckou radou AV ČR) připravil návrh úpravy Pravidel pro zařazování pracovníků AV ČR do kvalifikačních stupňů ve smyslu doporučení a podnětů Celoakademické koordinační komise.

Souhrnná informace o výsledcích následných kontrol na pracovištích AV ČR, které byly provedeny v roce 2002 a 2003 (bod VIII).

Informaci uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o výsledcích následných kontrol provedených v roce 2002 a 2003 na pracovištích, kde se uskutečnila kontrola v roce 2001,
 • informaci o výsledcích dalších následných kontrol některých pracovišť, kde se uskutečnila kontrola v roce 1999 a 2000,
 • doporučila H. Illnerové, aby zajistila provedení další následné kontroly v Ústavu pro klasická studia AV ČR počátkem roku 2004.

Návrh na delimitaci části hydrobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR do Ústavu ekologie krajiny AV ČR (bod IX).

Návrh předložený J. Velemínským uvedla H. Illnerová. V diskusi bylo konstatováno, že návrh na doplnění spektra ekologického výzkumu v ÚEK byl podpořen řediteli pracovišť a jejich vědeckými radami i s ohledem na probíhající plánované mezinárodní projekty. V diskusi byly vyjasňovány některé otázky prostorového řešení delimitace.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí předložený návrh na převedení části hydrobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR do Ústavu ekologie krajiny AV ČR,
 • schválila zásady delimitace pracovníků a odpovídajících výzkumných úkolů a finančních a materiálních prostředků z Botanického ústavu AV ČR do Ústavu ekologie krajiny AV ČR podle návrhu v příloze 2,
 • doporučila ředitelům Botanického ústavu a Ústavu ekologie krajiny AV ČR, aby do 30. června 2003 uzavřeli delimitační dohodu ve smyslu bodu 2 tohoto usnesení a předložili ji ke schválení J. Velemínskému a J. Rákosníkovi.

Změna ve složení Rady pro popularizaci vědy AV ČR (bod X).

Návrh uvedl J. Motlík.

Akademická rada

 • uvolnila Ing. Davida Šamana, CSc., na vlastní žádost z funkce člena Rady pro popularizaci vědy a poděkovala mu za vykonanou práci.

Návrh organizačního řádu Kanceláře AV ČR (bod XI).

Návrh organizačního řádu KAV ČR uvedl V. Petrus s tím, že se předkládá v souladu s potřebou úpravy obsahové náplně ředitele KAV a dále s upřesněním činnosti odborných útvarů podle nové právní úpravy týkající se podpory výzkumu a vývoje a veřejnosprávní kontroly na pracovištích AV ČR. V diskusi bylo dohodnuto upřesnění funkce referátu pro podporu účasti AV ČR v programech EU.

Akademická rada

 • vzala na vědomí organizační řád Kanceláře AV ČR s připomínkou,
 • doporučila H. Illnerové schválit předložený organizační řád Kanceláře AV ČR po zapracování připomínky.

Organizační řád Střediska společných činností AV ČR (bod XII).

J. Škoda blíže komentoval změny, které na základě dosavadních zkušeností vedou k úpravě organizačního řádu SSČ (zajištění dvoustupňového řízení, vyčlenění odboru hospodaření s byty z bývalého servisního odboru - nyní odboru výstavby - vznik technického odboru).

Akademická rada

 • vzala na vědomí organizační řád SSČ AV ČR,
 • uložila J. Škodovi provést potřebná opatření dle návrhů nového organizačního řádu SSČ AV ČR.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XIII).

Byly projednány některé úkoly vyplývající ze závěrů 28. zasedání předsednictva AR ze dne 8. dubna 2003, zejména otázky uspořádání výstavy o spolupráci AV ČR v rámci EU a kulatého stolu s historiky o evropanství v nás. Předmětem diskuse byl písemný podklad připravený Tiskovým odborem, obsahující záměr uspořádat dne 26. května t. r. V odpoledních hodinách kulatý stůl s navazující vernisáží výstavy. S tímto rámcovým záměrem byl vysloven souhlas s tím, že jeho upřesňování bude probíhat na úrovni předsedkyně AV ČR, místopředsedů AV ČR a tajemníků vědních oblastí.

H. Illnerová informovala o tom, že vláda na svém zasedání dne 7. dubna t. r. schválila věcný záměr zákona o veřejných výzkumných institucích s tím, že do 31. října 2003 má být vládě předloženo paragrafované znění návrhu tohoto zákona.

V. Nekvasil blíže informoval o závěrech jednání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 28. března 2003, zejména o Národním programu výzkumu, o stavu zpracování podkladů pro Národní politiku výzkumu a vývoje a o přípravě vzniku Agentury pro aplikovaný výzkum.

Akademická rada

 • vzala na vědomí závěry 28. zasedání předsednictva Akademické rady a vyslovuje souhlas s dodatkem k dohodě o zřízení a provozování společného pracoviště s názvem Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS, a. s.,
 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 331 k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů a další přednesené informace.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR (bod XIV).

Výsledek výběrového řízení a návrh Vědecké rady na jmenování ředitele ústavu uvedla H. Illnerová. Návrh byl přijat v tajném hlasování jednomyslně.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR na základě návrhu Vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR jmenovala prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. srpna 2003 na čtyři roky, tj. do 31. července 2007.