Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Statut Komise pro etiku vědecké práce Akademie věd ČR

I.
Základní ustanovení

 1. Komise pro etiku vědecké práce (dále jen Komise) byla ustavena Vědeckou radou AV ČR dne 26. 9. 2002 v souladu s čl. 37 odst. f) Stanov Akademie věd ČR.
 2. Komise působí v rámci Akademie věd ČR a posuzuje otázky týkající se etiky vědecké práce. Ve svém postavení a jednání je autonomní. Komise nemá výkonnou pravomoc. O své činnosti podává jednou ročně zprávu Vědecké radě AV ČR a Akademické radě AV ČR.
 3. Činnost Komise zajišťuje po technicko-administrativní stránce sekretariát Vědecké rady AV ČR.

II.
Složení

 1. Počet členů Komise je nejméně devět a nejvýše 12, alespoň tři členové nejsou pracovníky Akademie věd ČR. Složení Komise je pokud možno oborově vyvážené. Funkční období Komise je čtyřleté.
 2. Členové Komise jsou osobnosti známé svojí vědeckou i osobní prestiží. Členství v Komisi je čestné a je neslučitelné s členstvím v Akademické radě AV ČR a s funkcí ředitele pracoviště Akademie věd ČR.
 3. Členy Komise i jejího předsedu jmenuje předseda Vědecké rady AV ČR na základě tajné volby Vědeckou radou AV ČR. Předsedou Komise může být jen člen Vědecké rady AV ČR.
 4. Tajemníka Komise, který nemusí být členem Komise, určí její předseda.

III.
Zásady činnosti

 1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Zasedání svolává a řídí předseda Komise nebo jím pověřený člen Komise. Předseda je povinen Komisi svolat, požádají-li o to nejméně tři její členové.
 2. Rozhodování komise hlasováním se řídí čl. 77 Stanov AV ČR.
 3. K jednání Komise mohou být přizvány zúčastněné osoby nebo odborní poradci.
 4. Komise projednává:
  1. obecné a konkrétní otázky z oblasti etiky vědecké práce;
  2. podání, podněty a stížnosti pracovníků nebo vědeckých pracovišť AV ČR, které souvisejí s dodržováním etiky vědecké práce;
  3. výjimečně i podání jiných stran, pokud se dotýkají etiky vědecké práce v Akademii věd ČR.
 5. Jednotlivá podání posoudí Komise na svém nejbližším zasedání a rozhodne, zda se jimi bude dále zabývat.
 6. Komise se nezabývá podáními spojenými s morálním selháním jednotlivce nesouvisejícím s etikou vědecké práce.
 7. Komise se ke každému projednávanému podání písemně vyjádří.
 8. Vyjádření Komise bude zasláno předkladateli a podle povahy věci může být dáno na vědomí také:
  1. dalším zúčastněným osobám;
  2. Akademické radě AV ČR;
  3. Vědecké radě AV ČR;
  4. příslušnému řediteli pracoviště AV ČR;
  5. příslušné Vědecké radě pracoviště AV ČR.

Komise může také zvážit způsob přiměřeného zveřejnění případu.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento statut byl projednán Komisí na zasedání dne 10. 1. 2003, schválen Vědeckou radou AV ČR na jejím 10. zasedání dne 30. 1. 2003 a tímto dnem nabývá účinnosti.