Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Nabídka jazykových kurzů

Katedra jazyků AV ČR, 110 00 Praha 1, Na Florenci 3, Tel. /Fax: 228 284 01-2

Nabídka jazykových kurzů v Praze ve školním roce 2003/2004

Katedra jazyků AV ČR se sídlem v Praze 1, na Florenci 3, bude ve šk. r. 2003/2004 pořádat pro pracovníky AV ČR jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a češtiny pro cizince.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátech jednotlivých ústavů. Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2003. Zájemci si na přihlášce označí termín a čas, ve kterém se závazně dostaví ke vstupnímu testu. Zařazení posluchačů do kurzů sdělíme písemně na sekretariát ředitele.

Výuka ve školním roce 2003/2004 začíná 8. 9. 2003.

ANGLIČTINA

PET (2x týdně)
Cambridge Preliminary English Test

Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. V mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE, protože obsahuje i základní testovací techniky zkoušky FCE.

FCE (2x týdně)
Cambridge First Certificate in English

Dvousemestrový kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.

Intenzivní příprava ke zkoušce
FCE (2x týdně)

Jednosemestrový kurz je určen pro posluchače, kteří se chystají zaregistrovat na zkoušku FCE. Jde o systematickou přípravu k jednotlivým částem zkoušky, zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, tematických celků i potřebných testovacích technik čtení, poslechu a psaní.
(Kurz začíná v září k přípravě na prosincový a březnový termín zkoušky a v únoru k červnovému termínu.)

CAE (2x týdně)
Cambridge Certificate in Advanced English

Dvousemestrový kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií, jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v červnu a v prosinci.

Intenzivní příprava ke zkoušce
CAE (2x týdně)

Jednosemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům připravujícím se na zkoušku CAE. Zaměřuje se systematicky na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
(Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci, v letním semestru proběhne příprava k červnovému termínu zkoušky.)

TOEFL (2x týdně)
Test of English as Foreign Language

Kurz připravuje ke zkoušce požadované americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi jako podmínka pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Je zaměřen zejména na anglickou gramatiku a nácvik poslechu. Po ukončení přípravy je možno absolvovat test, který pro ČR administruje Fulbright Commission v Praze. Kurz je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

Pozn.:
a) Kurzy FCE, CAE a TOEFL mohou být alternativní přípravou pro doktorandskou jazykovou zkoušku.
b) v kurzech PET, FCE, CAE a TOEFL zajišťuje výuku vždy dvojice pedagogů (rodilý mluvčí a český učitel).

ODBORNÁ ANGLIČTINA
English for Science and Technology

Kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu je zaměřený na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzu je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorandského studia.

Jazyková zkouška pro doktorandy

Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.
V angličtině může doktorand absolvovat zkoušku z odborné angličtiny, FCE, CAE a TOEFL, a to dle vlastního výběru a zaměření. Ústní, odborně zaměřený pohovor je však podmínkou.

PÍSEMNÝ PROJEV

Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu (psaní dopisů, referátů, resumé, anotací aj.) a další aspekty písemného vyjadřování. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
KURZ PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je zaměřen na získání základních jazykových znalostí a dovedností.
(bez vstupního testu)

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Kurz praktického jazyka, nabízený na různých úrovních pokročilosti, se zaměřuje na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.

ANGLIČTINA PRO KANCELÁŘ

Dvousemestrový kurz pro mírně pokročilé, kteří chtějí využít elementární znalosti angličtiny při práci v kanceláři, obchodě apod., zaměřený na telefonování, dotazy a informace, objednávku zboží, platby, reklamace aj.

ACADEMIC LISTENING

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti porozumět převážně přednáškám a seminářům v angličtině, ale i hovoru o běžných tématech.

SPECIAL PROJECTS IN ENGLISH

Kurz je zaměřený zejména na rozvíjení ústního a písemného projevu. Výchozím materiálem budou náročné poslechové texty či četba z různých stylových vrstev angličtiny. Kurz je určen pokročilým posluchačům.

BRITISH STUDIES

Kurz moderních britských reálií je určen pokročilým posluchačům. Zaměřuje se jak na seznámení s různými aspekty života v současné Británii formou konverzace, poslechu apod., tak na další zdokonalení jazykových znalostí a dovedností.

INNOVATIONS

Dvousemestrový kurz pro středně a více pokročilé studenty (např. absolventy kurzů FCE a CAE) se soustřeďuje zejména na rozšíření a zdokonalení ústního projevu. Kurz je založen na velmi moderně pojaté učebnici Innovations, pracuje s živým hovorovým jazykem a maximálně využívá neotřelých komunikativních technik.

NĚMČINA

ZERTIFIKAT Deutsch

Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé jako příprava ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.

ZMP- Zentrale Mittelstufenprüfung

Dvousemestrální přípravný kurz pro mezinárodně uznávanou zkoušku středního stupně.

ODBORNÁ NĚMČINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ NĚMČINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

TEMPO DEUTSCH

Kurz pro motivované zájemce s rychlým tempem výuky (předpokládá intenzivní domácí přípravu).

DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE

Dvousemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří chtějí dále prohlubovat své jazykové znalosti. Pozornost bude věnována zejména rozvíjení poslechových dovedností, východiskem budou náročnější autentické poslechové texty a práce s nimi.

FRANCOUZŠTINA

ODBORNÁ FRANCOUZŠTINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ FRANCOUZŠTINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

DELF 1. stupně (2x týdně)
Diplome d'Etudes en Langue Franćaise

Čtyřsemestrový kurz pro mírně pokročilé posluchače, jehož cílem je zvládnutí všech základních jazykových dovedností ve francouzštině (mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatika) včetně schopnosti komunikovat v běžných situacích každodenního života. Zkoušku lze složit na Francouzském institutu vždy v únoru a červnu.

DELF 2. stupně (2x týdně)
Diplome d'Etudes en Langue Franćaise

Dvousemestrový kurz je určen středně pokročilým posluchačům. K získání diplomu DELF 2. stupně je třeba být držitelem DELF 1. stupně nebo složit rozdílovou zkoušku TD. Kurz je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností, zvládnutí obecných znalostí francouzských reálií a základů odborného jazyka v oboru vybraném uchazečem. Zkoušku lze složit na Francouzském institutu vždy v únoru a červnu.

DALF (2x týdně)
Diplome Approfondi de Langue Franćaise

Zkoušku DALF může získat držitel diplomu DELF 1. stupně a 2. stupně nebo absolvovat rozdílové zkoušky CO. Diplom je obdobou státní zkoušky. Podmínkou k obdržení je nejen zvládnutí písemné a ústní zkoušky z obecného jazyka na vysoké úrovni, ale též jazyka odborného, a to v oboru zvoleném posluchačem. Diplom DALF umožňuje přijetí na univerzity ve Francii bez přijímací jazykové zkoušky. Kurz je třísemestrový a je určen pokročilým posluchačům.

Diplomy DELF a DALF vystavuje francouzské ministerstvo školství a jsou mezinárodně uznávaným diplomem. Jsou uznávány Českou státní správou jako jazykový standard a je k nim přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách.

RUŠTINA

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ RUŠTINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ODBORNÁ RUŠTINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

ŠPANĚLŠTINA

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ ŠPANĚLŠTINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ODBORNÁ ŠPANĚLŠTINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

ITALŠTINA

Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností a kurz zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí
a dovedností v obecné konverzaci.

ČEŠTINA pro cizince

a) Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy. Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.

b) Kurz zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.

INTENZIVNÍ KURZY - angličtina, němčina, francouzština

Týdenní, tzv. předvýjezdové kurzy, jejichž cílem je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. Před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurzy se budou konat v únoru a červnu 2004. Kurzy nejsou vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

Informace o kurzech a termínech najdete také na www.langdpt.cas.cz.

Sekretariát, tel. 222 828 401, fax: 222 828 402.

Nabídka jazykových kurzů v Brně školním roce 2003/2004

Pobočka Katedry jazyků AV ČR v Brně bude ve šk. r. 2003/2004 opět pořádat pro pracovníky AV ČR atraktivní kurzy angličtiny a němčiny na různé úrovni pokročilosti s osvědčenými, oblíbenými lektory.

Novinkou školního roku 2003/4 bude pokročilá anglická konverzace s rodilým mluvčím. Dále nově nabízíme kurzy angličtiny pro středně pokročilé 2x týdně v kombinaci českého a anglického lektora.

Dalším, nově nabízeným typem kurzu je francouzština.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátech jednotlivých ústavů. Zájemci si je okopírují, čitelně vyplní a doručí na adresu: RNDr. Irena Zimová, Historický ústav AV ČR - pobočka Brno, 603 65 Brno, Květná 8.

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2003.

Vstupní testy se konají 7. 7. A 8. 7. 2003 v 10:00 hod., ÚBO AV ČR, Květná 8, Brno.

Posluchačů, kteří již navštěvují stávající kurzy, se vstupní test netýká; přihlášku však podávají znovu.

Zařazení posluchačů do kurzů sdělíme písemně na sekretariát ředitele Vašeho ústavu.

Zahájení výuky ve školním roce 2003/2004 je v týdnu od 8. 9. 2003.