Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Informace ze 175. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 28. dubna 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

Usnesením vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 331 byl schválen věcný záměr zákona o VVI a bylo uloženo předsedovi Rady, aby ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a předsedkyní Akademie věd ČR předložili vládě do 31. října 2003 návrh tohoto zákona podle připomínek uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády. Věcný záměr zákona o veřejných výzkumných institucích a stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k němu byly zveřejněny na webové stránce státní správy výzkumu a vývoje České republiky http://www.vyzkum.cz.

Personální zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě

Vládě byl Radou předložen Návrh personálního zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě.

Informační systém výzkumu a vývoje

Sekretariát Rady zpracoval údaje zařazené do RIV (rejstřík informací o výsledcích) za roky 2000-2001 podle poskytovatelů a podle druhu výsledku a také byl sledován poměr "impaktovaných" a "neimpaktovaných" výsledků. Rovněž byly zpracovány údaje z CEP (centrální evidence projektů výzkumu a vývoje), tj. ukončené projekty v letech 2000 až 2001 podle resortů a stupně hodnocení ukončeného projektu. Vypočítána byla také procenta projektů, které skončily bez výsledku. Od roku 2001 jsou poskytovatelé podpory výzkumu a vývoje povinni předávat do IS VaV výsledky vzniklé u jednotlivých příjemců na základě této podpory. Do roku 2000 bylo předávání údajů o výsledcích ukončených projektů pouze doporučené. Bylo konstatováno, že hodnocení nedopadlo nejlépe. Mezi jednotlivými resorty podporujícími VaV jsou velké rozdíly. Většina z nich se dosud více zabývala otázkou "vstupů" do VaV, ale nyní je již nejvyšší čas k hodnocení dosažených výsledků za vložené prostředky. Část resortů nevykázala u více než poloviny projektů ukončených v letech 2000 a 2001 žádné výsledky, a přesto je hodnotí jako úspěšné nebo dokonce na světové úrovni. K problematice vykazování výsledků a vývoje

proběhla rozsáhlá diskuse. Rada uložila svým členům a požádala stálé hosty Rady, aby vypracovali své návrhy na řešení problematiky vykazování výsledků VaV ve vztahu k poskytnuté státní podpoře prostřednictvím veřejně přístupného IS VaV. Na základě návrhů členů Rady a stálých hostů Rady bude připraven návrh dalšího postupu.

Národní program výzkumu

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzková a místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. V. Mareš předložili vládě Návrh Národního programu výzkumu. Je zařazen k projednání vládou na její schůzi dne 28. dubna 2003.

Materiály EU - vztah k přípravě NP VAV ČR

Rada jednala o Zprávě o aktuálním stavu Lisabonského procesu v České republice a o usnesení vlády k této zprávě z dne 19. března 2003 č. 282, o materiálech o výzkumu a vývoji v EU - sdělení Evropské komise Více výzkumu pro Evropu - vzhůru ke 3 % HDP a informovala o závěrech jarního zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 20. A 21. března 2003. Všechny tyto materiály budou využity Radou při přípravě jejích dokumentů, např. Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, které mají být vládě předloženy na podzim t. r.