Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AV)

GA AV je od svého vzniku v roce 1990 zaměřena výhradně na podporu badatelského výzkumu. Její zakladatelé při vytváření a formování zásad činnosti vycházeli především ze zkušeností obdobných institucí v zahraničí. Základní myšlenkou GA AV (ostatně celého grantového systému) je, že skutečně objevné nápady nelze dobře naplánovat, protože vznikají aktivitou zdola. Cílem grantové agentury je takovéto nápady najít a podpořit. Při tom je třeba vyřešit, jakým způsobem ty dobré nápady v záplavě grantových návrhů poznat.

Návrhy vědeckých projektů podávané ke GA AV musí být dobře zdůvodněny po odborné stránce a napsané přesvědčivým způsobem. Přitom jejich délka nesmí překročit určitou mez, aby navrhovatelé byli nuceni kondenzovanou formou a jasně napsat, co je podstatou navrhovaného výzkumu. GA AV si je vědoma, že psaní projektů je jistou zátěží pro badatele, nicméně je přesvědčena, že formulace nápadu do strukturované formy, včetně diskuse případných pokusů a jejich role v badatelském nápadu je důležitá, a chce pro to poskytnout prostor. Po finanční stránce v tomto směru není žádné zásadní omezení, granty poskytované v současné době na jeden badatelský projekt jsou srovnatelné s ostatními agenturami.

Druhou důležitou věcí je systém posuzování, tedy způsob, jak ony dobré nápady poznat. GA AV, po vzoru jiných grantových agentur, při posuzování projektů kombinuje dva principy: 1. posouzení odborné kvality návrhů nezávislými oponenty peer review a 2. vzájemné srovnání návrhů v panelu odborníků. Oba principy je třeba kombinovat, protože oba mají své výhody i nevýhody. Oponenti rozumí předmětu nejlépe, a tak mohou posoudit, co je dobrý (a realizovatelný) nápad a co nikoli. Protože GA AV se snaží podporovat výzkum srovnatelný v mezinárodním měřítku, je jejím cílem, aby dva ze tří oponentů byli ze zahraničí, a to ze zemí s "dobrou vědou" (v současné době je každý projekt posouzen alespoň jedním zahraničním oponentem). Na druhé straně odborná úroveň i přísnost či benevolentnost jednotlivých oponentů je rozdílná, takže kvalitní návrh s přísným oponentem může nakonec být hodnocen hůř než horší návrh s mírným oponentem. Jistou zárukou kvalitního výběru oponentů je skutečnost, že jejich výběr je již po několik posledních let prací týmu - panelu, tvořeného třemi až pěti členy oborové rady, kteří mají k sobě a samozřejmě i k tématům hodnocených projektů odborně nejblíže. Posouzení projektů oponenty používá jako výchozí materiál oborová rada, která může návrhy srovnávat a kompenzovat tak případnou nevyrovnanost posudků. Členové oborových rad nejsou zpravidla znalci nejužší disciplíny a nemohou posoudit rozmanité detaily, často pro návrh podstatné. Výsledkem práce oborové rady je finální pořadí projektů a rozhodnutí o jejich financování.

Samozřejmě nelze zaručit, aby všichni ti, kteří do výběru projektů zasahují, byli vždy zcela nestranní (ať v pozitivním či negativním směru); hlavní snahou GA AV proto je vytvářet takový systém, kde jednotlivé rozhodovací kroky musí být vždy obhájeny na širším plénu, a tím učinit rozhodování účinným a transparentním. Současně je postavena na principu oddělení vlastních rozhodovacích pravomocí (ty má oborová rada) od formování způsobu, jakým se bude rozhodovat (na základě Statutu a Zásad činnosti GA AV určuje Předsednictvo).

Další prioritou GA AV je podpora mladých začínajících vědeckých pracovníků. Již v minulosti vyhlašovala několik typů grantových projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu, k zásadní změně však došlo v loňském roce, kdy byla zavedena koncepčně lépe propracovaná podpora mladých talentů formou juniorských badatelských projektů.

V jejich rámci mohou žádat o podporu mladí vědečtí pracovníci do 35 let, kteří jsou schopni samostatně formulovat své myšlenky do vědeckého projektu, založit a vést malý tým. GA AV může navrhujícímu mladému badateli poskytnout i základní plat a usnadnit tak jeho start v badatelské instituci.

Další prioritou je budování dlouhodobých zpětných vazeb mezi agenturou a badateli. K tomu slouží hodnocení skončených projektů; protože však v době ukončení často nejsou ještě všechny výsledky publikovány, GA AV znovu hodnotí výstupy (zejména publikace v renomovaných časopisech) postavené na výsledcích ukončených projektů v okamžiku, kdy týž badatel podává další návrh.

GA AV si snaží budovat image agentury, u které je získání grantu nesnadné, a proto prestižní. Do jaké míry se jí to podaří, závisí samozřejmě na vědecké obci - čím lepší návrhy, tím lepší agentura. Proto se GA AV snaží budovat vztah k veřejnosti. Jednak pořádá pravidelné tematické semináře, jednak stále rozšiřuje své webové stránky. Jejich součástí je i soubor Často kladené otázky; ten není koncipován jako uzavřený systém, ale je pravidelně aktualizován, a velmi uvítáme další otázky nebo náměty k diskusi. Podněty z vědecké obce jsou často jiným úhlem pohledu a mohou napomoci GA AV být lepší.

Tomáš Herben, Jaroslava Skřivanová,
Grantová agentura Akademie věd ČR