Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

GA ČR je 10 let

Obrázek k článku 

Už desáté narozeniny oslavila koncem dubna Grantová agentura České republiky - a připomněla si své výročí opravdu důstojně: Mezinárodní jubilejní konferencí. Zúčastnilo se jí na 100 účastníků, mj. předních představitelů agentur financujících výzkum a vývoj z Finska, Maďarska, Německa, Rakouska, Švédska a USA, včetně prezidenta Evropské vědecké nadace (European Science Foundation) ve Štrasburku Reindera van Duinena.

Právě prezident Evropské vědecké nadace pronesl na konferenci klíčový referát, ve kterém se věnoval velmi žhavé problematice vytvoření orgánu, který by financoval základní výzkum v Evropě a o kterém se hovoří jako o European Research Council. Převládá názor, že Evropa je velmi fragmentovaná a sjednocující výzkum potřebuje. Existují totiž problémy, které nelze efektivně vyřešit v rámci jednoho národního výzkumu. Jeho slova podpořil prezident Finské akademie věd Reijo Vihko a ke stejnému tématu se přihlásili i další zahraniční řečníci. Velmi živá byla také diskuse na téma vzájemného vztahu vědy a vzdělávání, zejména v terciárním stupni, tzn. doktorském. Na toto téma z české strany zaměřili svůj referát senátor Josef Jařab, rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm a rektor ČVUT Jiří Witzany. Význam integrace vědy a vzdělávání ve svém vystoupení zdůraznila také Kerri-Ann Jonesová z americké National Science Foundation. Tempo výzkumu a složitost problémů, jež je třeba řešit, úzce souvisí s potřebou přilákat ke vzdělání více mladých lidí. Je třeba ukázat přitažlivost výzkumu, aby studenti už v raných fázích výuky cítili, že vědu chtějí dělat, že je zajímavá a vzrušující. Celá řada snah americké NSF proto směřuje k tomu, aby studenti brzy získali zkušenosti s výzkumem, seznámili se s laboratorním prostředím a vybavením, poznali interakci mezi vědeckými pracovníky a odborníky z praxe atd.

Předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová ve svém vystoupení připomněla začátky Grantové agentury po sametové revoluci a první zkušenosti českých odborníků se získáváním finanční podpory pro své projekty. Ta se začala poskytovat podle kvality vědeckých projektů. Doc. Illnerová dále zdůraznila význam vstupu ČR do EU pro další úspěšný rozvoj české vědy. Dalším tématem, kterému byla na konferenci věnována velká pozornost, byly etické otázky vědecké práce, včetně plagiátorství a falzifikátů. Generální sekretář Deutsche Forschungsgemeinschaft Reinhard Grunwald se podrobně zabýval etickým kodexem této organizace a na konkrétních případech z nedávné minulosti demonstroval praktické použití etických pravidel ve výzkumu. Posouzení filozofických otázek ve vědě se věnoval více z filozofického hlediska člen předsednictva GA ČR Jan Sokol a naopak o praktické zkušenosti s řešením konkrétního bioetického problému výzkumu lidských kmenových buněk ve Švédsku se s posluchači podělil šéf Švédské vědecké rady Pär OmlIng. 

Na tiskové konferenci pořádané u příležitosti 10. výročí GA ČR její předseda Josef Syka připomněl, že agentura rozděluje mezi vědecké pracovníky prostředky ze státního rozpočtu podle kvality návrhů. Ročně jich posoudí na 1 600 a téměř 40 % jich může financovat. Pokud řešení projektů není na patřičné úrovni, je možné projekt zastavit. Profesor Syka dále poukázal na úzký vztah mezi vzděláváním a vědou: Ukazuje se, že grantové agentury se budou muset podílet i na podpoře vzdělávání. Jak poté zaznělo v diskusi, v budoucnu by nemělo docházet k "odlivu či přetahování mozků", ale k "cirkulaci mozků".

Předseda Grantové agentury České republiky na konferenci 25. dubna také předal 3 ceny za nejlepší vědecké výsledky tříletých projektů podporovaných GA ČR, které byly dokončeny do konce roku 2002. Jednu z cen stejné hodnoty získal profesor Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze za projekt nazvaný Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren. Cenu dále obdržel doc. RNDr. František Marec, CSc., z Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích za projekt s názvem Telomerická repetitivní sekvence TTAGG u chromozomů hmyzu a jiných členovců. MUDr. Jan Bureš, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze převzal cenu za projekt zkoumající Podíl hipokampových místních neuronů a neuronů směru hlavy na prostorovém chování potkanů. Zvláštní čestné uznání získal Mgr. Jiří Macháček, PhD., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za vynikající výsledky řešení postdoktorského projektu Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí.

Kromě pracovního programu se účastníci konference, připomínající jubileum GA ČR, sešli i v krásném prostředí staroslavného Karolina, aby se společně zaposlouchali do tónů vážné hudby.

Redakce