Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Ze zápisu 30. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. března 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2002 (bod II).

Projednávání předloženého návrhu uvedl P. Nejedlý. V diskusi byl návrh výroční zprávy kladně oceněn jako výsledek náročné práce týmu zúčastněných členů Akademické rady i pracovníků KAV a SSČ. Bylo doporučeno prověřit číselný údaj o pedagogicky působících pracovnících ústavů AV ČR na vysokých školách. Dále bylo definitivně rozhodnuto, že do zprávy nebude zahrnována tabulka úspěšnosti pracovníků AV ČR v soutěži GA ČR, a byly vysloveny dílčí upřesňující připomínky k jednotlivým kapitolám výroční zprávy předkládané Sněmu i k úpravě její schválené finální verze.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh výroční zprávy s připomínkami,
 • souhlasila s předložením návrhu této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXII. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10, písm. b) Stanov AV ČR.

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady za období od XXI. zasedání Akademického sněmu (bod III).

Návrh zprávy pro Akademický sněm uvedla H. Illnerová. V diskusi bylo doporučeno doplnit do zprávy stručnou kapitolu o spolupráci AV ČR s aplikovaným výzkumem a průmyslem a provést několik drobných úprav v dalších kapitolách zprávy.

Akademická rada

 • schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR s připomínkami,
 • souhlasila s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXII. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR.

Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2002 a její současná ekonomická situace (bod IV).

Písemný materiál uvedl J. Rákosník, který podal bližší výklad k některým jeho částem a připojeným tabulkám. Materiál byl po objasnění několika dotazů v diskusi pozitivně hodnocen.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh materiálu ve znění pro Akademický sněm,
 • souhlasila s předložením tohoto materiálu k projednání XXII. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR.

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků z veřejné sbírky při zmírňování materiálních škod způsobených povodní v srpnu 2002 zaměstnancům pracovišť AV ČR (bod V).

Návrh závěrečné zprávy uvedl R. Vlček, který upřesnil konečná čísla veřejné sbírky (více jak 1 mil. Kč) podle závěrečné bankovní uzávěrky. V diskusi členové Akademické rady vyjádřili poděkování všem dárcům a zejména R. Vlčkovi, V. Petrusovi, V. Synkovi a J. Novákové, kteří se o zajištění této prospěšné humanitární akce nejvíce zasloužili.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou závěrečnou zprávu,
 • souhlasila s předložením této zprávy k projednání XXII. zasedání Akademického sněmu,
 • uložila V. Petrusovi, aby do tří měsíců po závěrečné bankovní uzávěrce veřejné sbírky podal zprávu Magistrátu hlavního města Prahy.

Návrh Pravidel pro udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR (bod VI).

Projednávání navržených Pravidel uvedl F. Šmahel, který ocenil práci Vědecké rady při jejich přípravě a Právní komise při jejich odborném posouzení. V diskusi byla dohodnuta úprava a doplnění skupin vědních oborů, v nichž bude titul udělován, o molekulárně biologické a lékařské vědy a filologické vědy, doplněny podmínky pro užívání cizích jazyků při obhajobách a provedeny některé další upřesňující úpravy. Vědecká rada AV ČR byla požádána, aby po dokončení přípravy na ustavení komisí pro obhajoby seznámila Akademickou radu s jejich předpokládaným složením.

Akademická rada

 • schválila Pravidla pro udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR s připomínkami; pravidla budou vydána jako interní norma AV ČR.

Návrh finanční podpory časopisů vydávaných pracovišti AV ČR (bod VII).

Předložený návrh uvedl a blíže odůvodnil M. Steiner, který zejména objasnil hlediska, z nichž Ediční rada při jeho přípravě vycházela. V diskusi bylo doporučeno do budoucna připravit nová pravidla finanční podpory vydávaných časopisů a zvážit vydávání některých časopisů jen v elektronické formě.

Akademická rada

 • souhlasila, aby z rozpočtu AV ČR byly přiděleny dotace pro podporu časopisů vydávaných pracovišti AV ČR v r. 2003 dle návrhu Ediční rady.

Výsledky revize hospodaření v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR za léta 2000-2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VIII).

Souhrn nedostatků zjištěných revizí hospodaření komentovali V. Nekvasil a J. Rákosník, kteří mj. uvedli, že přijatá opatření ředitele včetně změny vedoucí HS vytvářejí předpoklady k nápravě zjištěných nedostatků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Výsledky revize hospodaření v Ústavu experimentální medicíny AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod IX).

Písemný materiál uvedli J. Velemínský a J. Rákosník tím, že opatření přijatá vedením ústavu vytvářejí dobré předpoklady k nápravě.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Výsledky revize hospodaření na Katedře jazyků AV ČR za léta 2000-2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod X).

Písemný souhrn výsledků revize uvedli R. Vlček a J. Rákosník, kteří konstatovali, že přijatá konkrétní a termínovaná opatření jsou dostatečným předpokladem k vyřešení zjištěných nedostatků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Informace o nedostatcích zjištěných při kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2002 (bod XI).

Informaci o výsledcích kontrol v 10 vědeckých společnostech, které prostřednictvím rozpočtu AV ČR obdržely dotace, uvedla H. Illnerová a J. Rákosník. Bylo mj. konstatováno, že výsledky kontrol ukazují, že se oproti minulosti zlepšilo hospodaření s přidělenými dotacemi. Drobné nedostatky byly projednány se zodpovědnými osobami a napraveny.

Akademická rada

 • vzala na vědomí uvedenou informaci.

Informace o bytových a ubytovacích prostorách v AV ČR a návrh koncepce pro jejich přidělování (bod XII).

Písemnou informaci, obsahující i rámcový přehled o bytových a ubytovacích prostorách v AV ČR, komentoval R. Vlček. V diskusi byly vyjasňovány některé dotazy týkající se využití ubytovacích prostor v jednotlivých areálech a byl podpořen návrh sjednotit postup při přidělování lůžek v ubytovnách včetně přípravy interní směrnice o jejich přidělování. V souvislosti s přidělováním bytů bude třeba novelizovat i interní normu o nakládání s byty v AV ČR a zvážit možnost vydání dodatku k Rámcovým dispozicím pro nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o bytových a ubytovacích prostorách AV ČR,
 • souhlasila s rámcovou koncepcí pro přidělování bytových a ubytovacích prostor podle předloženého návrhu,
 • uložila R. Vlčkovi informovat ředitele pracovišť AV o možnosti přidělení ubytovacích jednotek v ubytovně Lysolaje a vyzvat je k podávání žádostí, projednat došlé žádosti v Bytové komisi a s místopředsedy AV ČR a poté předložit 34. zasedání AR dne 1. července 2003 návrh na přidělení ubytovacích jednotek, připravit nové směrnice Akademické rady o nakládání s byty a ubytovnami ve smyslu diskuse,
 • uložila R. Vlčkovi ve spolupráci s J. Hrušákem a J. Škodou aktualizovat přehledy o bytových jednotkách v AV ČR, včetně vymezení domovnických jednotek a hostinských bytů.

Návrh na pořízení a zavedení nového integrovaného knihovního informačního systému ALEPH 500 v AV ČR (bod XIII).

Návrh uvedl K. Aim s tím, že vyplývá z aktuální potřeby inovovat knihovní informační systém v AV ČR a navazuje na projednání v Komisi pro vědecké informace AV ČR. V diskusi bylo doporučeno prověřit dosud dohodnutý rozsah zapojení knihoven akademických pracovišť do tohoto systému s cílem, aby se do něj alespoň postupně zapojily všechny knihovny včetně poboček.

Akademická rada

 • schválila předložený návrh s připomínkou ve smyslu diskuse,
 • uložila J. Rákosníkovi zajistit přidělení prostředků na pořízení systému v navrhované výši,
 • uložila K. Aimovi, aby informoval Akademickou radu o postupu realizace nového knihovního informačního systému.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XIV)

podali H. Illnerová a V. Nekvasil.

Akademická rada

 • vzala na vědomí závěry z 27. zasedání předsednictva Akademické rady a další přednesené informace,
 • vzala na vědomí usnesení vlády č. 201 ze dne 24. února 2003 o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii,
 • usnesení vlády č. 255 ze dne 12. března 2003 o jmenování významných zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR,
 • usnesení vlády č. 273 ze dne 19. března 2003 o doplnění Stanov Akademie věd České republiky.

Informace o Fraunhofer Information and Co-operation Workshop with Hungary, Poland, The Czech Republic and Slovakia, konaném ve dnech 26. -28. února 2003 v Sankt Augustin (Schloss Birlinghoven) a o možnostech spolupráce s Fraunhofer Gesellschaft (bod XVI).

Písemnou informaci blíže komentoval K. Aim.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • uložila K. Aimovi a J. Niederlovi, aby ve spolupráci s V. Nekvasilem a J. Velemínským informovali pracoviště AV ČR o možnostech spolupráce s ústavy FhG, vedli navazující jednání s FhG a průběžně informovali o výsledcích Akademickou radu.

Zpráva o International Symposium on Open Access and the Public Domain in Digital Data and Information for Science pořádaném CODATA a UNESCO ve dnech 10. -11. 3. 2003 v Paříži (bod XVII).

Písemnou zprávu uvedl K. Aim.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Různé (bod XXI).

Informace o zahraničních aktivitách AV ČR.

Akademická rada

 • na základě informace J. Niederla souhlasila s aktualizací dohod o vědecké spolupráci AV ČR s Indickou národní akademií věd (INSA) a s Radou pro vědecký a průmyslový výzkum Indie (CSIR);
 • vzala na vědomí informaci P. Hejdy o průběhu a výsledcích sympozia Australia - Central Europe Dialogue, které se konalo v Soproni ve dnech 12. -13. března t. r. ;
 • vzala na vědomí informaci J. Motlíka o zahájení činnosti Biologického centra v Newcastle;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o dohodnutém zjednodušení postupu při zaměstnávání cizinců na ústavech AV ČR s tím, že o těchto skutečnostech bude podána informace na poradě ředitelů pracovišť AV ČR v květnu t. r. ;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o jeho účasti na 7. zasedání česko-řeckého společného výboru pro vědu a technologie v Athénách dne 16. -19. března 2003;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o chystaném zasedání Akademií věd V4 dne 30. května t. r. V Krakově; k účasti na tomto zasedání navrhne J. Niederle 3-4 člennou delegaci AV ČR včetně zastoupení oblasti společenských a humanitních věd;
 • vzala na vědomí sdělení J. Niederla o 7. zasedání Globálního fóra pro zdravotnický výzkum v Ženevě ve dnech 2. až 5. prosince t. r. S tím, že zasedání se za AV ČR zúčastní J. Syka;
 • vzala na vědomí sdělení J. Niederla o XV. mezinárodní Amaldiho konferenci o problémech globální bezpečnosti v Helsinkách ve dnech 25. -27. září t. r. S tím, že konference se za AV ČR zúčastní J. Nekvasil;
 • vzala na vědomí sdělení J. Niederla o zasedání Budapešťského vědeckého fóra "Knowledge and Society" v Budapešti ve dnech 8. -10. listopadu t. r. S tím, že účast na této akci dohodne J. Niederle s některým z místopředsedů AV ČR;
 • vzala na vědomí sdělení J. Niederla o konání Generálního shromáždění IAP v Mexiku ve dnech 1. -4. prosince t. r. s tím, že účast na této akci dohodne J. Niederle s L. Petráňovou.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

 • n na návrh F. Rypáčka souhlasila s vyhlášením IX. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji organizované Grantovou agenturou AV ČR s termínem podávání přihlášek do 16. května 2003;
 • n vzala na vědomí informaci o volbě předsedy a místopředsedy Regionálního sdružení brněnských pracovišť AV ČR. Na dobu dvou let byl zvolen předsedou V. Sklenička, místopředsedou R. Vlček. Sídlem sdružení je Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno, tel.: 541 212 290, e-mail: sklen@ipm.cz. V této souvislosti bylo dohodnuto, že H. Illnerová bude informovat primátora města Brna, hejtmana Jihomoravského kraje, rektory brněnských vysokých škol a další funkcionáře o těchto skutečnostech. Dále se předpokládá že Akademická rada AV ČR uspořádá jedno ze svých podzimních zasedání v tomto regionu;
 • n vzala na vědomí předběžnou informaci F. Šmahela o výsledcích práce Celoakademické koordinační komise pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně, která se vyjadřovala celkem k 879 návrhům pracovišť AV ČR.