Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Sociologické texty - Sociological Papers vydané Sociologickým ústavem AV ČR v roce 2002

Pavel Machonin, Milan Tuček
ZROD A DALŠÍ VÝVOJ NOVÝCH ELIT V ČR

Publikace shrnuje výsledky téměř desetiletého úsilí autorů dobrat se v souvislosti se studiem postsocialistické transformace české společnosti také co nejúplnějšího empirického a teoretického poznání procesu zrodu a dalšího vývoje společenských elit.


Natalie Simonová
THE INFLUENCE OF FAMILY ORIGIN ON THE EVOLUTION OF EDUCATIONAL INEQUALITIES IN THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989

Práce se zabývá vývojem nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice po roce 1989. Autorka vychází z výrazného nárůstu poptávky po středoškolském vzdělání s maturitou a po vysokoškolském studiu po "sametové revoluci" a porovnává hypotézu o rostoucím vlivu sociálního původu na pravděpodobnost úspěšného přechodu mezi střední a vysokou školou s výsledky vlastního šetření.


Martin Lux
SPOKOJENOST ČESKÝCH OBČANŮ S BYDLENÍM

Cílem předkládané studie je co možná nejpřesněji popsat proces utváření spokojenosti s bydlením v České republice a vystopovat hlavní faktory vysvětlující jeho variabilitu.


Zdeněk R. Nešpor
REEMIGRANTI A SOCIÁLNĚ SDÍLENÉ HODNOTY

Autor rozsáhle analyzuje dosavadní českou i zahraniční literaturu věnovanou migračním procesům 20. století. Zásadní význam má vůbec první pokus o popis českých západních reemigrací v 90. letech 20. století.


Petr Sunega, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová
DRÁHY BYDLENÍ V ČR 1960-2001

Studie představuje první ucelenější publikaci v ČR věnovanou tématu drah bydlení. Seznamuje se základními pojmy z této oblasti a s výsledky prací některých výzkumníků. Analytická část je založena na sledování historie bydlení českých občanů-respondentů výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 mezi roky 1960-2001.


Martin Hájek, Tomáš Holeček, Jiří Kabele, Josef Kandert, Petr Kohútek, Zdenka Vajdová
SVĚT HIERARCHIÍ A REÁLNÝ SOCIALISMUS

Sborník shrnuje teoreticko-metodologické úvahy týmu, který řeší problém konstruování sociálních hierarchií v novodobých společnostech na příkladu komunistického vládnutí. Text byl vydán také v angličtině pod názvem The Understanding of Social Hierarchies during the Communistic Era.


Tomáš Kostelecký, Jana Stachová, Daniel Čermák
REGION A POLITIKA

Text je složen ze tří částí: první shrnuje výsledky empirického šetření realizovaného v roce 2000, druhá referuje o testování programu LOCCONTINGENCY, který slouží k odhadu kontingenčních tabulek z marginálních frekvencí, a poslední je teoretickou reflexí historie a současného diskurzu konceptu občanské společnosti.


Alena Křížková
ŽIVOTNÍ STRATEGIE MANAŽEREK: PŘÍPADOVÁ STUDIE

Sociologická studie je kvalitativní analýzou životních podmínek a strategií žen v řídících pozicích na základě případové studie skupiny manažerek na jednom pracovišti. Zkoumány jsou zejména strategie sladění práce s rodinou a postoje a hodnoty spojené s těmito životními sférami vysoce pracovně angažovaných žen.


Lukáš Linek, Petra Rakušanová:
PARTIES IN THE PARLIAMENT.
Why, When and How do Parties Act in Unity?

Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, jak se rozhodují čeští poslanci a poslanecké kluby. Zájem autorů se proto zaměřuje na otázky jednotnosti českých poslaneckých klubů, mechanismy vnitřní kontroly a vyjednávání a zvláště na faktory, které ovlivňují, strukturují a omezují jednání jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů zejména ve třetím volebním období Poslanecké sněmovny (1998-2002).


Alena Křížková, Lenka Václavíková-Helšusová
SOCIÁLNÍ KONTEXT ŽIVOTA ŽEN PRACUJÍCÍCH V ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH

Studie je zaměřena na situaci žen v ČR vzhledem k jejich postavení v zaměstnání. Text vychází ze sekundární analýzy tří datových souborů vzniklých v 90. letech v rámci projektů Sociologického ústavu AV ČR a rekapituluje dříve získané poznatky o postojích a názorech na ženskou roli ve společnosti a roli kariéry v životě žen, ale i odlišnosti a specifika v postojích a strategiích žen v řídících pozicích v celku ženské populace.


Miloš Havelka, Milan Tuček, Jiří Černý, Jiří Česal, Marek Hudema
SKUPINOVÉ MENTALITY

V úvodní studii jsou shrnuty teoretické přístupy k vymezení pojmu skupinové mentality a historický přehled jejich využití v sociologii. Je zde navržena konceptualizace skupinových mentalit v rámci zkoumání transformace postkomunistických společností. Následující tři studie prověřují koncept mentalit pomocí sekundární analýzy z rozsáhlých národních i mezinárodních šetření.


Eliška Rendlová, Tomáš Lebeda
VÝZKUMY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - TEORETICKÉ SOUVISLOSTI A PRAKTICKÁ APLIKACE

Publikace obsahuje dvě stati nahlížející veřejné mínění z různých relevantních pohledů. První se zabývá teoretickými koncepty veřejného mínění a výzkumů veřejného mínění a druhá se snaží zmapovat konzistentnost postojů české veřejnosti v otázkách postavení prezidenta ČR a způsobu jeho volby.


Prodej zajišťuje:
Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1; 110 00 Praha 1
Tel. 222 221 761,
Fax 221 183 250
E-mail: prodej@soc.cas.cz.