Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Informace ze 174. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 28. března 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Návrh Národního programu výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo návrh Národního programu výzkumu do meziresortního připomínkového řízení před předložením vládě. Výsledek jednání vlády o návrhu Národního programu výzkumu bude důležitý pro přípravu návrhu rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004.

Bioetická komise

Dne 12. března 2003 se uskutečnilo 9. zasedání Bioetické komise, která je poradním orgánem Rady. Zasedání bylo zaměřeno na projednání přípravy legislativního předpisu - zákona, který by obsahoval pravidla pro využití nadbytečných lidských embryí, vzniklých za regulovaných podmínek, k vytváření linií embryonálních kmenových buněk a jejich výzkum. K přípravě tohoto zákona bude ustavena pracovní skupina, která jako první krok připraví odborný věcný podklad. Na přípravě se budou podílet mj. zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

K návrhu věcného záměru zákona o VVI vypracovala Legislativní rada vlády své stanovisko; návrh byl také projednán s odborem Úřadu vlády pro kompatibilitu práva s EU. Návrh věcného záměru zákona o VVI bude vládou projednán na její schůzi 7. dubna 2003.

Změna Stanov Akademie věd České republiky

Vláda projednala Návrh na doplnění stanov Akademie věd České republiky a přijala k němu usnesení ze dne 19. března 2003 č. 273 o změně stanov Akademie věd České republiky.

Návrh personálního zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě

Rada schválila Návrh personálního zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě, stanovisko Rady k tomuto návrhu a vypořádání meziresortního připomínkového řízení k němu a požádala svého předsedu, místopředsedu vlády Dr. Mareše, o předložení tohoto materiálu k projednání na schůzi vlády.

Jednání o možnostech vzniku Agentury pro aplikovaný výzkum

Uskutečnilo se jednání pracovní skupiny Rady a představitelů zainteresovaných orgánů a institucí k možnostem vzniku a cílům Agentury pro aplikovaný výzkum. Rada schválila, aby pro získání konkrétních podkladů a zkušeností ze zahraničí bylo v co nejkratší době vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování studie, která by zmapovala potřeby a důvody pro založení obdobné agentury. Sekretariátu Rady bylo uloženo připravit návrh zadání uvedené studie. Návrh bude předložen k připomínkám účastníkům porady a po dopracování podle vznesených připomínek bude projednán Radou na jejím 175. zasedání dne 18. dubna 2003.

Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR

Zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jeho srovnání se zahraničím je úkol, který ukládá zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Předložení této Analýzy VaV vládě je zařazeno mezi nelegislativní úkoly vlády ve 2. polovině roku 2003. Rada schválila návrh obsahu a postupu přípravy Analýzy VaV.