Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Zápis z 29. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 4. března 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Ověření zápisu z 28. zasedání Akademické rady AV ČR dne 11. února 2003 (bod I).

Zápis byl ověřen bez připomínek. V rámci tohoto bodu byl projednán materiál k bodu Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu, jehož projednání bylo odloženo z minulého zasedání, s tímto usnesením:

Akademická rada

 • vzala na vědomí rezignaci prof. RNDr. Jana Hanouska, CSc., ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, na funkci ředitele a uvolnila ho z této funkce ke dni 30. června 2003,
 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR.

Statut Komise pro etiku vědecké práce AV ČR (bod II)

uvedl předseda Vědecké rady F. Šmahel. V diskusi byly vzneseny některé dotazy k vlastnímu statutu i k přípravě Etického kodexu vědeckého pracovníka Akademie, po jejichž zodpovězení byl se zněním statutu vyjádřen souhlas.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený statut Komise pro etiku vědecké práce AV ČR.

Návrh na vybudování infrastruktury pro výzkum v oblasti molekulární a buněčné biologie, genomiky a molekulárních biotechnologií (bod III)

uvedl J. Velemínský, který mj. zdůraznil mimořádný vědecký význam tohoto projektu i předpokládaný způsob jeho finančního zabezpečení. V obsáhlé diskusi byla vyslovena řada podnětů k přesnějšímu a účinnějšímu odůvodnění návrhu a k jeho zařazení do širších souvislostí Národní politiky výzkumu a vývoje ČR a podpory výchovy vědeckých pracovníků. Tyto připomínky budou podrobně probrány se zpracovateli návrhu a zapracovány do materiálu pro Radu pro výzkum a vývoj.

Akademická rada

 • souhlasila s předloženým návrhem na vybudování infrastruktury pro výzkum v oblasti molekulární a buněčné biologie, genomiky a molekulárních biotechnologií zahrnující výstavbu nové budovy pro molekulární biologii, genomiku a biotechnologie v krčském areálu a rekonstrukci budovy na Flemingově nám. V Praze 6 za předpokladu, že se podaří zajistit příslušné prostředky na roky 2004 a 2005 mimo rámec rozpočtu AV, s připomínkami,
 • souhlasila s paralelním zahájením představební přípravy,
 • uložila prof. RNDr. V. Pačesovi, DrSc., řediteli Ústavu molekulární genetiky AV ČR, aby ve spolupráci s J. Velemínským a J. Rákosníkem dopracovali předložený návrh ve smyslu diskuse,
 • H. Illnerové, aby tento návrh předložila předsedovi Rady pro výzkum a vývoj se žádostí o mimořádné navýšení institucionálních prostředků v rozpočtu AV o příslušnou částku nutnou k realizaci výstavby budovy v krčském areálu.

Zpráva o činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války za rok 2002 (bod IV).

Písemnou zprávu blíže zdůvodnila L. Petráňová. Vzhledem k časovému omezení tohoto projektu bylo doporučeno, aby příští zpráva obsáhla i konkrétní výstupy vykonané práce a výhled činnosti na další období.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu včetně seznamu zaměstnanců Centra v roce 2002 a přehledu o čerpání finančních prostředků v roce 2002,
 • souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2003 s tím, že doporučuje zachovat původně plánovanou částku na mzdy,
 • uložila L. Petráňové zajistit podání další zprávy za rok 2003 ve smyslu připomínek z diskuse.

Rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných na pracovištích AV ČR v roce 2002 (bod V).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová. V diskusi byly zodpovězeny některé dotazy k jednotlivým stížnostem a jejich řešení.

Akademická rada

 • vzala na vědomí rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných na pracovištích AV ČR v roce 2002,
 • uložila H. Illnerové zabezpečit, aby kontrolní odbor KAV využíval poznatků získaných z vyřizování stížností, oznámení a podnětů v zaměření kontrolní činnosti na pracovištích AV ČR.

Výsledky revize hospodaření v Etnologickém ústavu AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VI).

Zprávu uvedli L. Petráňová a J. Rákosník. V diskusi byl vzhledem k charakteru zjištěných nedostatků podpořen návrh, aby byla ještě v letošním roce provedena důkladná následná kontrola, a to i vzhledem ke sloučení tohoto pracoviště s Ústavem pro hudební vědu AV ČR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích revize v Etnologickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • doporučila H. Illnerové, aby řediteli pracoviště snížila ve smyslu jednání osobní příplatek za jeden měsíc na polovinu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod VIII).

Byly projednány některé úkoly vyplývající ze závěrů 26. zasedání předsednictva AR ze dne 25. února 2003. V. Nekvasil informoval o příznivém projednání návrhu na doplnění stanov AV ČR v RVV a v meziresortním připomínkovém řízení. Dále hovořil o přípravě střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na léta 2004-2006 a Národního programu výzkumu a vývoje a o dalších otázkách projednaných v Radě pro výzkum a vývoj.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 26. zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 25. února 2003 a další přednesené informace.

Návrh na jmenování ředitele Masarykova ústavu AV ČR (bod IX).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady MSÚ AV ČR seznámila přítomné L. Petráňová. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • uvolnila prom. hist. Marii L. Neudorflovou, Ph. D., z pověření vedením Masarykova ústavu AV ČR ke dni 31. března 2003 a poděkovala jí za vykonanou práci,
 • na návrh Vědecké rady Masarykova ústavu AV ČR jmenovala PhDr. Ivana Šedivého, CSc., do funkce ředitele Masarykova ústavu AV ČR s účinností od 1. dubna 2003 na čtyři roky, tj. do 31. března 2007.

Návrh na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů Entomologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR (bod X)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové: doc. Ing. L. Bartoš, DrSc. (VÚ živočišné výroby, Uhříněves), prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. (PAÚ), RNDr. J. Hejnar, CSc. (ÚMG), RNDr. A. Honěk, CSc. (VÚ rostlinné výroby, Praha-Ruzyně), RNDr. M. Jindra, CSc. (ENTÚ), MUDr. Z. Kostrouch, CSc. (1. LF UK Praha), doc. RNDr. V. Novotný, CSc. (ENTÚ), prof. RNDr. F. Sehnal, CSc. (ENTÚ), prof. RNDr. P. Štys, CSc. (PřF UK Praha), RNDr. J. Žďárek, DrSc. (ÚOCHB),
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové: prof. MUDr. J. Bubeník, DrSc. (ÚMG), prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. (1. LF UK a VFN Praha), doc. MUDr. J. Forejt, DrSc. (ÚMG), doc. RNDr. J. Forstová, CSc. (PřF UK Praha), RNDr. Z. Havlas, DrSc. (ÚOCHB), prof. RNDr. V. Hořejší, CSc. (ÚMG), RNDr. J. Konvalinka, CSc. (ÚOCHB), RNDr. J. Kuneš, CSc. (FGÚ), prof. Ing. T. Ruml, CSc. (VŠCHT Praha), prof. RNDr. B. Říhová, DrSc. (MBÚ), prof. MUDr. E. Syková, DrSc.

Různé (bod XII)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XII/1).

Akademická rada

 • souhlasila, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad vědeckou konferencí "The 22nd European Conference on Surface Science, ECOSS-22", kterou pořádá Fyzikální ústav AV ČR ve dnech 7. 9. -12. 9. 2003 v Praze;
 • vzala na vědomí písemné výzvy k podávání návrhů na udělení Descartesovy ceny na rok 2003, Ceny prince asturijského 2003 a cen UNESCO s tím, že místopředsedové AV ČR budou informovat pracoviště AV ČR o možnosti podávání návrhů. Dále J. Syka zajistí informování pracovišť AV o možnosti udělit Archimédovu cenu mladým vědeckým pracovníkům;
 • vzala na vědomí informace H. Illnerové a F. Šmahela o průběhu a pozitivních výsledcích jednání s generálním ředitelem České filharmonie. Návrh rámcové smlouvy o spolupráci obou institucí, který na základě tohoto jednání připraví Tiskový odbor, bude předložen ke schválení Akademické radě a bude každoročně upřesňován;
 • vzala na vědomí informaci V. Skleničky o průběhu 4. schůzky pracovní skupiny zástupců AVO a AV ČR konané dne 3. března t. r. V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Při jednání byla zhodnocena úspěšnost návrhů pilotních projektů spolupráce AVO a AV ČR v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje pro rok 2003, prodiskutována možnost společné účasti v mezinárodních projektech a v připravovaném Národním programu výzkumu a vývoje. Pozornost byla věnována i zdokonalení webovského portálu www.casavo.cz, jehož plná funkčnost je plánována od 1. května t.r. ;
 • vzala na vědomí informaci J. Velemínského o jednání se zástupci Národního lesnického komitétu s tím, že byl požádán ředitel Ústavu ekologie krajiny AV ČR, aby uspořádal společnou schůzku k řešení rozdílných stanovisek k těžbě lesních porostů.