Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Informace ze 173. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 7. března 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Doporučený postup (Metodický pokyn) pro poskytování veřejné podpory VaV podle zákona č. 130/2002 Sb.

Rada vyslovila souhlas s návrhem dokumentu Doporučený postup při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Tento dokument, sjednocující postup při poskytování podpory výzkumu a vývoje, bude významnou pomocí pro poskytovatele a urychlí poskytování podpory příjemcům. Text Doporučeného postupu při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje bude zveřejněn na stránce www.vyzkum.cz a bude zaslán ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů, z jejichž rozpočtových kapitol je poskytována podpora výzkumu a vývoje.

Údaje CEP 023 a CEZ 023 zařazené do IS VaV k 19. 2. 2003 a 28. 2. 2003

Sekretariátem Rady byla provedena kontrola údajů zařazených do CEP a CEZ ve dvou termínech - k 19. A 28. únoru 2003. Předání údajů o institucionálních prostředcích na výzkumné záměry do CEZ 023 bylo provedeno k 28. únoru 2003 z 91 % a údajů o účelových prostředcích do CEP 023 ze 73 %. Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, je 50 kalendářních dnů od počátku roku stanovený termín pro předání údajů pro projekty a výzkumné záměry přecházející z předchozího roku a pro projekty nově zahajované od 1. ledna. Rada upozorní ty resorty, které termín stanovený zákonem dosud nesplnily. Problémy budou s dotčenými resorty projednány při jednáních souvisejících s přípravou státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004.

Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004

Rada schválila Návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na léta 2004-2006, který bude přílohou č. 1 k žádosti správcům rozpočtových kapitol o předložení návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj na rok 2004 s výhledem na další roky (2005-2006) podle § 5 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a další přílohy č. 2 a 3, tj. Pokyny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2004 s výhledem na léta 2005 a 2006 a Strukturu návrhu rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2004 platnou pro sběr údajů v roce 2003.

Národní program výzkumu (NPV)

Návrh Národního programu výzkumu byl podle předchozí dohody MŠMT s Radou upraven podle připomínek Rady. Náměstek MŠMT doc. P. Kolář poděkoval Radě za součinnost, zejména u finanční části. Rada vyslovila souhlas s rozesláním návrhu Národního programu výzkumu do meziresortního připomínkového řízení.

Odborné komise Rady - OK RVV

Pro činnost OK RVV bude v roce 2003 zadáno vypracování studie - Přehled a hodnocení zahraničních metod výběru základních směrů výzkumu a vývoje (prioritních směrů, klíčových technologií apod.). K předložení nabídek na vypracování studie bude vyzváno pět zájemců. Rada rovněž schválila Statut OK RVV a Jednací řád OK RVV.

Stanovy Akademie věd České republiky

Rada vzala na vědomí vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na doplnění stanov Akademie věd České republiky a požádala svého předsedu, aby spolu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy předložili tento materiál k projednání vládě.

Programy VaV

Rada schválila návrh programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program výzkumu a vývoje TANDEM.

Rada vypracovala stanovisko k návrhům programů Ministerstva obrany a doporučila předsedovi Rady požádat ministra obrany, aby před předložením návrhu vládě - část 2. Cíle programu v návrzích programů Profesionalizace Armády České republiky a Reforma ozbrojených sil České republiky byly cíle programů dopracovány podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a materiál byl poté znovu předložen Radě (a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) ke stanovisku.

Vzorová smlouva

Na základě požadavků zástupců některých resortů byl vypracován text Vzorové smlouvy o poskytnutí podpory na programový projekt a text Vzorového rozhodnutí o poskytnutí podpory na programový projekt. V porovnání se současnou smluvní praxí v České republice je v těchto dokumentech kladen mnohem vyšší důraz na průhlednost a doložitelnost finančních postupů. Zohledněn je zákon o podpoře výzkumu a vývoje. Smlouvu lze použít téměř u všech typů výzkumných projektů řešených různými typy výzkumných organizací. Všechna specifika, stejně jako zvláštnosti vyhlášeného programu, lze zapracovat do speciálních příloh. Zároveň smlouva umožňuje lepší kontrolu využití výsledků řešení projektu. Texty Vzorové smlouvy a Vzorového rozhodnutí budou uveřejněny na www.vyzkum.cz a rozeslány jednotlivým poskytovatelům a samostatně MŠMT.