Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Informace ze 172. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 14. února 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Národní program výzkumu (NPV)

K materiálu Návrh Národního programu výzkumu, který MŠMT předložilo Radě ve formě pro schůzi vlády k rozeslání do připomínkového řízení, proběhla rozsáhlá diskuse. Byla v ní vznesena k materiálu řada připomínek. Projednávání návrhu Národního programu výzkumu Rada přerušila do 7. března 2003 s tím, že uložila sekretáři Rady, aby v rámci přípravy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje projednal do 173. zasedání Rady dne 7. března 2003 s jednotlivými resorty výdaje na Národní program výzkumu a na resortní programy výzkumu a vývoje a o výsledných jednáních průběžně informoval MŠMT a pracovní skupinu Rady.

Příprava Národní politiky VAV ČR (NP VAV ČR)

MŠMT předložilo Radě Informace o rámcovém návrhu projektu přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky. Proběhla rozsáhlá diskuse, ve které zazněla řada připomínek. Byly rovněž vysloveny výhrady ke složení koordinační rady i pracovních skupin pro přípravu NP VAV ČR. Zatím není vyjasněno postavení Rady v procesu přípravy NP VAV ČR, není stanoveno, zda bude Rada spolupředkladatelem návrhu NP VAV ČR. Připomínky Rady budou projednány na jednání koordinační rady dne 14. února 2003. Se závěry z tohoto jednání bude Rada seznámena na 173. zasedání dne 7. března 2003.

Informace o přípravě Metodického pokynu k podpoře VaV

Na základě požadavků poskytovatelů a Ministerstva financí připravuje sekretariát Rady dokument, který doporučí poskytovatelům jednotný postup při poskytování podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Návrh postupu byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí, zaslán k připomínkám ředitelům odborů výzkumu a vývoje resortů, byl projednán s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a před předložením Radě bude ještě jednou konečná verze konsultována s Ministerstvem financí.

Jmenování zástupců Rady do pracovních skupin pro výběr členů oborových komisí Grantové agentury České republiky v roce 2003

Předseda Grantové agentury České republiky požádal Radu, aby jmenovala své dva zástupce do každé z pěti pracovních skupin pro výběr členů oborových komisí Grantové agentury České republiky v roce 2003. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje, Statutem GA ČR a Statutem OK GA ČR nejsou již členové OK GA ČR voleni, ale jmenováni na základě doporučení pracovních skupin ustavených pro pět vědních oborů. Mechanismus výběru nejvhodnějších kandidátů z kandidátů navržených zůstává zachován.

Do pracovních skupin pro výběr členů do OK GA ČR v roce 2003 Rada jmenovala:

  1. pro technické vědy prof. L. Purmenského a prof. Zunu (náhradník prof. Vostracký),
  2. pro přírodní vědy Dr. R. Macha a Dr. V. Nekvasila,
  3. pro lékařské vědy Dr. Viklického a prof. C. Höschla,
  4. pro společenské vědy prof. Potůčka a prof. J. Dědiče,
  5. pro zemědělské vědy Ing. Boušku a Ing. Přenosila.

Personální zajištění státní správy ve výzkumu a vývoji

Rada schválila znění materiálu Návrh personálního zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě a uložila sekretariátu Rady zajistit jeho rozeslání do meziresortního připomínkového řízení. Podle jeho výsledků se rozhodne o dalším postupu.

Výzkumná centra

Podle úkolu ze 169. zasedání Rady dne 29. listopadu 2002 předložilo MŠMT Radě podklad Návrh strategického postupu v oblasti podpory Center výzkumu. Materiál je otevřen k připomínkám. Zpravodaj Rady pro výzkumná centra prof. Vostracký zdůraznil, že je důležité se této problematice nyní věnovat vzhledem k tomu, že podpora programu končí v roce 2004 a akademická obec má velký zájem, aby mohl pokračovat. Prof. Vostracký bude spolupracovat s MŠMT na dopracování materiálu.

Programy výzkumu a vývoje

Rada vzala na vědomí informace o návrhu na změnu odborné gesce za účast ČR v mezinárodních organizacích CERN a SÚJV Dubna z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a schválila v této souvislosti navrženou změnu rozpočtu programu KONTAKT MŠMT.

Rada vyslovila předběžný souhlas s přípravou veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty Ministerstva kultury s dobou řešení 2004 a 2005.

Rada na žádost Ministerstva zdravotnictví souhlasila s přesunem účelových prostředků ve výši 81 mil. Kč z programu "Zdraví obyvatel" do dalších programů VaV MZ, pokud na ně byla vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji s počátkem řešení v roce 2003.