Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Česká společnost pro právo životního prostředí

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Česká společnost pro právo životního prostředí (ČSPŽP) vznikla v roce 2000. Nejde o nic nového, neboť obdobné společnosti mají již delší dobu nejen všechny země Evropské unie, ale i mnoho dalších států Evropy a ostatních kontinentů. ČSPŽP sdružuje členy, jež pojí zájem o poznání, rozvoj a osvětu v oblasti práva životního prostředí, tohoto mladého, ale nesmírně dynamicky se rozvíjejícího samostatného právního a vědeckého oboru, který v posledních třech desetiletích nabyl celosvětově na významu. Cílem ČSPŽP je být místem úvah a diskusí, stát se zprostředkovatelem výzkumu, studia, osvěty a výuky práva životního prostředí.

Prvním předsedou ČSPŽP se stal v roce 2001 doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., proděkan pro zahraniční záležitosti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který tuto funkci vykonává ve volebním období 2001-2004. V roce 2001 byla společnost přijata do Rady vědeckých společností ČR a za člena Evropské asociace pro právo životního prostředí (E. E. L. A.). V průběhu roku 2002 se zapojila do činností obou organizací. ČSPŽP navázala kontakty a rozvíjí spolupráci s odbornými subjekty v zahraničí, např. Mezinárodní centrum pro srovnávací právo životního prostředí (C. I. D. C. E.) či Evropskou radou pro právo životního prostředí (E. E. D. E.), a to zejména díky místopředsedkyni Společnosti JUDr. Janě Zástěrové, CSc. Intenzivní spolupráci v rámci ČR rozvíjí Společnost zejména s Právnickou fakultou UK v Praze, Právnickou fakultou MU v Brně, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ústavem státu a práva AV ČR, Akademií věd ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a s mnoha dalšími subjekty.

V roce 2001 se konala ustavující valná hromada, která zvolila orgány, schválila stanovy a program činnosti ČSPŽP. K 1. lednu 2003 měla společnost 95 individuálních členů, převážně pracovníků vysokých škol, úřadů státní správy a územní samosprávy, odborných institucí, studentů apod. Kolektivní členství měla Česká společnost pro stavební právo. Okruhy činnosti ČSPŽP, které se však vzájemně prolínají, je možno rozdělit na vědecké a odborné, vzdělávací a osvětové, administrativní a organizační. Všechny okruhy činnosti zajišťuje pro členskou základnu devítičlenné představenstvo spolu s tříčlennou revizní komisí a několika dalšími dobrovolníky z řad členů Společnosti. Valná hromada členů ČSPŽP se schází pravidelně jednou ročně.

Společnost pravidelně pořádá přednášky a semináře na vybraná aktuální témata a setkání se zahraničními představiteli oboru práva životního prostředí. Lze jmenovat např. vzpomínkové setkání k 10. výročí přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny, v rámci něhož vystoupilo se svým příspěvkem několik tehdejších spoluautorů předlohy zákona, mj. bývalý ministr životního prostředí Ing. Ivan Dejmal. Tradicí se však stalo pořádání vědeckých konferencí. Jedná se především o České dny práva životního prostředí. U původní myšlenky stáli doc. Milan Damohorský, předseda ČSPŽP a prof. Ferdinand Kerschner z Univerzity Jana Keplera v Linzi, který léta pořádá obdobnou konferenci v Rakousku. V roce 2001 uspořádala ČSPŽP první ročník konference České dny práva životního prostředí a v roce 2003 ročník druhý. Konference mají plnit výchovně vzdělávací, vědeckou, informační a osvětovou funkci v oblasti práva životního prostředí, a to zejména mapovat poslední vývoj a zamýšlet se nad dalším rozvojem práva životního prostředí v České republice a jeho sbližování s právem Evropské unie a právními řády ostatních evropských států.

Pravidelná jsou setkání environmentálních právníků ze slovanských členů zemí tzv. Visegrádské čtyřky, tj. Polska, Slovenska a České republiky. Při prvním ročníku v roce 2000 vznikla mimo jiné myšlenka založit Českou společnost pro právo životního prostředí. Třetí ročník na téma Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva (viz foto) se uskutečnil v listopadu 2002 v České republice a spolupořádala jej naše společnost.

Další významnou činností je práce ediční a informační. Společnost vydává vlastní časopis České právo životního prostředí, jako první odbornou revui v České republice pro tuto problematiku. Časopis se věnuje jak aktuálním problémům práva životního prostředí v ČR, tak i v oblasti evropského komunitárního práva a práva mezinárodního. Vychází od poloviny roku 2001 čtvrtletně v nákladu 700 ks. Šéfredaktorem je JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph. D., který spolupracuje s 12 - člennou redakční radou v čele s jejím předsedou doc. JUDr. Ing. Milanem Pekárkem, CSc. Vydání prvních šesti čísel časopisu usnadnil grant od Hlavního města Prahy.

Na základě grantu poskytnutého RVS ČR byla zřízena vlastní internetová stránka pod registrovanou doménou www. cspzp. cz, již spravuje JUDr. Michal Sobotka, Ph. D., za vydatné pomoci JUDr. Martina Smolka, LL. M. Stránka obsahuje základní informace o cílech, struktuře a orgánech ČSPŽP, její stanovy a programové dokumenty včetně rozpočtu. Jsou zde informace o připravovaných akcích a kontaktní spojení i vybrané rubriky časopisu České právo životního prostředí. Připravuje se i cizojazyčná verze stránky.

V rámci tzv. Zelené řady vycházejí ve spolupráci s nakladatelstvím IFEC Praha publikace z oblasti práva životního prostředí. Dosud vyšlo Zemědělské právo autorů doc. JUDr. Milana Damohorského, DrSc., a JUDr. Martina Smolka, LL. M, publikace Zákon o obalech autora JUDr. et Bc. Petra Petržílka, Ph. D., a publikace Prameny práva životního prostředí - I., II. A III. díl autorů JUDr. Martina Smolka, LL. M, a JUDr. Terezy Tiché. Připravují se další tituly autorů z řad členů společnosti.

V odborné oblasti by ČSPŽP měla v roce 2003 pravidelně připomínkovat návrhy nových zákonů a dalších právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a souvisejících či ovlivňujících problematik, vydávat vlastní odborná stanoviska v konkrétních kauzách, a to i ve vztahu k zahraničí či v obecně ekologické rovině, popř. vypracovávat právní analýzy, expertizy a návrhy řešení. Za pomoci svých členů z akademických kruhů by měla společnost připravit a vypsat Studentskou vědeckou odbornou soutěž v oboru práva životního prostředí, a to formou písemných prací v rozsahu prací diplomových s jejich následnou komisionelní obhajobou. V první polovině roku by měl být projekt organizačně, propagačně a finančně zajištěn tak, aby soutěž mohla být vypsána pro akademický rok 2003/2004 s konáním hlavního kola soutěže v tomto akademickém roce.

Milan Damohorský,
Vojtěch Stejskal