Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Ze zápisu 28. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 11. 2. 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh na svolání, program a zabezpečení XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod II).

Písemný návrh uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • v souladu s čl. 11 Stanov AV ČR svolala XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (druhé zasedání Sněmu čtvrtého funkčního období 2002-2006) na čtvrtek dne 24. dubna 2003 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhla mu tento program:
  • Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
  • Přednáška prof. Ing. Zdeňka Vostrackého, DrSc., rektora Západočeské univerzity v Plzni "Úloha vzdělanců ve společnosti";
  • Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2002 a zprávy o činnosti Akademické rady od posledního zasedání Akademického sněmu - H. Illnerová (písemné materiály rozesílány s pozvánkou);
  • Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2002 a její současná ekonomická situace - J. Rákosník (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Závěrečná zpráva o výsledcích sbírky na pomoc postiženým povodněmi v AV ČR a o jejich využití - R. Vlček (písem-ný materiál rozesílán s pozvánkou);
  • Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu - J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním);
  • Volné návrhy;
  • Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání;
  • v dalším Akademická rada přijala příslušná usnesení k obsahové a organizační přípravě zasedání Sněmu.

Návrh Zásad činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR (bod III)

zdůvodnil F. Rypáček.

Akademická rada

 • schválila Zásady činnosti GA AV podle předloženého návrhu.

Návrh na jmenování předsedy Grantové agentury AV ČR (bod IV).

O průběhu a výsledcích výběrového řízení na obsazení této funkce informoval F. Rypáček. O jmenování předsedy GA AV bylo rozhodnuto hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o jednání nominační komise pro výběr kandidáta na obsazení funkce předsedy GA AV;
 • podle čl. 4 Statutu Grantové agentury AV ČR jmenovala prof. RNDr. Tomáše Herbena, CSc., předsedou Grantové agentury AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. března 2003.

Návrh na jmenování volební komise pro doplňovací volby do oborových rad Grantové agentury AV ČR (bod V)

uvedl F. Rypáček.

Akademická rada

 • jmenovala volební komisi GA AV pro volby do oborových rad v roce 2003 ve složení: předseda - RNDr. F. Rypáček, CSc. (ÚMCH), členové - MUDr. M. Hofer, CSc. (BFÚ), doc. Ing. V. Křen, DrSc. (MBÚ), Ing. J. Minster, DrSc. (ÚTAM), MUDr. I. Pfeifer, CSc. (MZ ČR), Ing. K. Pitterová (KNAV), doc. Ing. E. Pollert, DrSc. (FZÚ), Ing. M. Šolc, DrSc. (ÚACH), Ing. P. Tříska, CSc. (ÚFA), PhDr. Z. Uherek, CSc. (EÚ).

Návrh na jmenování Komise pro udělování Cen Akademie věd ČR (bod VI)

uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • ve smyslu Statutu cen Akademie věd ČR jmenovala Komisi pro udělování cen AV ČR ve složení: předseda - prof. PhDr. F. Šmahel, DrSc., členové - prof. RNDr. T. Herben, CSc. (GA AV), doc. MUDr. J. Forejt, DrSc. (VR), PhDr. P. Kratochvíl, CSc. (VR), Ing. V. Nekvasil, DrSc. (AR), doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), Ing. P. Vlasák, DrSc., Dip.H.E. (VR), tajemnice: JUDr. D. Vaníčková (KAV);
 • uložila F. Šmahelovi, aby zajistil posouzení návrhů na udělení cen AV ČR došlých z pracovišť AV v Komisi a předložil příslušné návrhy na udělení cen AV ČR na dubnové zasedání Akademické rady.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod VII).

J. Rákosník informoval o předběžných výsledcích hospodaření v roce 2002. Zhoršený výsledek hospodaření vykazuje devět pracovišť AV ČR. Další informace se týkaly úspěšného průběhu konkursních řízení na pořízení přístrojové techniky a stavu přípravy rozpisu mzdových limitů na pracoviště. V řadě případů ředitelé pracovišť AV ČR podali nepřiměřené požadavky.

V. Nekvasil informoval o přípravě střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje 2004-2006 a složitých jednáních v této věci. Zároveň požádal zástupce odborů o případnou pomoc při prosazování požadavku na posílení rozpočtu AV ČR v souvislosti s realizací soustavy 16 platových tříd.

Akademická rada

 • vzala na vědomí přednesené informace;
 • pověřila J. Rákosníka, aby v součinnosti s místopředsedy AV ČR zajistil rozdělení mzdových limitů na pracoviště AV ČR a o výsledku informoval Akademickou radu.

Výsledky revize hospodaření v Orientálním ústavu AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VIII).

Zprávu uvedli L. Petráňová a J. Rákosník s tím, že vypořádání zjištěných škod je nutné dořešit ve spolupráci se škodní komisi na úrovni pracoviště.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích revize v Orientálním ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky revize hospodaření v Ústavu molekulární genetiky AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod IX).

Zprávu uvedli J. Velemínský a J. Rákosník s tím, že přes některé kontrolou zjištěné formální nedostatky je na ústavu zřejmá poměrně dobrá úroveň hospodaření.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích revize v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výroční zpráva AV ČR za rok 2002 o poskytování informací (bod X).

Zprávu uvedl V. Petrus.

Akademická rada

 • schválila Výroční zprávu AV ČR o poskytování informací ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XI).

Byly projednány některé úkoly vyplývající ze závěrů 25. zasedání předsednictva AR ze dne 4. února 2003. H. Illnerová informovala o průběhu jednání České konference rektorů, která se konala ve dnech 27.-28. ledna 2003 v Brně. V této souvislosti bylo doporučeno uspořádat v květnu t.r. setkání s rektory ve vile Lanna i za účasti ředitelů některých ústavů AV. Dále byly projednány informace V. Nekvasila z jednání Rady vlády pro výzkum a vývoj, které se týkaly zejména přípravy návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2004, a jednání koordinační skupiny pro přípravu návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje.

Akademická rada

 • vzala na vědomí závěry 25. zasedání předsednictva AR ze dne 4. února 2003 a další přednesené informace.

Informace o Českých národních komitétech (ČNK) (bod XII).

Písemnou informaci o personálních změnách ve složení ČNK a o poplatcích, které za komitéty uhradila AV ČR v období 1998-2002, uvedl J. Niederle. V diskusi bylo doporučeno, aby tato pravidelně předkládaná zpráva do budoucna obsahovala i stručnou zprávu o činnosti těchto komitétů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci.

Zpráva o konferenci Benchmarking National Research Policies pořádané Evropskou komisí ve dnech 17.-18. ledna 2003 v Athénách (bod XIII).

Písemnou zprávu blíže komentoval K. Aim. V diskusi bylo doporučeno, aby o těchto aktivitách byla informována akademická veřejnost i prostřednictvím Akademického bulletinu.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o průběhu a výsledcích této konference.

Zpráva o konferenci Open Acces to Scientific and Technical Information: the state of the Art ad Future Trends pořádané CNRS-INIST a INSERM ve dnech 23.-24. ledna 2003 v Paříži (bod XIV).

Písemnou zprávu uvedl K. Aim.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o průběhu a výsledcích této konference.

Zpráva o 90th Indian Science Congress 2000 konaném ve dnech 3.-7. ledna 2003 v Bangalore (bod XV).

Písemnou zprávu uvedl K. Aim.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o tomto kongresu.

Návrh na jmenování ředitele Archeologického ústavu AV ČR Praha (bod XVII).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady ARÚ Praha seznámila přítomné L. Petráňová. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR Praha;
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR a na základě návrhu vědecké rady Archeologického ústavu AV ČR Praha jmenovala PhDr. Luboše Jiráně, CSc., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR Praha na druhé funkční období s účinností od 22. února 2003 na čtyři roky, tj. do 21. února 2007.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR (bod XVIII)

uvedla L. Petráňová.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR ve složení: předseda - doc. PhDr. R. Vlček, CSc. (AR), členové - prof. Dr. T. Berger, (Universität Tűbingen), prof. PhDr. F. Čermák, DrSc. (FF UK), PhDr. J. Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ), prof. PhDr. J. Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc), prof. PhDr. K. Kučera, CSc. (FF UK), PhDr. S. Ondrejovič, CSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Bratislava), PhDr. M. Šipková, CSc. (ÚJČ Brno), PhDr. L. Uhlířová, CSc. (ÚJČ), PhDr. V. Vavřínek, CSc. (SLÚ), prof. Dr. J. Vintr (Universität Wien).

Návrh dohody o převodu technické správy areálu Mazanka (bod XIX)

uvedl V. Nekvasil.

Akademická rada

 • souhlasila s dohodou o převodu technické správy areálu Mazanka uzavíranou mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR podle předloženého návrhu;
 • pověřila V. Nekvasila, aby dohodu jménem Akademické rady potvrdil.

Informace o výstavbě ubytovny pro pracovníky AV ČR v Praze 6-Lysolajích a návrh na vybavení ubytovacích jednotek nábytkem (bod XX).

Písemnou informaci uvedl R. Vlček. V diskusi bylo doporučeno zpracovat jednotnou koncepci a kritéria přidělování ubytovacích prostor pro zaměstnance AV ČR. Pokud jde o ubytování doktorandů, byl požádán V. Petrus o zajištění jednání s Hlávkovou nadací.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o postupu výstavby ubytovny;
 • souhlasila s vybavením objektu základním nábytkem a s režimem provozování objektu podle předloženého návrhu;
 • uložila R. Vlčkovi připravit celkovou koncepci pro přidělování ubytovacích prostor v AV ČR ve smyslu diskuse.

Různé (bod XXII).

Převzetí záštity AV ČR nad významnými tuzemskými i zahraničními akcemi (bod XXII/1).

Akademická rada

 • souhlasila, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad těmito akcemi:
  • X. ročník Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže v roce 2003;
  • workshop The use of functional recovery in neurorehabilitation of MS people, který se bude konat ve dnech 14.-15. dubna 2003 ve vile Lanna;
  • 11. mezinárodní sympozium o bezpečnosti v chemickém a procesním průmyslu LOSS PREVENTION 2004, které se bude konat ve dnech 31. 5.-3. 6. 2003 v Praze;
  • výstava Historická zemětřesení na starých rytinách, kterou pořádá Geofyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK od 18. 3. 2003 ve výstavní síni Karolina.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXII/2).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci K. Aima, že Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky podepsali předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prezident SPD ČR Ing. Stanislav Kázecký, CSc., ve vile Lanna ve čtvrtek 30. ledna 2003 (dále byli podpisu přítomni: místopředseda AV ČR Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška a zástupci obou organizací, odpovědní za naplňování smlouvy - člen předsednictva Akademické rady AV ČR Ing. Karel Aim, CSc., a viceprezident SPD ČR Ing. Karel Šperlink, CSc.);
 • vzala s uspokojením na vědomí informaci K. Aima, že byla zřízena funkční uzavřená e-mailová konference Akademického sněmu AV ČR (o což byla AR požádána usnesením XXI. zasedání Sněmu dne 18. prosince 2002);
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o Fraunhofer Information and Co-operation Workshop with the Countries Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia, který se bude konat ve dnech 26.-28. 2. 2003 ve Fraunhofer Gesellschaft-Institutes Center v Sankt Augustin (Schloss Birlinghoven), a pověřuje K. Aima zastupováním AV ČR na uvedeném setkání;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o tom, že Technologické centrum AV ČR předloží návrh výzkumného záměru zaměřeného na přípravu analytických a výhledových studií z oblasti VaV pro rozhodovací sféru; v nejbližších dnech rovněž Technologické centrum AV ČR zřídí (dle dohody v pracovní skupině pro spolupráci AVO a AV ČR) webový portál http://www.casavo.cz/, na kterém by se měla setkávat nabídka a poptávka navrhovaných projektů spolupráce mezi pracovišti AV ČR a partnery z AVO, postupem času i s dalšími zainteresovanými subjekty (z VŠ a průmyslu).