Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Příležitost ke spolupráci s vědci z Hongkongu

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Naši oborníci se při své nedávné návštěvě Hongkongu opět přesvědčili o možnostech spolupráce mezi Českou republikou a touto pro nás stále ještě trochu exotickou částí světa.
Perspektivy se začaly rýsovat už před rokem a půl, kdy čínská grantová agentura pro přírodní vědy uspořádala při příležitosti 15 let svého trvání Fórum o financování vědy na začátku 21. století. Byla to velmi zajímavá akce - nejen proto, že se jí zúčastnili představitelé nejvýznamnějších organizací výzkumu, jako je NSF, DFG, CNRS či Finská akademie, nebo že byla organizována skutečně velkoryse; setkání umožnilo nahlédnout do nejrůznějších způsobů a problémů financování vědy, se kterými se potýká každá země.

Během jednání jsme se seznámili s Dr. Anthonym Tsui, ředitelem soukromé nadace The Croucher Foundation, která se zaměřuje na velkorysou podporu vědy v Hongkongu. Dr. Tsui se velmi zajímal o možnosti navázání neformálních kontaktů s Akademií věd ČR a s Grantovou agenturou ČR. Jeho zájem byl skutečně vážný a vytrvalý, a tak jsme se nakonec s předsedou Rady pro zahraniční styky prof. Jiřím Niederlem v říjnu minulého roku vypravili na krátkou, leč velmi intenzivní návštěvu Hongkongu.

Hongkong se svými téměř sedmi miliony obyvatel stísněnými na nepatrné části z 1100 km2 celkové rozlohy svého území prožívá zvláštní období poněkud složité současnosti s ne zcela jasnou budoucností. Stále ještě požívá výhod hospodářsky i správně nezávislého teritoria s vlastní vládou, měnou a hospodářskou politikou. S Čínou jej spojuje zahraniční a obranná politika (kasárna opuštěná britskými vojáky obsadili vojáci ČLR). Neustále se tam staví, nový prostor se získává především zasypáváním moře. Velkou pozornost věnují spojení průmyslu s výzkumem. Ekonomický "tygr" však nyní trochu ztrácí dech a jeho význam se snižuje ve prospěch dynamicky se rozvíjející Šanghaje. Situaci komplikuje masivní nelegální přistěhovalectví.

Z Číny se tam sice smí jen na vízum, ohlídat fraktální pobřeží Hongkongu s 235 ostrovy a ostrůvky však není snadné.

Přes to či snad právě proto Hongkong systematicky investuje do vzdělání a do výzkumu. Nemalou vládní podporu významně doplňuje Croucherova nadace. Kromě značných prostředků směrovaných přímo do místních univerzit pravidelně vypisuje stipendia pro vynikající studenty a vědecké či pedagogické pracovníky, investuje do knihoven a laboratoří, ale také do podpory kontaktů se zahraničními odborníky. S CNRS a s DFG nedávno uzavřela dohody o podpoře studijních pobytů hongkongských doktorandů a mladých vědců ve Francii a v Německu. Nadace má velký zájem o spolupráci se zeměmi střední Evropy a jako první si vybrala Českou republiku. Podle všeho jsou její představitelé ochotni podporovat nejen výjezdy k nám, ale i pobyty našich pracovníků v Hongkongu.

Dr. Tsui připravil program, při němž jsme se ani chvíli nenudili. Ve třech dnech jsme navštívili šest z osmi státních univerzit, seznámili jejich představitele s Akademií věd ČR, hovořili se studenty a přednesli pět odborných přednášek. Každá z navštívených univerzit se od ostatních liší důrazem na jiný aspekt vzdělání nebo výzkumu. Univerzity mezi sebou soutěží a usilují o přízeň vlády. Jejich společným rysem je kvalitní obsazení pedagogickými a vědeckými pracovníky, kteří se většinou chlubí doktoráty z amerických nebo evropských univerzit. Mezi nimi je např. několik držitelů Fieldsovy medaile, která je považována za matematickou obdobu Nobelovy ceny.

The City University of Hong Kong byla založena před necelými dvaceti lety. Vyznačuje se orientací na aplikovaný výzkum, silným sborem pedagogických a vědeckých pracovníků a důrazem na kvalitní doktorandské a postdoktorandské studium. Tomu odpovídá poměrně malý zájem studentů o bakalářský stupeň studia; doktorandi s vyhraněným zájmem o vědu přicházejí většinou z jiných univerzit. Navštívili jsme katedru matematiky, jejíž vedoucí prof. R. Wong je zároveň děkanem fakulty přírodních a technických věd, a fyzikální laboratoře. Katedra matematiky se chlubí vynikajícími osobnostmi (nyní tam např. pracuje známý francouzský matematik prof. P. G. Ciarlet, před ním tam byl nositel Fieldsovy medaile prof. S. Smale). Ve fyzikálních laboratořích na nás čekala dvě překvapení: ohromující přístrojové vybavení a slovenština, kterou nás oslovil vědecký pracovník laboratoře pro pěstování diamantů prof. I. Bello, jenž v Hongkongu zakotvil po odchodu do Kanady.

Poměrně malá je Hongkongská baptistická univerzita založená v roce 1956. Soustřeďuje se na šest disciplín: humanitní vědy, podnikání, čínskou medicínu, komunikace, přírodní a společenské vědy. Při prohlídce nás zaujal především program Ústavu pro přírodní zdroje a ekologický management, který se zaměřuje na vývoj a praktické aplikace technologií pro udržování a ekologické využívání přírodních zdrojů. Nachází široké uplatnění při řešení problémů znečištěných oblastí Hongkongu, delty Perlové řeky a oblasti jihovýchodní Asie.

The Hong Kong University of Science & Technology, založená na konci 80. let, je nej-modernější z navštívených univerzit. Její rozsáhlý kampus se rozkládá v nádherné poloze na svazích u mořské zátoky na severovýchodě Nových teritorií - pevninské části Hongkongu, kterou Britové v r. 1898 získali do proslulého 99letého pronájmu. Univerzita sestává ze čtyř fakult zaměřených na přírodní vědy, technické a materiálové vědy, obchod a řízení, humanitní a společenské vědy. Vyznačuje se tím, že většina jejích učitelů vystudovala v USA a že investuje značné prostředky do přístrojového vybavení. Její chloubou je i velká moderní knihovna.

The Chinese University of Hong Kong vznikla v roce 1963 spojením tří samostatných kolejí, k nimž později přibyla čtvrtá. Od svého vzniku klade důraz na dvojjazyčnost a multikulturní aspekty výuky, když dává stejnou váhu čínštině i angličtině, východním i západním kulturám. Mezi 15 000 posluchači je velké množství studentů z Evropy i z USA a zejména z Číny. Nepřekvapí, že jedním ze silných studijních a výzkumných oborů je tradiční čínská medicína. Vybavení kateder matematiky a fyziky nás však příliš neoslnilo.

The Hong Kong University je nejstarší, a proto nepřekvapí její umístění na svahu hory Victoria Peak v původním městském centru na Hongkongském ostrově. Je nejprestižnější univerzitou - 90 % řídících pracovníků a 70 % vedoucích ekonomických manažerů v Hongkongu má diplom odsud. V centru kampusu stojí jedna z nejstarších zachovaných koloniálních budov, sídlo rektorátu

a několika humanitních kateder. Podrobněji jsme byli seznámeni s katedrami matematiky a fyziky, které se mohou pochlubit kvalitním výzkumem a dobrým přístrojovým vybavením. Prorektor prof. C. F. Lee je vynikajícím specialistou v oboru stability svahů,

a tudíž vysoce váženou osobou, protože převážnou část území Hongkongu zabírají hory s příkrými svahy a nová zástavba se může rozšiřovat jen do svahů hor nebo do prostorů získaných postupným zasypáváním moře. Děkan prof. F. C. Leung je zoolog. Nadchlo jej zjištění, že v čele naší Akademie věd je žena a navíc odbornice ve fyziologii.

Posledním bodem našeho odborného programu byla návštěva Hongkongské polytechniky. Tato instituce, fungující podle britského systému, byla založena v roce 1972, její počátky ovšem sahají do roku 1937, kdy vznikla Státní obchodní škola. Se svými 12 000 řádnými studenty, 4 000 dálkově studujícími a 900 doktorandy je největší ze zdejších univerzit. Vedle šesti fakult tu existuje Průmyslové centrum umístěné v typickém cihlovém komplexu připomínajícím britské kampusy druhé poloviny dvacátého století. Tato pozoruhodná instituce byla založena v roce 1976 s cílem poskytovat studentům polytechniky úplný profesionální a technický výcvik s takřka Baťovou zásadou, že každý odborník ovládá i potřebná řemesla. Studenti se zde pod vedením specialistů a techniků učí uplatňovat své teoretické znalosti při vývoji a stavbě konkrétních strojů

a zařízení, učí se v praxi řídit vývojové a pracovní týmy a trénují inovační myšlení. Je samozřejmé, že se praktické výsledky činnosti centra uplatňují ve výrobě a v běžném životě. V centru např. na objednávku Evropské kosmické agentury vyvinuli speciální zařízení pro sondu, která má letos v prosinci přistát na Marsu.

Na všech univerzitách jsme se setkali s velkým zájmem o spolupráci s našimi vědci. S Dr. Tsui, který se všude těšil velkému respektu, jsme se shodli na tom, že spolupráce musí vzniknout "zdola", na základě neformálních kontaktů jednotlivých vědců a týmů. The Croucher Foundation chce podporovat vznik a rozvoj takových kontaktů, které by mohly být v budoucnosti zaštítěny dohodou o spolupráci s Akademií věd ČR. Přivezli jsme množství informačních materiálů, které jsou k nahlédnutí v sekretariátu Rady pro zahraniční styky a u mne. Informace lze také čerpat z webových stránek univerzit a Croucherovy nadace: www.cityu.edu.hk, www.hkbu.edu.hk, www.ust.hk, www.cuhk.hk, www.hku.hk, www.polyu.edu.hk, www.ic.polyu.edu.hk, www.croucher.org.hk.

Do Hongkongu jsme naopak poslali informační materiály o Akademii věd České republiky a o řadě jejích pracovišť. Naskýtá se dobrá příležitost. Nevyužít jí by byla velká škoda.

Jiří Rákosník,
člen Akademické rady AV ČR