Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Informace ze 171. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 24. 1. 2003

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Příprava Národního programu výzkumu (NPV)

Termín k předložení návrhu NPV byl v situaci po povodních posunut tak, aby byl návrh NPV vládou projednán do 31. března 2003. Bylo konstatováno, že způsob přípravy návrhu NPV je v kompetenci MŠMT, které si ji také samo řídí; návrh NPV musí být uveden do souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., počet priorit v NPV by neměl být rozšiřován a mělo by být vyřešeno podílové financování. Vzhledem k tomu, že na přípravě NPV (původní název Národní program orientovaného výzkumu) se podílelo asi 600 vědců, neměl by být po věcné stránce návrh NPV pro vládu nikterak podstatně měněn. V koordinační radě pro přípravu NPV měl být zástupcem Rady místopředseda Rady Ing. Janeček, který je ale v současné době na několika měsíčním pracovním pobytu v zahraničí. Rada pověřila zastupováním Rady v této koordinační skupině prof. Zunu.

Příprava Národní politiky výzkumu a vývoje (NP VaV)

Jednání koordinační skupiny pro přípravu návrhu NP VaV se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnil 1. místopředseda Rady prof. Potůček. Informoval Radu, že na tomto jednání upozornil zejména na to, aby nová NP VaV navazovala na Národní politiku VAV ČR z roku 2000, změny by měly nastat tam, kde jsou pro ně důvody, a měla by být neprodleně otevřena veřejná diskuse, aby se k přípravě NP VaV mohla vyjádřit odborná veřejnost. Bylo konstatováno, že Rada, ač je spolupracujícím orgánem pro přípravu NP VaV, není o postupu prací informována. Členové Rady i sekretariátu Rady jsou sice navrženi do několika pracovních skupin pro vypracování NP VaV, ale Rada jako spolupracující orgán se dosud neměla možnost podílet na přípravě politiky. Zajištěním kontaktu mezi Radou a MŠMT byl pověřen Ing. Hronek.

Rada, jako spolupracující orgán, požádala MŠMT o předložení písemné informace o přípravě materiálů Národní program výzkumu a Národní politika výzkumu a vývoje do 5. února 2003 tak, aby mohly být projednány na 172. zasedání Rady dne 14. února 2003. 1. místopředseda Rady prof. Potůček byl pověřen, aby s náměstkem MŠMT pro výzkum a vývoj projednal způsob spolupráce MŠMT a Rady při přípravě NP VaV.

Návrh věcného záměru zákona o VVI pro schůzi vlády

Rada schválila Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích) připravený k předložení vládě a souhlasila s vypořádáním meziresortního připomínkového řízení k tomuto návrhu. Rada požádala svého předsedu, aby spolu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy předložili Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích) na schůzi vlády.

Střednědobý výhled podpory VaV - 2004-06

K problematice přípravy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na roky 2004 a 2005 s výhledem do roku 2006 proběhla dlouhotrvající rozsáhlá diskuse. Zazněla řada aspektů, které by měly být odpovědně posouzeny, než budou v návrhu střednědobého výhledu podpory VaV zohledněny. Rada se proto usnesla, že uspořádá k této problematice monotematický seminář (dne 13. února 2003 ve VZLÚ v Letňanech). Na seminář budou pozváni stálí hosté Rady. Podklady pro toto jednání připraví pracovní skupina Rady pod vedením dr. Nekvasila, který byl jmenován zpravodajem pro tento seminář.

Odborné komise Rady (OK RVV)

OK RVV zahájily svoji činnost. První jednání všech tří OK RVV se uskutečnila v první polovině ledna 2003; jejich členové projevili o práci v komisích velký zájem; každá komise zvolila dva kandidáty, u kterých Rada v tajných volbách rozhodla, kdo z nich bude předsedou; druhý kandidát se pak stal místopředsedou příslušné komise, vzhledem k tomu, že ani jedna komise nedoporučila zřízení funkce tajemníka, ale ve všech komisích bylo schváleno zřízení funkce místopředsedy OK RVV. Prof. M. Petrusek dopisem z 8. ledna 2003 oznámil Radě svoji rezignaci na členství v OK RVV pro společenské vědy. Podle dříve Radou schváleného volebního řádu pro OK RVV se stává v tomto případě členem komise kandidát, který se při volbách 12 členů OK RVV umístil na 13. místě. Na tomto místě se u komise pro společenské vědy ale umístili se stejným počtem hlasů dva kandidáti - prof. J. Ehleman a doc. K. Paulík. Proto proběhla ještě tajná volba mezi nimi.

Rada zvolila: pro OK RVV pro vědy živé přírody předsedou prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., a místopředsedou prof. Ing. Pavla Hobzu, DrSc.; pro OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství předsedou prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., a místopředsedou Ing. Karla Jungwirtha, DrSc.; pro OK RVV pro společenské vědy předsedou prof. RNDr. Petra Dostála, M.A., PhD., a místopředsedou doc. PhDr. Viléma Prečana, CSc. Dále Rada jmenovala zpravodaje Rady: pro OK RVV pro vědy živé přírody místopředsedu Rady MUDr. Vladimíra Viklického, CSc.; pro OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství místopředsedu Rady Ing. Miroslava Janečka, CSc., a pro OK RVV pro společenské vědy 1. místopředsedu Rady prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc. Za prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., který rezignoval na členství v OK RVV pro společenské vědy, byl zvolen prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

Stanovy Akademie věd České republiky

Rada schválila Návrh na doplnění stanov Akademie věd České republiky s formálními úpravami a požádala zpracovatelku - předsedkyni AV ČR - o rozeslání materiálu do připomínkového řízení a o vypořádání jeho výsledků. Návrh v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na první polovinu roku 2003 předloží vládě Rada spolu s MŠMT.

Programy výzkumu a vývoje

Rada vyslovila souhlas s vyhlášením programu průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS, s vyhlášením opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programech mezinárodní spolupráce výzkumu a vývoje COST, EUPRO, EUREKA, INGO a KONTAKT a s návrhem Zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 - Doktorské projekty Grantové agentury ČR s připomínkami Rady, které budou jednotlivým poskytovatelům sděleny.

U programů mezinárodní spolupráce vyhlašovaných MŠMT Rada doporučila zkrátit termíny hodnocení tak, aby zahájení řešení a uvolnění finančních prostředků bylo do konce června 2003.