Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Ze zápisu 27. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 14. 1. 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Zabezpečení usnesení XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 18. prosince 2002 (bod II).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová, která mj. informovala, že na základě tajné volby Dozorčí komise se jejím předsedou stal doc. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc., a místopředsedou prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. V diskusi bylo doporučeno, aby průběžná zpráva o využití prostředků veřejné sbírky na pomoc pracovníků ústavů AV ČR postižených povodněmi byla uveřejněna na www stránkách Akademie.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí dosud učiněná opatření k realizaci usnesení XXI. zasedání Akademického sněmu, uvedená v důvodové zprávě, vyslovila poděkování pracovníkům KAV ČR a SSČ AV ČR, kteří se zasloužili o úspěšný průběh zasedání Sněmu, uložila K. Aimovi, aby ve spolupráci s J. Škodou zajistil v nejkratší možné době zřízení uzavřené e-mailové konference členů Akademického sněmu AV ČR podle bodu II/4 usnesení Akademického sněmu; o splnění tohoto úkolu je třeba informovat Akademickou radu a členy Akademického sněmu, uložila L. Petráňové, aby ve spolupráci s J. Rákosníkem, J. Hrušákem, F. Rypáčkem, V. Petrusem a L. Tyllnerem zajistila potřebné právní, ekonomická a organizační opatření ke sloučení Ústavu pro hudební vědu AV ČR a Etnologického ústavu AV ČR, jakož i k zajištění dalšího řešení výzkumného záměru Z8 059 909 podle bodu IV usnesení Akademického sněmu, a informovala o splnění tohoto úkolu Akademickou radu, uložila F. Šmahelovi, aby ve spolupráci s P. Nejedlým předložil Akademické radě návrh prováděcí směrnice Akademické rady k udělování vědeckého titulu "doktor věd".

Návrh na úpravu některých ustanovení stanov Akademie věd České republiky (bod III).

Návrh textu uvedla H. Illnerová s tím, že změny vyplývají z usnesení Akademického sněmu a meritorně se týkají úpravy postavení a činnosti Grantové agentury AV ČR v souvislosti s novým zákonem o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a obnovení udělování titulu doktora věd.

Akademická rada

 • schválila text návrhu na úpravu některých ustanovení stanov Akademie věd ČR podle předloženého návrhu, souhlasila s předložením tohoto návrhu do meziresortního připomínkového řízení a poté vládě ČR.

Zabezpečení usnesení vlády ČR ze dne 9. 12. 2002 č. 1257 o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2002-2006) a dalším programům EU v Akademii věd ČR (bod IV).

H. Illnerová doporučila, aby k projednání některých otázek vyplývajících pro AV ČR z těchto programů se uskutečnila schůzka zainteresovaných členů Akademické rady, která by řešila i způsob zabezpečení příslušných úkolů v zahraničním odboru.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 9. 12. 2002 č. 1257, uložila H. Illnerové, aby k podrobnějšímu projednání úkolů vyplývajících z tohoto usnesení svolala poradu za účasti místopředsedů AV ČR K. Aima, J. Niederla a F. Rypáčka, uložila K. Aimovi ve spolupráci s J. Niederlem podnítit co nejširší účast pracovišť AV ČR v projektech rámcových programů, uvedených v tomto usnesení, podávat o účasti AV ČR v těchto programech po dobu jejich trvání každoroční zprávy Akademické radě.

Stručná zpráva o činnosti Rady vědeckých společností ČR (bod V).

Úvodní slovo k písemné zprávě o činnosti Rady vědeckých společnosti ČR za rok 2001 přednesl prof. I. Hána, který mj. informoval, že RVS zastřešuje v současné době 69 vědeckých společností a Společnost pro vědy a umění, ve kterých je sdruženo 35 000 členů. Dále blíže rozebral cíle RVS a charakterizoval činnost společností, způsoby práce a jejich další perspektivy, které se neobejdou bez pomoci AV ČR. Rovněž tlumočil poděkování RVS za pozornost a pomoc, která je společnostem věnována ze strany nejen vedení AV ČR, ale i ředitelů vědeckých pracovišť. V rozpravě byla aktivita RVS i společností hodnocena jako velice záslužná činnost, přispívající k šíření vědeckých poznatků, získávání perspektivních mladých zájemců pro vědeckou práci, komunikaci mezi různými vědními oblastmi apod. Dále byl podpořen návrh, aby předseda RVV byl jednou ročně zván na jednání Akademické rady k projednání aktuálních otázek činnosti vědeckých společností.

Akademická rada

 • vzala se na vědomí předloženou zprávu, vyslovila Radě vědeckých společností poděkování za činnost vykonanou v uplynulém období.

Návrh Jednacího a volebního řádu Grantové agentury AV ČR (bod VI)

uvedl F. Rypáček.

Akademická rada

 • schválila Jednací a volební řád GA AV podle předloženého návrhu, uložila F. Rypáčkovi, aby zajistil vydání tohoto Jednacího a volebního řádu GA AV ve formě směrnice Akademické rady.

Upravený návrh rozpisu rozpočtu AV ČR na rok 2003 na pracoviště AV ČR (bod VII).

Návrh na rozdělení částky 92 mil. Kč, o které byly usnesením vlády ČR zvýšeny výdaje rozpočtu AV ČR na rok 2003, blíže komentoval J. Rákosník. Tyto prostředky byly ve smyslu usnesení Akademického směru použity vesměs na věcné výdaje výzkumných záměrů.

Akademická rada

 • schválila rozpis rozpočtu AV ČR na pracoviště dle tabulky č. 8 předloženého návrhu s tím, že z Fyzikálního ústavu AV ČR do Ústavu termomechaniky AV ČR bude převedena částka 270 tis. Kč v rámci společného badatelského projektu, uložila J. Rákosníkovi, aby rozpis závazných ukazatelů rozpočtu AV ČR na rok 2003 zaslal formou hromadného dopisu pracovištím AV ČR.

Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2003 (bod VIII)

odůvodnil J. Rákosník, který mj. konstatoval, že jde o řešení všestranně projednané a dohodnuté s vedoucími vědních oblastí.

Akademická rada

 • schválila přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2003 podle předloženého návrhu, uložila J. Rákosníkovi zajistit přidělení dotací do navržené výše prostředků na základě výsledků výběrových řízení s dodavateli.

Návrh postupu pro prodloužení výzkumných záměrů (bod IX).

Postup vyplývající z usnesení vlády č. 1165 ze dne 18. listopadu 2002 blíže charakterizoval F. Rypáček. V diskusi bylo doporučeno zajistit v harmonogramu dalších prací dostatečný čas pro důkladné zhodnocení splnění výzkumných záměrů.

Akademická rada

 • schválila postup pro podávání žádostí o prodloužení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR o 1 rok, uložila F. Rypáčkovi informovat ředitele pracovišť AV ČR o postupu a náležitostech pro předkládání žádostí o prodloužení výzkumných záměrů, předložit Akademické radě časový harmonogram pro uzavření a zhodnocení výzkumných záměrů pracovišť.

Závěrečná zpráva o zajištění akcí k výročí AV ČR (bod X).

Písemnou zprávu o průběhu a výsledcích hlavních akcí (vydání reprezentačního kalendáře AV ČR, knižní publikace "Příběhy české vědy", novoroční koncert AV ČR v Rudolfinu) a doprovodných akcí (setkání pamětníků pořádané Archivem a kulatý stůl pořádaný Vý-zkumným centrem pro dějiny vědy) blíže zdůvodnila L. Petráňová. Mj. konstatovala, že tyto akce se podařilo v odpovídající kvalitě uskutečnit díky finanční podpoře partnerů, z nichž nejvýznamnějším byl ČEZ, a.s. Dále upozornila, že poslední ze schválených akcí, výstava k 50. výročí Akademie, byla odložena na březen vzhledem k situaci po povodních.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o zajištění akcí k výročí AV ČR s připomínkami, uložila L. Petráňové zajistit zhodnocení průběhu a výsledků akcí v komisi pro jejich zajištění a o výsledku informovat Akademickou radu, zajistit v náhradním termínu realizaci výstavy Archivu AV ČR k 50. výročí AV ČR, doporučila H. Illnerové poděkovat hlavním partnerům a sponzorům a pozvat je na setkání do vily Lanna, vyslovila poděkování J. Škodovi, M. Muchové a Tiskovému odboru SSČ AV ČR za realizaci akcí.

Návrh smlouvy o spolupráci mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem anorganické chemie AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK a Matematicko-fyzikální fakultou UK za účelem zřízení a provozu "Společné laboratoře nízkých teplot" (bod XI)

uvedl J. Rákosník.

Akademická rada

 • souhlasila s předloženou smlouvou mezi FZÚ AV ČR a ÚACH AV ČR a PřF UK a MFF UK uzavíranou za účelem zřízení a provozu společné laboratoře nízkých teplot, pověřila V. Nekvasila, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

Smlouva o zřízení a provozování společného pracoviště "Laboratoř pro slizniční imunologii a vakcíny" uzavřená mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR a 1. LF UK v Praze (bod XII).

Písemnou smlouvu uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • dodatečně souhlasila se zřízením Laboratoře pro slizniční imunologii a vakcíny jako společného pracoviště MBÚ AV ČR a 1 LF UK v Praze podle předložené smlouvy.

Smlouva o zřízení a provozování společného pracoviště "Biofyzikální centrum Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR" (bod XIII).

Písemnou smlouvu uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • dodatečně souhlasila se zřízením společného pracoviště "Biofyzikální centrum MU a BFÚ" mezi BFÚ AV ČRMU PřF a LF podle předložené smlouvy s připomínkami.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XIV).

H. Illnerová informovala o závěrech 24. zasedání předsednictva Akademické rady dne 7. ledna 2003. V rámci toho byl podrobněji projednán bod týkající se uspořádání celodenního zasedání Akademické rady dne 25. března 2003, které bude věnováno rekapitulaci její činnosti za polovinu jejího funkčního období. Dále se diskutovalo a byl podpořen návrh F. Šmahela a dalších, aby novoroční koncerty Akademie věd ČR byly pořádány každoročně. V diskusi bylo doporučeno, aby tyto koncerty byly pořádány v Rudolfinu s Českou filharmonií s tím, že budou hrazeny účastníky.

Akademická rada

 • vzala na vědomí závěry 24. zasedání předsednictva Akademické rady dne 7. ledna 2003 a další přednesené informace.

Informace o výsledcích konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci meziakademických dohod pro rok 2003 (bod XV).

Písemný materiál blíže uvedl J. Niederle, který konstatoval, že došlo k nárůstu žadatelů a zvýšil se zájem o některá teritoria, např. Slovensko. Celkem bylo podáno 491 žádostí a uspělo 427 žadatelů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci, schválila výsledky konkurzního řízení na zahraniční cesty pracovníků AV ČR na rok 2003 uvedené v příloze materiálu.

Informace o jednání smírčí komise pro řešení vzájemného postavení Masarykova ústavu AV ČR a Ústavu T. G. Masaryka, o.p.s. (bod XVI).

Písemnou informaci, obsahující i návrh smlouvy o součinnosti mezi Masarykovým ústavem AV ČR a Ústavem T. G. Masaryka, o.p.s., blíže zdůvodnila L. Petráňová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci, souhlasila s textem předložené smlouvy o součinnosti mezi Masarykovým ústavem AV ČR a Ústavem T. G. Masaryka, o.p.s.

Návrh na jmenování ředitele Fyziologického ústavu AV ČR (XVII).

S výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR a s návrhem Vědecké rady seznámil přítomné J. Velemínský. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR uvolnila z důvodu ukončení druhého čtyřletého funkčního období prof. MUDr. Pavla Mareše, DrSc., z funkce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. března 2003 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci, na základě návrhu Vědecké rady FGÚ jmenovala RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc., do funkce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR s účinností od 1. dubna 2003 na čtyři roky, tj. do 31. března 2007.

Návrh na jmenování ředitele Botanického ústavu AV ČR (bod XVIII).

O výsledku výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Botanického ústavu AV ČR informoval J. Velemínský. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele BÚ, ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR uvolnila z důvodu ukončení druhého čtyřletého funkčního období RNDr. Františka Krahulce, CSc., z funkce ředitele Botanického ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. března 2003 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci, na základě návrhu Vědecké rady BÚ jmenovala RNDr. Jana Kirschnera, CSc., do funkce ředitele Botanického ústavu AV ČR s účinností od 1. dubna 2003 na čtyři roky, tj. do 31. března 2007.

Návrh na jmenování nominační komise pro výběr kandidáta na obsazení funkce předsedy Grantové agentury AV ČR (bod XIX)

uvedl F. Rypáček.

Akademická rada

 • jmenovala nominační komisi pro výběr kandidáta na obsazení funkce předsedy GA AV ve složení: předseda komise: RNDr. F. Rypáček, CSc. (AR), členové: PhDr. M. Steiner (AR), Ing. P. Vlasák, DrSc., Dip.H.E. (VR), doc. MUDr. J. Forejt, DrSc. (VR), Ing. V. Nekvasil, DrSc. (FÚ), RNDr. J. Velemínský DrSc. (ÚEB), doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (EÚ), RNDr. V. Rudajev, CSc. (GA AV).

Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR (bod XX)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Masarykova ústavu AV ČR (bod XXI)

uvedla L. Petráňová, která doporučila změnu v komisi z důvodů neúčasti jednoho navrženého člena a další rozšíření členů komise proti původnímu návrhu.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Masarykova ústavu AV ČR ve složení: předsedkyně komise: doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové: doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (FF UK), prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. (Archiv UK), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (FF UK), prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (FF UK), prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Alena Míšková (PedF UK), prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc. (FSV UK), PhDr. Stanislav Polák (MÚ), PhDr. Oldřich Tůma (ÚSD), PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (SLÚ), prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (FF MU Brno), PhDr. Josef Zumr, CSc. (Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.).

Různé (bod XXIII).

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXIII/2).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o výši prostředků vynaložených v roce 2002 na odstraňování povodňových škod: 10 mil. Kč - příspěvek Ministerstva financí, 38 059 000 Kč - z rezervy AV ČR, 14 370 000 Kč - vlastní prostředky pracovišť (ÚJF, ÚACH, ARÚ, FLÚ), celkem 62 429 000 Kč;
 • vzala na vědomí informace J. Niederla o jednání se zástupci Francouzského společenství Belgie a o připravované dohodě o spolupráci mezi AV ČR a vědeckými institucemi v Indii; vzala na vědomí informaci K. Aima o záměru "DG Research" Evropské komise ustavit síť center mobility, která budou poskytovat informace a pomoc vědeckým pracovníkům v otázkách vstupních podmínek do země, pracovních povolení, ubytování, zdravotní péče apod. Nabízí se možnost ustavit takovéto centrum (s oficiálním pověřením, celostátní působností a s finanční podporou EU) v rámci zahraničního odboru. V této souvislosti ukládá J. Niederlemu ve spolupráci s K. Aimem bez prodlení vyšetřit realizovatelnost uvedeného záměru v rámci AV ČR. Vzala na vědomí informaci K. Aima o závěrečné fázi přípravy "Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha" (tzv. JPD-3), formulovaného v gesci MPSV ČR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. JPD-3 bude referenčním dokumentem, na jehož základě bude poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hl. m. Prahy s využitím Evropského sociálního fondu. AV ČR bude mít zastoupení i v monitorovacím výboru této aktivity; vzala na vědomí informaci J. Škody o zahájení sušení dokumentů a knih v Jenštejně.