Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Porta coeli restaurata 2000-2002

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Mezinárodní odborné sympozium Brno a Předklášteří 7.- 8. listopadu 2002

V letech 2000 - 2002 byl restaurován hlavní portál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova, jediný dochovaný portál katedrálního typu u nás s figurální výzdobou v ostění. Zakladatelkou kláštera cisterciaček po r. 1230 byla královna Konstancie, druhá manželka Přemysla Otakara I., matka sv. Anežky a Václava I., který je patrně též zobrazen spolu s matkou v tympanonu portálu, provedeném před rokem 1240. Projekt restaurování byl umožněn díky grantu od nadace World Monuments Fund za přispění nadace Samuela H. Kresse. Příjemcem grantu bylo Biskupství brněnské, které spravuje kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova. I když klášter cisterciaček jako jediný u nás slouží své původní funkci pro ženskou větev cisterciáckého řádu, klášterní kostel je kostelem farním. V závěru restaurování uspořádalo Biskupství brněnské dvoudenní mezinárodní odborné sympozium, odborným garantem byl Ústav dějin umění AV ČR (PhDr. Klára Benešovská, CSc.).

Průběh restaurování, kterého se ujal na základě vyhraného konkursu akademický sochař a restaurátor Jan Bradna s akademickou malířkou a restaurátorkou Zlaticou Dobošovou, byl pozoruhodný zejména proto, že současně se uskutečnily odborné průzkumy, jejichž výsledky byly bezprostředně k dispozici restaurátorům a památkovému odbornému dozoru (dr. Z. Vácha, Státní památkový ústav v Brně): technologický, statický, petrologický, archeologický. Kromě toho byl v prvním roce grantu zadán také průzkum archivní, stavebněhistorický, ikonografický a uměleckohistorický. Autoři odborných průzkumů se při práci před portálem scházeli s restaurátory a památkovým dozorem a všichni společně diskutovali nad problémy.

Výsledky této dvouleté nestandardní "týmové" spolupráce prezentovali řešitelé grantového úkolu na sympoziu před českými a zahraničními kolegy. Ze zahraničí byli pozváni odborníci s podobnými aktuálními zkušenostmi z restaurování exteriérové sochařské výzdoby portálů, které navíc souvisejí s Porta coeli po stránce umělecko-historické. Přednesli své poznatky z restaurování Obří brány svatoštěpánského dómu ve Vídni, Knížecího portálu dómu v Bambergu, západní fasády opatského kostela sv. Jiří v uherském Jáku a západního portálu premonstrátského kostela ve slovenských Šahách. Diskuse v sále i před portálem se ukázala velmi přínosnou. Ústav dějin umění AV ČR, který konferenci odborně zaštítil, vzal na sebe i úkol pomoci rozšíření dosažených výsledků mezi odbornou i laickou veřejností. Příspěvky ze sympozia vyjdou v české a německé verzi v plném rozsahu s veškerou dokumentací na CD-ROM a v kratší verzi ve dvoujazyčném sborníku, který by měl přispět k propagaci této moravské památky evropského významu (a její záchrany) u nás i v zahraničí.

PhDr. Klára Benešovská, CSc.,
Ústav dějin umění AV ČR