Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Mors certa, hora incerta Sepulkrální kultura a její památky

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Dne 15. listopadu 2002 se v Ústavu dějin umění AV ČR konalo jednodenní sympozium k problematice sepulkrálních památek, připravené autorem této zprávy. Sympozium by mělo založit tradici pravidelných interdisciplinárních zasedání jako fóra stále více se rozvíjejícího bádání v tomto směru. Navazovalo na dvě volná diskusní setkání, uskutečněná v ÚDU AV ČR v letech 2000 a 2001, o kterých Akademický bulletin již referoval. Vyzvání k přednesení referátu na sympoziu přijali významní představitelé "sepulkrálního bádání" z oborů dějin umění, historie, památkové péče a pomocných věd historických.

Jednání probíhala ve dvou základních blocích. První resumoval minulé a recentní soupisové akce: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, CSc. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc) - Vývoj snah o dokumentaci a evidenci sepulkrálních památek na Moravě; PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě) - Snahy o evidenci funerálních památek v českém Slezsku od konce 16. do konce 20. století; doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha) - Náhrobky 1780-1830: jejich databáze, jejich význam; Mgr. Petr Hrubý (Památkový ústav v Ústí nad Labem) - Gotické sepulkrální památky okresu Litoměřice.

Druhý blok byl věnován příspěvkům zaměřeným již na určitou parciální problematiku: Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR Praha) - K náhrobkům Zápolských ve Spišské Kapitule; Mgr. Zuzana Ludiková (Slovenská národná galéria, Bratislava) - Poznámky k náhrobným pamiatkam humanistov zo západného Slovenska - tumba Ladislava Kubínyiho; PhDr. Jan Chlíbec (Ústav dějin umění AV ČR Praha) - Dva utrakvistické náhrobky Prahy 15. století; PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR Praha) - K fondu pražské sepulkrální plastiky.

Účast téměř padesáti kolegů a široký ohlas předcházejících diskusních zasedání svědčí o smysluplnosti podobných akcí. Další sympozium k problematice sepulkrálních památek je plánováno na podzim 2003.

Případní zájemci o aktivní či pasivní účast (zanesení do adresáře) se mohou obrátit elektronicky na adresu rohacek@kav.cas.cz, nebo telefonicky na číslo 221 183 512.

PhDr. Jiří Roháček, CSc.,
Ústav dějin umění AV ČR