Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Informace ze 170. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 13. 12. 2002

Předseda Rady, místopředseda vlády PhDr. P. Mareš přivítal na zasedání PhDr. M. Profanta, nového stálého hosta Rady, který byl ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkovou pověřen zastupováním resortu MŠMT na zasedáních Rady.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; proběhlá jednání

Rada projednávala materiál "Informace o orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, o zastoupení České republiky v těchto orgánech a o kompetenci příslušných orgánů", o jehož vypracování požádala Rada MŠMT vzhledem k odpovědnosti MŠMT za tuto oblast, s cílem dosažení lepší vzájemné informovanosti zainteresovaných subjektů. Materiál bude dopracován podle připomínek vznesených na zasedání.

Rada schválila, aby materiál "Možné změny systému podpory výzkumu a vývoje v České republice", který je výsledkem pracovního jednání konaného na Slapech ve dnech 7. a 8. listopadu 2002 a následujících jednání předsednictva Rady, upravený podle připomínek vznesených na zasedání, byl zaslán předsedovi vlády a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada schválila svůj Jednací řád, který upravuje postup při jednání Rady.

Rada posuzovala návrhy Grantové agentury České republiky na "Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2004 - standardní granty" a na "Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 - postdoktorské grantové projekty". Stanovisko Rady bude GA ČR zasláno.

Rada projednala "Zprávu o průběhu provozu web aplikace CEP od 31. 10. do 20. 11. 2002". Zpráva bude přepracovaná podle připomínek vznesených na zasedání, bude projednána se zastupujícím náměstkem MŠMT dr. Profantem a po schválení předsednictvem Rady bude zveřejněna na stránce www.vyzkum.cz.

Rada konstatovala, že často není v průběhu zasedání dostatek času k důkladnému projednání mimořádně obsáhlé problematiky,

a bylo proto navrženo, aby byly v takových případech uspořádány semináře Rady. Sekretariátu Rady bylo uloženo vypracovat návrh mechanismu přípravy seminářů Rady a způsobu jejich řízení s tím, že téma semináře bude stanoveno vždy s dostatečným předstihem a zároveň bude určen zpravodaj, který bude za přípravu podkladů a moderování semináře odpovídat.

Odborné komise Rady (OK RVV)

V tajných volbách byly zvoleni členové odborných komisí Rady. Odborné komise jsou poradní orgány Rady, které podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovávají dlouhodobé základní směry a proporce rozvoje výzkumu a vývoje České republiky. V souladu se Statutem Rady, který byl schválen usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 769, Rada ustavuje tři odborné komise - OK RVV pro vědy živé přírody, OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství a OK RVV pro společenské vědy. První jednání OK RVV se uskuteční v lednu 2003. Seznam zvolených členů je uveden v příloze.

Harmonogram plnění úkolů vlády a jiných ve výzkumu a vývoji v roce 2003

Byl sestaven přehled úkolů ve výzkumu a vývoji v roce 2003, které pro Radu resp. MŠMT vyplývají z platných právních předpisů nebo z usnesení vlády. "Harmonogram plnění úkolů vlády aj. ve výzkumu a vývoji" byl projednán na společném výjezdním zasedání pracovníků sekretariátu Rady a odborů výzkumu MŠMT. Harmonogram je rozdělen na dvě části podle odpovědnosti, na prvním místě je vždy odpovídající orgán a na druhém spolupracující. Rada schválila část první (RVV - MŠMT) s úpravami podle připomínek ze zasedání a vzala na vědomí část druhou (MŠMT - RVV).

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

K přípravě návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích proběhla v první polovině prosince 2002 jednání mezi zástupci AV ČR a VŠE a mezi zástupci Rady a MF a MŠMT. Mezi jednacími stranami došlo k dohodě o sporných problémech a návrh byl upraven. Podle schváleného postupu bude dále k návrhu věcného záměru zákona o VVI provedeno vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení. Termín pro předložení návrhu vládě je 31. leden 2003.

Střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje

Rada vzala na vědomí údaje uvedené v materiálu "Koncept návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na roky 2004 a 2005 s výhledem do roku 2006", které budou využity pro zpracování návrhu střednědobého výhledu Radou v zákonem stanovených termínech, a uložila svým členům zaslat do sekretariátu Rady do 5. ledna 2003 své návrhy priorit a proporcí střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje.

Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

Odborná komise pro vědy živé přírody

ANDĚL Michal, prof. MUDr., CSc.II. interní klinika 3. lékařské fakulty UK Praha
ELLEDER Milan, prof. MUDr., DrSc.1. lékařská fakulta UK Praha
FULKA Josef, Ing. DrSc.Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves
HOBZA Pavel, prof. Ing., DrSc.Ústav fyzikální chemie AV ČR
HOŘEJŠÍ Václav, prof., RNDr., CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR
KREKULE Jan, doc. Ing., DrSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR
MAREK Michal V., prof., RNDr. Ing., DrSc.Ústav ekologie AV ČR, Brno
OŠTÁDAL Bohuslav, prof. MUDr., DrSc.Fyziologický ústav AV ČR
PAČES Václav, prof. RNDr., DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR
WICHTERLE Kamil, prof. Ing., DrSc.Technická univerzita VŠB Ostrava
ZRZAVÝ Jan, doc. RNDr., CSc.Biologická fakulta JU Č. Budějovice
ŘÍHOVÁ Blanka, prof. RNDr., DrSc.Mikrobiologický ústav AV ČR

 
Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství

ČERMÁK Tomáš, prof. Ing., CSc.Technická univerzita VŠB Ostrava
DRÁBEK Pavel, prof. RNDr., DrSc.Fakulta aplikovaných věd ZU Plzeň
DVOŘÁK Vladimír, RNDr., DrSc.Fyzikální ústav AV ČR
FIALA Jaroslav, prof. Ing., CSc.Fakulta chemická VUT Brno
JUNGWIRTH Karel, Ing., DrSc.Fyzikální ústav AV ČR
KUČERA Vladimír, prof. Ing., DrSc.Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha
MACEK Jan, prof. Ing., DrSc.Fakulta strojní ČVUT Praha
MATOCHA Karel, Ing., CSc.Vítkovice - výzkum a vývoj, s. r. o.
PALOUŠ Jan, prof. RNDr., DrSc.Astronomický ústav AV ČR
PAZDERA František, Ing., CSc.Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
ŠPERLINK Karel, Ing., CSc.Svaz průmyslu a dopravy, Praha
VÁCLAVÍK Miroslav, prof. Ing., CSc.Výzkumný ústav textilních strojů, a.s., Liberec

 
Odborná komise pro společenské vědy

BEJČEK Josef, prof. JUDr., CSc.Právnická fakulta MU Brno
BUDIL Ivo, doc. RNDr., PhD.,Fakulta humanitních studií ZU Plzeň
DOSTÁL Petr, prof. RNDr. MA., PhD., Přírodovědecká fakulta UK Praha
HAMERNÍKOVÁ Bojka, doc. Ing., CSc.Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha
HLOBIL Ivo, prof. PhDr., CSc.Ústav dějin umění AV ČR
KRAUS Jiří, prof. PhDr., DrSc.Ústav pro jazyk český AV ČR
MOŽNÝ Ivo, prof. PhDr., CSc.Fakulta sociálních studií MU Brno
PÁNEK Jaroslav, prof. PhDr., DrSc.Historický ústav AV ČR
PETRUSEK Miloslav, prof. PhDr., CSc.Fakulta sociálních věd UK Praha
PREČAN Vilém, doc. PhDr., CSc.Československé dokumentační středisko, o.p.s., Dobřichovice
VELEMÍNSKÝ Miloš, prof. MUDr., CSc.Zdravotně sociální fakulta JU Č. Budějovice
VÍŠEK Jan Ámos, doc. RNDr., CSc.Fakulta sociálních věd UK Praha