Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Ze zápisu 39. zasedání Akademické rady AV ČR dne 18. listopadu 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod II)

Návrh uvedla H. Illnerová. V rozpravě bylo doporučeno doplnit znění textu zprávy v oblasti mezinárodní spolupráce a aktivit z činnosti pracovišť AV ČR ve spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty.

Akademická rada

 • schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • souhlasila s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXIII. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 10 písmena d) Stanov AV ČR.

Zpráva o přípravě hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů zahajovaných od 1. 1. 2005 (bod III)

Zprávu uvedl F. Rypáček. V diskusi byly zodpovězeny dotazy ke stanoveným termínům, k finančním otázkám a ke shodě kritérií s meziresortním hodnocením. Dále byla v rámci tohoto bodu projednána příprava na schůzku vedení AV ČR s komisemi pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí aktuální informaci o současném stavu přípravy hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů,
 • souhlasila s předložením této zprávy k projednání XXIII. zasedání Akademického sněmu.

Návrh na úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR (bod IV)

Návrh obsahující nový způsob voleb oborových rad Grantové agentury AV ČR uvedli F. Rypáček a T. Herben. V diskusi bylo doporučeno, aby navržená dílčí úprava statutu byla odložena na příští období a stala se součástí posuzování profilace GA AV v širších souvislostech.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený materiál,
 • uložila F. Rypáčkovi, aby ve smyslu stanoviska Akademické rady připravil příslušný materiál o profilaci GA AV s tím, že se o něm bude předběžně diskutovat na zasedání předsednictva AV ČR.

Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu AV ČR na rok 2004 (bod V)

Úvodní slovo k materiálu ve znění pro Akademický sněm přednesl J. Rákosník, který zároveň zdůvodnil dílčí změny, k nimž došlo oproti předchozímu návrhu projednanému na minulém zasedání Akademické rady a na zasedání předsednictva AR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh zprávy pro Akademický sněm s připomínkami,
 • souhlasila s předložením tohoto materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XXIII. zasedání AS ve smyslu článku 10 písmena c) Stanov AV ČR.

Návrh na rozšíření Juniorského programu AV ČR o "Fellowship" J. E. Purkyně (bod VI)

uvedla a blíže odůvodnila H. Illnerová s tím, že jeho smyslem je přispět k získávání tvůrčích vědců českého původu pracujících v zahraničí i špičkových zahraničních vědců pro vědecká pracoviště AV ČR. V diskusi byla plně podpořena základní idea tohoto návrhu, zároveň však bylo konstatováno, že návrh bude úspěšný pouze v případě, že pro podporované vědce vytvoří potřebné finanční, materiální a personální zázemí i příslušné vědecké pracoviště. To bude nutno i závazně smluvně zajistit. O přijetí návrhu bylo rozhodnuto hlasováním.

Akademická rada

 • souhlasila s předloženým návrhem s připomínkami,
 • uložila H. Illnerové dále tento návrh zpracovat ve smyslu jednání Akademické rady, přednést jej na Sněmu a předložit jej ke konečnému schválení ve formě směrnice Akademické rady,
  uložila J. Rákosníkovi zajistit prostředky na realizaci této aktivity v rozpočtu AV ČR na rok 2004 a další léta.

Návrh na udělení čestné oborové medaile AV ČR (bod VII)

Návrh Vědecké rady Ústavu informatiky AV ČR uvedli H. Illnerová a V. Nekvasil.

Akademická rada

 • udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách AV ČR prof. RNDr. Jozefu Gruskovi, DrSc., z Fakulty informatiky MU Brno.

Zásady pro poskytování dotací časopisům vydávaným v AV ČR (bod VIII)

Návrh upřesňující zásady pro poskytování dotací uvedl M. Steiner. V diskusi byly vzneseny připomínky k některým bodům těchto zásad s tím, že text bude dopracován po konzultaci s J. Rákosníkem.

Akademická rada

 • schválila Zásady pro poskytování dotací časopisům vydávaným v AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila M. Steinerovi informovat o nových zásadách pracoviště AV ČR a zajistit jejich vystavení na www stránkách AV ČR.

Návrh postupu a osnovy pro zpracování výročních zpráv o činnosti pracovišť AV ČR za rok 2003 včetně časového harmonogramu (bod IX)

uvedl P. Nejedlý, který zdůraznil některé otázky, k nimž je třeba zaujmout stanovisko. V diskusi bylo kromě dílčích připomínek k osnově zprávy a opětného připomenutí potřeby vydat výroční zprávu o činnosti AV ČR i v anglické mutaci doporučeno rozšířit obrazovou část zprávy.

Akademická rada

 • schválila osnovu výroční zprávy o činnosti pracovišť Akademie věd ČR za rok 2003 podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila V. Nekvasilovi, J. Velemínskému a L. Petráňové,
 • aby ve lhůtě do 16. ledna 2004 zajistili od ředitelů vědeckých pracovišť AV ČR podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti Akademie věd za rok 2003 v nezbytném rozsahu,
 • aby zajistili ve lhůtě do 13. února 2004 prostřednictvím sekcí výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2003 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a výběr nejdůležitějších aplikací vědeckých výsledků,
 • uložila R. Vlčkovi a M. Steinerovi, aby ve lhůtě do 16. ledna 2004 zajistili od servisních pracovišť AV ČR stručné zprávy o jejich činnosti v roce 2003,
 • uložila F. Rypáčkovi, aby připravil zadání pro zprávu nositele o průběhu prací na projektech podporovaných z prostředků "Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy", "Programu podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů" a "Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje", která bude přílohou k dopisu podle bodu 2 a) tohoto usnesení,
 • uložila P. Nejedlému, aby ve spolupráci se členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé vědní oblasti a úseky, V. Petrusem, J. Škodou a D. Vaníčkovou, zajistil zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2003 a předložil jej zasedání Akademické rady v březnu 2004,
 • uložila J. Niederlovi, aby ve spolupráci s P. Nejedlým a D. Vaníčkovou zajistil zpracování podkladů pro výroční zprávu o činnosti AV ČR za rok 2003 v anglickém jazyce tak, aby mohla být vydána souběžně s jejím českým zněním.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a dalších aktuálních otázkách (bod X)

H. Illnerová informovala o některých projednávaných bodech, které byly předmětem jednání 33. a 34. zasedání předsednictva Akademické rady dne 4. a 12. listopadu 2003. Šlo zejména o informaci z jednání Výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 12. listopadu t. r., kde byla usnesením podpořena žádost o zvýšení výdajů kapitoly AV ČR pro zavedení šestnáctitřídního systému tarifních platů, o problémy dalšího financování výzkumných center a o přípravu Novoročního koncertu AV ČR dne 11. ledna 2004. Další informace se týkaly průběhu slavnostního otevření nového pavilonu Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Brně za účasti prezidenta republiky a dalších významných hostí. V. Rákosník informoval o jednání na sekretariátu RVV k řešení legislativní úpravy dalšího financování infrastruktury v AV ČR a o návrzích, které doporučili pověření zástupci AV ČR v návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích. V této souvislosti podal M. Šmidák zprávu z jednání na sekretariátu RVV o připomínkách Odborového svazu zaměstnanců výzkumu a vývoje k návrhu zákona o VVI.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry z 33. a 34. zasedání předsednictva Akademické rady dne 4. a 12. listopadu 2003.

Informace o uzavření Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a argentinskou Národní radou pro vědecký a technický výzkum (bod XI)

Informaci uvedl J. Niederle, který sdělil, že v dalším jednání budou blíže specifikovány priority vzájemné vědecké spolupráce. V diskusi bylo připomenuto, že návrhy nově sjednávaných dohod o mezinárodní vědecké spolupráci je nutno předkládat k projednání Akademické radě ještě před jejich podpisem.

Akademická rada

 • dodatečně schválila dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a argentinskou Národní radou pro vědecký a technický výzkum ze dne 3. října 2003.

Dohoda a Protokol o vědecké spolupráci AV ČR s Polskou akademií věd (bod XII)

Materiál uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • dodatečně souhlasila s předloženými dokumenty.

Dohoda a Protokol o vědecké spolupráci AV ČR s Polskou akademií věd a umění (bod XIII)

Materiál uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • dodatečně souhlasila s předloženými dokumenty.

Informace o podpisu dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Korejskou akademií vědy a techniky (Korean Academy of Science and Technology, KAST) (bod XIV)

podal J. Niederle.

Akademická rada

 • dodatečně schválila dohodu o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Korejskou akademií vědy a techniky ze dne 24. října 2003.

Informace o podepsání obnoveného Prováděcího plánu k Dohodě o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Akademií pro vědecký výzkum a technologii Egyptské arabské republiky (bod XV)

podal J. Niederle.

Akademická rada

 • souhlasila s Prováděcím plánem k Dohodě o spolupráci mezi AV ČR a EASRT na léta 2003–2006.

Návrh na jmenování ředitelky Mikrobiologického ústavu AV ČR (bod XVI)

S výsledkem výběrového řízení na obsazení funkce ředitele MBÚ seznámil přítomné J. Velemínský. Akademická rada
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR na základě návrhu Vědecké rady MBÚ jmenovala prof. RNDr. Blanku Říhovou, DrSc., do funkce ředitelky Mikrobiologického ústavu AV ČR na druhé funkční období, a to s účinností od 1. února 2004 na čtyři roky, tj. do 31. ledna 2008.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Psychologického ústavu AV ČR (bod XVII)

uvedl v zastoupení L. Petráňové P. Nejedlý.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení ředitele Psychologického ústavu AV ČR ve složení: předseda – doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové – prof. PhDr. J. Hoskovec, CSc. (FF UK), prof. PhDr. V. Hošek, DrSc. (FTVS UK), Ing. L. Lízal, PhD. (NHÚ), prof. PhDr. P. Macek, CSc. (FSS MU), doc. Ing. Mgr. Z. Pechačová, CSc. (PEF ČZU), doc. PhDr. V. Řehan (FF UP), prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (FSS MU), doc. PhDr. J. Srnec, CSc. (FF UK), doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. (PF JČU), prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. (FF MU), doc. PhDr. S. Štech, CSc. (PF UK), PhDr. J. Šturma (Dětské centrum Paprsek).

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR (bod XVIII)

uvedl V. Nekvasil.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s V. Nekvasilem vypsání výběrového řízení,
 • uložila V. Nekvasilovi
 • po konzultaci s Vědeckou radou Matematického ústavu předložit Akademické radě návrh na jmenování výběrové komise,
 • zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh Vědecké rady MÚ na jmenování ředitele Matematického ústavu AV ČR.

Různé (bod XXI)

Návrh na přistoupení Akademie věd ČR k členství v Millennium Ecosystem Assessment (bod XXI/1) uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • souhlasila se záměrem na připojení AV ČR k aktivitám Millennium Ecosystem Assessment,
 • uložila J. Niederlovi, aby členství AV ČR v uvedené instituci zajistil.